is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 8, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OYER HET DRIJVEN YAN ASPERSIB’S IN DEN WINTER.

Tot de grootste aangenaamheden rekenen wij het zeker, indien men inde wintermaanden keuken en tafel nu en dan yan een of ander versch voortbrengsel voorzien kan. Met welk verlangen hunkert de huisvrouw naar het voorjaar om weder iets „groens” inde keuken te krijgen; met welke vreugd worden de eerste radijsjes, kropsalade, worteltjes enz. uit de broeibakken begroet. Met geen minder verlangen ziet men het tijdstip tegemoet, dat men de eerste aspersie’s stoven kan, en toch moet men doorgaans nog tamelijk lang wachten, eer dat de warme voorjaarslucht den grond genoegzaam verwarmd heeft om de eerste aspersiekoppen voor den dag te doen komen. Wie nu in zijn tuin eenige aspersie-bedden heeft, kan zich met weinig moeite en kosten den geheelen winter versche aspersie’s verschaffen. Men kan de aspersie’s op verschillende wijze drijven. In de eerste plaats op de bedden zelve. Meestal neemt men daartoe zoodanige bedden, die wegens ouderdom vernieuwd worden moeten. De bedden worden dan inden herfst op de gewone wijze gemest en gespit. Daarna maakt men aan weerszijden daarvan een greppel van 50 c.M. breed en even zoo diep, die men met versche paardenmest of andere broeiende stoffen vult en vasttreedt. Het bed zelf wordt met opstaande planken omgeven, tegen welke ook weder mest aangelegd, en met ramen en stroomatten tegen koude en nat beschermd wordt. Ha verloop van 2—3 weken, kan men de eerste aspersie’s steken en gaat hiermede (doorgaans twee- of driemaal inde week) voort, tot dat het bed uitgeput is. Zoodanige afgedreven bedden worden dan doorgaans opgebroken en door nieuwe vervangen. Jongere, nog goede bedden, kan men intusschen op deze wijze om de 5 of 6 jaren eens afdrijven. Daar men intusschen bij deze handelwijze dikwijls met het weer te strijden heeft en de mest inde greppels zeer snel verkoelt, zoo verdient eene andere handelwijze in onderscheidene opzichten de voorkeur. Deze bestaat in het drijven in eigenlijke broeibakken. Daartoe wordt een broeibak op de gewone wijze met eene 60 tot 75 c.M. dikke laag versche paardenmest aangelegd. Nadat de grootste hitte vervlogen is, wordt de mest met eene 5 c.M. dikke aardlaag bedekt en hierna met uit de bedden opgenomen aspersie-stronken

155