is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 8, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mededeelingen van het Rijksproefstation.

ONDERZOEKING YAN EENIOE SOORTEN AMERIKAANSCH GECONSERVEERD YLEESCH. Aan het Proefstation te Wagcningen heeft de navolgende onderzoeking van eenige soorten Amerikaansch geconserveerd vleesoh plaats gehad. Eenige inden handel voorkomende blikken bussen , bevattende ongeveer 2 Engelsche ponden geconserveerd rundvleesch, werden met een busmesje geopend, het vleesoh er uit genomen en onmiddellijk gewogen, waarna de hoeveelheid van het in het vleesoh voorkomende metaal, benevens de voedingswaarde van het vleesch bepaald werden. Daarbij werden de hieronder volgende resultaten verkregen: Volgnummer der onderzoeking. 238. 239. 240. f Wilson, Canning & C°., Brougham^ Haam der exporteerevde firma . . | Chicago St. Lois. Chicago. ( Prismatisch Prismatisch Kegel – Vorm der bus -j po(lemj ]angwerpig vierk. bodem vierk. vormig. Netto inhoud 743 Gram. 822 Gram. 780 Gram. Gehalte aan water . . . . . 57.3 pCt. 49.2 pCt. 48 9 pCt. // " asch 3.6 * 3.5 » 4.4 '/ // » eiwit 28 9 » 25.7 " 27.7 " // // vet en exiractstoffen. 10 2 " 21.6 » 19 0 » Metaal in het vleesch eener bus . 0.099 Gram. 0.026 Gram. 0.027 Gram. Deze laatste bepalingen zijn niet geheel nauwkeurig, omdat het metaal gedeeltelijk ineen geoxydeerden toestand gewogen werd. Het metaal is voor het grootste gedeelte soldeerlood en dus, zooals door kwalitatieve onderzoeking bepaald werd, een legeering van tin met het voor de, gezondheid schadelijke lood. Wij gelooven, naar aanleiding van deze onderzoeking, in tweeërlei zin eenige opmerkingen te mogen mededeelen. I°. .Omtrent den fiirijs van het Amerikaansche vleesch, vergeleken hij dien van het inlandsche, een vraagstuk van het hoogste oeconomisch belang voor ons land. In Nederland worden de bussen, van dezelfde grootte als de door ons onderzochte, tegen f I. per stuk in het klein verkocht. Deze prijs is eigenlijk te hoog, om als basis voor een vergelijking te kunnen dienen, omdat men bij eenigszins groot verbruik gemakkelijk 5 pCt. rabat krijgt. Rekenen wij het in het vleesch voorkomende vet als half zooveel waard

143