is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 4, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CONTROLE VAN HANDELS-ZAAIZADEN.

bouwer voor zich of ook voor gemeenschappelijke rekening op bepaalden, daarvoor geschikten grond; verder ook met het doel om de zaden in den handel te brengen. 2. Voldoende zuivering van het zaad. 3. Het vorderen van waarborg (garantie) voor echtheid, zuiverheid en kiemkracht der te koopen waar, benevens onderzoek ineen contróle-station der reeds gekochte en geleverde zaden. 4. Hulp van staatswege, voor zooverre die mogelijk is, benevens de zedelijke en stoffelijke ondersteuning van landbouw-vereenigingen. 5. Het aankoopen van groote partijen voor gemeenschappelijke rekening, natuurlijk met de voorzorgen onder 3. opgegeven. Wat het kweeken van gewassen voor zandwinning betreft, dit is niet voor iedereen en in elk geval wenschelijk of aanbevelenswaardig. De gelegenheid daartoe in ieder bedrijf, het klimaat, de grond zijn daarvoor niet altijd geschikt, nog afgezien van de vele moeite en zorgen, dikwijls aan zulk een verbouw verbonden, en die alleen dan ook door geldelijke voordeelige uitkomsten beloond zullen worden, wanneer men op niet te kleine schaal de gewassen voor zaadwinning kweekt. Bovendien bezitten sommige soorten eigenschappen, die zij alleen verkrijgen van zaad, dat in bepaalde streken en op bepaalde grondsoorten gewonnen is en die zij spoedig verliezen wanneer men het zaadwinnen elders tracht voort te zetten; zulke gewassen verbasteren dan licht. Het Eiga-lijnzaad en sommige suikerbietsoorten leveren hiervan bekende voorbeelden. Toch kan het kweeken van sommige gewassen, uitsluitend met het doel om er zaad van te winnen, dikwijls eene zeer voordeelige onderneming zijn. Enkele streken danken er hunne welvaart aan, zoo b. v. inde omstreken van Erfurt de teelt van groenten en bloemen, die van Quedlinburg ook van suikerbieten, in eenige gemeenten van Brabant, Limburg en Vlaanderen van klaver, alle gewassen voor zaadwinning. De blijkbaar goede winsten, verkregen met onbegrijpelijk veel moeite en arbeid, in zulke streken aan de teelt van de genoemde gewassen besteed , zouden ook van vele andere te verkrijgen zijn, wanneer men zich evenveel inspanning en zorg getroosten wilde en voor diegenen, die over voldoende hoeveelheid handenarbeid en geschikten grond te beschikken hebben. Men houde hierbij in het oog, dat goed, echt, onvervalscht zaaizaad van sommige zeer goede kultuur-gewassen tot nog toe niet of hoogst zelden in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar is, en dat zulk zaad dikwijls bijna niet te duur betaald kan worden. Inde eerste plaats komen hierbij eenige grassoorten in aanmerking. Zelfs van de meer algemeen voorkomende beide Raaigrassoorten, het Timotheegras en de Beemdlangbloem •- vooral de laatste, waarvan nog slechts bij enkele zaadhandelaren echt zaad in groote hoeveelheden verkrijgbaar is levert de teelt wel voordeel op, temeer omdat zij betrekkelijk weinig zorgen vereischen, veel minder dan die van andere grassen en omdat vele handelaren die zaden gaarne tegen goede prijzen willen inkoopen, wanneer zij die uiteen hun bekende en vertrouwbare bron kunnen verkrijgen. Maar er zijn nog andere niet minder goede voedergrassen, waarvan het zaad, zooals wij reeds meermalen opmerkten, voor zoo verre het verkrijgbaar is, maar al te veel te wenschen overlaat. Wij herinneren hier slechts aan de bedriegelijke handelwijze van

54