is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, 1881 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz. Het nieuwe jaar en een nieuwe jaargang 1 Mededeelingen van het Proefstation . 8 Spoorwegvervoer van faecaliën ... 3 Ervaringen uit de practijk omtrent het kneuzen of breken van haver . . 7 Vlasopbrengsten 8 Boerenpomp 9 Dr. Staring’s landbouwalmanak voor 1881, 34e jaargang 10 Het Proefstation te Wageningen . . 12 Yleeschmeel en aardappels als varkensvoeder 14 Verkoop van eieren 15 Gips inde stallen 15 Advertentiën 16 Een paar werktuigen ten gebruike bij de veevoedering 17 Mededeeling van het Proefstation. . 20 Tentoonstelling van vee en zuivel in October 1880 te Londen gehouden 20 Verbetering van den landbouw op zandgrond 23 Uit Staring’s almanak 26 lets over de bemesting van weiden . 27 Allerlei 30 Advertentiën 32 E. C. Enklaar ........ 33 Verbetering van den landbouw op zandgrond 42 Verslag een er voordracht, gehouden te Borculoo den 18 Jan. 1881. . . 47 Ter aankondiging ontvangen ... 48 Advertentiën 48 Proeven genomen met de Melkcentrifuge "Separator” van G. de Laval 49 Boterweger en margarimeter . . . 51

Bladz. Een pleidooi voor de heiplaggen . . 54 Lezing, gehouden op de Lanbouw-vergadering //Borger-Trips-Compagnie en Kleinemeer”, den 23en Jan. 1881 58 lets over veevoeder 61 Normale bemesting van aardappelen . 63 Zout tegen de leverbotziekte bij schapen 64 Aan de Redactie 65 Ter aankondiging 67 Advertentiën 68 Een bezoek aan de Badhoeve . . . 69 Een pleidooi voor de heiplaggen . . 71 Een boter- en watersnoodpraatje . . 74 Proeven genomen met de Melkcentrifuge "Separator” van G. de Laval 75 Op de schoolbanken 78 Allerlei 82 Advertentiën 84 Cultuurproeven met oplosbaar en teruggegaan phosphorzuur 85 Een pleidooi voor de heiplaggen . . 89 Redevoering over de hout-cultuur, gehouden te Borculo den 23en Eebruari 1880 93 Verbetering van zure groengronden . 94 Ter aankondiging 98 Advertentiën 190 De verpleging der huid bij edele paarden 101 Verbetering van zure groengronden . 103 Nog iets omtrent de phosphorzuurkwestie • • • 107 Verbetering van de veeboerderij . . 108 Het landbouwcongres HO Eenige regelen bij het gebruik van zeeslijk en klei Allerlei H4 Advertentiën H5