is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 12, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PILTEU’S HOOI- EN STROOP E ES.

Het lijdt bij mij geen twijfel of de heeren Boeke en Huidekoper te Groningen zullen gaarne hieromtrent uitvoeriger berichten geven.” amersfookdt. Het is dan ook vooral op grond van dit gunstig oordeel, dat ik meen de aandacht van de lezers van het Maandblad op dit werktuig te mogen vestigen. De zeer wezenlijke voordeelen dezer door de H.H. Boeke en Huidekoper ingevoerde en tentoongestelde hooi- en stroopers, bestaan inde volgende punten: > I°. Dat het hooi niet gekneusd en gebroken wordt zoo als in eene gewone pers, waar het er in geworpen en met de voeten vastgetrapt wordt, terwijl bij deze pers de vezels geregeld in opvolgende lagen geplaatst worden. 2°. Wanneer de baal van de machine komt, heeft zij eenen vorm bepaald geschikt voor het vervoer, hetzij per spoor of schip of om ze ineen pakhuis op te slaan, dat vooral daar van belang is, waar groote hoeveelheden vereischt worden om het leger of groote industriëele inrichtingen te voorzien. 3°. Doordien de balen niet eenen vierkanten maar cylindrischen vorm hebben, kan de lucht daar tusschen beter circuleeren en wordt het broeien daardoor vóórkomen. Ook zijn ze gemakkelijker te verwerken en nemen minder ruimte in. 4°. Ook kunnen de koopers van hooi verzekerd zijn, dat er nimmer bedrog kan plaats hebben. Het gebeurt dikwijls, dat het binnenste in eene baal geperst hooi volstrekt niet overeenstemt met het buitenste, maar met Pilter’s patentpers is dit onmogelijk, omdat niemand te voren kan zeggen in welk deel van de baal eene gegevene hoeveelheid hooi terecht zal komen. Ook kunnen er nimmer vreemde bestanddeelen, zooals steenen, in voorkomen. Dit werktuig kan gedreven worden door eene stoommachine van 4 paardenkracht en men zal met 3 man eene baal in 5 minuten, of 12 tot 14 duizend kilo hooi in 12 uren kunnen gereed maken. E. c, E. DE CONTROLE YAN HANDELS-ZAAIZADEN. (Vervolt/' van bladzij 183.) Van het inzamelen van verscheidene soorten van graszaden inde bosschen en langs de wegen zagen wij reeds inde vorige bladzijden eenige voorbeelden. Hoewel heimelijk, geschiedt het hier en daar toch op vrij groote schaal, o. a. inde omstreken van Hamburg. Ook in ons vaderland wordt het gedaan , zooals o. a. blijkt uit eene

212