is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 4, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lETS OVER VEEVOEDER.

veevoeder, waaraan ook de meeste in prijs de werkelijke waarde te boven gaan; en is dit niet het geval, dan daalt het Spaansch veevoeder ver beneden de waarde in prijs en verdiend niet minder aanbeveling. Hoe goed het meer genoemde voeder wezen mag, toch heeft het een schaduwzijde n.l. deze: dat het om.zijn minder vetgehalte niet alleen kan worden gevoerd omdat dan een gedeelte van het eiwit verloren gaat zooals boven reeds is aangetoond. Het moet worden aangevuld met een veel vethoudend bijvoeder en hiertoe is uitnemend geschikt, geplet lijnzaad. Lijnzaad toch bezit een vetgehalte ad 37 pCt. met 30 pCt. eiwit. Wanneer men dus neemt 100 kilo Spaansch veevoeder en S kilo geplet best lijnzaad, verkrijgt men vrij juist de verhouding van 1 vet legen 6 eiwit, zooals die door prof. Mayer wordt voorgeschreven. Ook kan hetzelfde resultaat worden verkregen door het bijvoederen van maïs of andere veel vethoudende grondstoffen. ïen slotte nog dit. Hogelijk worden er lijnkoeken inden handel gebracht, welke een booger gehalte aan voedende stoffen bezitten dan ik boven heb aangenomen, en deze zullen derhalve ook meer waard zijn dan door mij is aangegeven. Ongetwijfeld worden er echter ook een massa gebruikt 'velke veel slechter zijn en misschien even hoog of nog wel hooger Worden betaald. Aangezien men zoo maar niet op het oog af kan zien van wat gehalte deze of gene koeken zijn, is het een eerste plicht van den veehouder, als hij voeder koopt, om te vragen: welk gehalte wordt gewaarborgd? Men weet dan wat men koopt en kan dan zelve nagaan °f het te duur, dan wel of het goedkoop is. Ik zoude daarom wenschen, dat elke fabrikant van lijnkoeken of Wat voeder ook, die overtuigd is van degelijke en deugdelijke waar Is leveren, zich plaatste onder kostelooze controle van het proefstation te Wageningen, of, mocht dit te kostbaar zijn, van tijd tot tijd een monster dooreen onpartijdige liet trekken, om zijne afnemers van s°liede waar te overtuigen. De firma Kortman en C°., Botterdam, heeft dit gedaan, en ze verdient dan ook daarom, en om hunne uitstekende en goedkoope Waar, ten volle onze sympathie en aanbeveling. Metslawier. E. E* BOTMA. NORMALE BEMESTING YAN AARDAPPELEN. Als uitkomst van vier jaren lang inde prov. Saksen gedane proeven °mtrent de bemesting van aardappelen, geeft Marcker in het „Zeits. deg landw. centralvereins für die provinz Sachsen” de beide navolgende normale bemestingen aan; 1. Normale bemesting voor aardappelen zonder stalmest 400 kilo Dakerguano superphosphaat en 200 kilo chilisalpeter per hectare; Normale bemesting voor in versche stalmest verbouwde aardap-Pelen; 200 kilo Bakerguano-superphosphaat en 100 tot 150 kilo °hilisalpeter. In vele gevallen zal ook reeds het gebruik maken van auperphoslaat alléén of tegelijk met stalmest van zeer goeden invloed zijn. {Overgenomen vit de Landb.-Ct.) E. C. E.

63