is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 8, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEKING AMERIKAANSCH GECONSERVEERD VEEESCH.

als de eiwitstoffen, hetgeen zoowat met de gemiddelde praktische waardebepaling overeenkomt, dan krijgen wij in het preparaat van . . . Wilson, van Canning, van Brougham, Voedingsstoffen. van de 1 toaarde van eiwit 1' 34 36'5 37'2 PCt' of per hus 358.3 Gram. 293.1 Gram. 390.2 Gram, waarbij van het Canning’s preparaat nog afgetrokken is een kleine hoeveelheid beenen, die in het vleesch werden gevonden. 1 kilogram eiwit of voedingsstof van gelijke waarde kost alzoo in het preparaat vau Wilson, van Canning, van Brougham, / 3.95 ƒ 3.47 / 3.44. De winkelprijs van het inlamlsche rundvleesch, op voorwaarde dat een kilogram1 vleesch zonder beenen f 1.20 kost en gemiddeld 21 pCt. eiwit en 8 pCt. vet bevat, bedraagt per kilogram eiwit of voedingsstof van gelijke waarde f 4.80. Het Amerikaansche vleesch is dus, berekend haar de voedingswaarde, reeds nu bepaald goedkooper dan het inlandsche. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Engeland, België, ongeveer geheel Frankrijk, alsmede voor de noordwestelijke helft van Daitsehland, ja 'zelfs voor nog vele ongunstiger gelegen gedeelten van Europa, wanneer men de betere kwaliteit van het geïmporteerde vleesch in aanmerking neemt. Men ziet hieruit, dat de Amerikaansche concurrentie, zelfs hij de vrij omslachtige en kostbare verpakking in kleine, net bewerkte blikken bussen, van bedenkelijken aard begint te worden voor de Europeesche veefokkers, terwijl zij daarentegen voor de vleesch-etende bevolking een ware uitkomst belooft te zijn. 2°. Omtrent het gevaar van vergiftiging. Het dicht soldeeren der Amerikaansche bussen geschiedt, zooals uit onze onderzoeking gebleken is, door middel van een gemakkelijk vloeibaar wordende legeering uit lood en tin. Met altijd geschiedt deze bewerking met de noodige zorg, waardoor dan ook inde bovenste laag vleesch veelvuldig stukjes en korreltjes soldeermetaal worden gevonden. Hu is lood niet alleen een gevaarlijk, maar ook een zeer kwaadaardig vergift, van welks gebruik de gevolgen lang verborgen kunnen blijven, maar die, wanneer zij zich eenmaal hebben geopenbaard, nauwelijks kunnen worden weggenomen. Werkelijk zijn, tengevolge van het gebruik van het hier bedoeld geconserveerd vleesch, dan ook reeds gevallen van vergiftiging voorgekomen (1). (I) Te Gernsbach, iu het Groot-hertogdom Baden.

144