is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 10, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PRIJSCOURANTEN ENZ.

Firma. Gegarand. gebruikSw. Prijs per Kgr. Prijs van 1 Kgr. zuiver zaad. v. Waveren. 79 pCt. ƒ 0.60 ƒ 0.76 Duintjer. 87 " « 0.73 » 0.83 K. Kobus. 90 » » 0.70 . 0.78 Koodzaut. 68 » ? ? ó. Witte Klaver. v. a. Bosch. 85 pCt. ƒ 1.30—1.50 ƒ 1.41—1.76 Leupen. 81 » » 1.20 » 1.49 Duintjer. 73 « « 1.— » ? c. Basterd Klaver. v.d. Bosch. 80 pCt. ƒ 1.80 / 2.25 (/. Lucerne. v.d. Bosch. 88 pCt. ƒ 1.20 ƒ 1.37 Leupen. 81.0 « * 0.88 « 1.09 v. Waesberge Janssens. 87 " » 1.75 » 2.— Fercken. 89 . . 1.04 » 1.17 Koodzaut. 85 •• e. Hoppe-liups-Klaver. v.d. Bosch. 78 pCt. ƒ 0.75 f 0.95 Alle deze zaden worden gegarandeerd vrij te zijn van het gevaarlijke warkruid (cuscuta), een volgens onze onderzoekingen zeer verspreid bestanddeel van de niet gegarandeerde klaverzaden in Nederland. Wageningen, 10 Sept. 1878. ADOLF MAYER. DE NAJAARSPRIJSCOURANTEN DER GARANDEERENDE MESTSTOFHANDELAREN, opgemaakt vanwege het Proefstation. Yeel is er ten opzichte der prijscouranten van de garandeerende meststofhandelaren sedert het voorjaar veranderd. Niet alleen zijn 7 nieuwe firma’s, die van nu af slechts gegarandeerde waar willen verkoopen, er bij gekomen, en enkele firma’s, wier prijscouranten in strijd waren met de algemeene bepalingen van het proefstation, uit de controle uitgetreden; maar ook de firma’s welke gebleven zijn, leveren gedeeltelijk andere waren of garandeeren andere gehalten. Het is duidelijk te zien, de meststofhandel verkeert in eene periode van overgang. Wij gelooven, dat deze beweging voor een groote gedeelte door het oprichten van het proefstation

148