is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 4, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE OUDE DOCH NOG WEINIG BEPROEFDE BEKENDE.

in Engeland geplant, in 16 jaar eene hoogte van 9 meters. Geijer zelf plantte een driejarig exemplaar in 1871 op aangespoelden zandgrond aan de oevers van de Weser, dat thans 4 meters hoog is, boven den grond 41 centimeterin doorsnede en 70 centimer hooger 25 centimeter.” Bij den Heer E. Geijer bovengenoemd zijn éénjarige zaailingen verkrijgbaar tegen f 150 per 1000 of f 16 per 100 stuks inclusive verpakking-, terwijl bij meerdere zaadhandelaren de zaden verkrijgbaar zijn. Ik zag ze genoteerd per kilogram ƒ 27. Apeldoorn, 19 Maart 1880. H. J. K. A. DE CONTROLE YAN lIANDELS-ZAAIZAÜEN. 6. Middelen ter verkrijging van zuivere zaaizaden. (Vervolg van bladz. 7). Het zou onrechtvaardig zijn, wanneer men de minder goede, in enkele gevallen bepaald slechte kwaliteit der zaden, die inden handel voorkomen, steeds aan ongeoorloofde winzucht der handelaren wilde wijten, tls een feit, dat zeer vele handelaren zelf niets liever wenschen dan goede waar, le kwaliteit, tegen billijken prijs te leveren. Een sprekend voorbeeld ter bevestiging hiervan deelt Prof. Nobbe in zijn Handhoek op bl. 540 on v.v. mede. Het waren nl. in 1869 in Engeland juist een groot aantal hoofden van aanzienlijke handelshuizen in zaaizaden, die krachtige pogingen deden, om de toen voorgestelde wet tegen de zaadvervalsching aangenomen te doen krijgen. (1) Velerlei oorzaken , gedeeltelijk geheel buiten de handelaren om, komen dikwijls in het spel. Niet het minst de gemakzucht en onwetendheid, vooral ook de verkeerde spaarzaamheid der koopers zelf, waarvan velen het meest op den lagen prijs der te koopen zaden letten, zonder te bedenken dat zij zooals wij uit vele voorbeelden zagen maar al te dikwijls die zaden dan veel te duur betalen. Verder zijn ook menigmaal verkeerde, doch vast ingewortelde gebruiken (usances) in den handel, slechte oogsten door ongunstig weder veroorzaakt, verandering van kwaliteit der zaden inde magazijnen en dergelijke omstandigheden meer, van invloed. Het is reeds voldoende door de ondervinding bewezen, dat, sedert de toepassing van de zaden-contróle in Jluitscbland in 1869 aangevangen en later ook elders in gebruik gekomen is, de toestand merkbaar verbeterde. Een heilzame concurrentie in het leveren van goede waar werd in het leven geroepen en kennis van zaken algemeen verspreid. Men meene echter niet dat daardoor genoeg gedaan wordt, integendeel de pogingen tot verbetering moeten zich ook in andere richtingen en veelzijdig uitstrekken. Zij kunnen bestaan in: 1. Aanbouw van zaaizaden van sommige gewassen , door iederen land(1) Zie bl. 5 van dezen en bl. 215 van den vorigen Jaargang van dit Maandhl. Dooreen van hen werd o. a. bij die gelegenheid de Juiste opmerking gemaakt, dat de vervalsching van zaaizaden nog meer schade veroorzaakt aan den landbouwer, dan die van meststoffen en voedermiddelen; een landbouwer met een klein bedrijf, zoo voegde hij er bij, kan er zelfs door te gronde gericht (geruïneerd) worden.

53