is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING VAN DE VEEBOERDERIJ.

tafel te zijn, dan weten wij waarom, en wij werken door totdat het gedaan is, en wij eten een paar uur later eren bedaard als anders. riet vee weet instinctmatig hun’ tijd, houdt men geen vasten regel dan is hot onrustig. zij zijn niet op hun gemak. Voedert men op geregelde tijden, dan eet het vee bedaard en gaat c aarna rus ig iggen, en het herkauwen gaat ongestoord door. neett men werkelijk pleizier inde veeboerderij, dan kan men met waai genoegen, gedurende dezen rusttijd, eenige oogenblikken inden sa 'ei oe\ en, om te zien hoe al die machines gestadig in W’erking zijn, < e giove plantaardige stoffen tot pap te vermalen, ten einde de omzetting ui vleesch, vet en melk mogelijk te maken. Omzetting van hooi on stroo, in producten geschikt direct of indirect tegen de hoogst mogelijke waarde te verzilveren.... geld... daar is alles om begonnen. Het is maar al te waar dat sommige veehouders het met de rust vooi bun vee zoo nauw niet nemen. Hu eens staan de staldeuren open, buurman Piet of Jan komt in den stal en is onbeschaamd genoeg, de rustende dieren op te jagen, Jnj moet zien hoe buurman zijn vee er uitziet. Dan weder komt er een vreemde hond inden stal, waardoor alle 'oeien oniustig opstaan, dan eens komt de meid en werpt eenige aardappelschillen of iets anders inden voerbak, of de knecht werpt er wat afhaksel in. 1 Veehouders! indien gij wist, hoeveel schade gij u zelf door zulke ongeregeldheden toebracht, gij zoudt zeker uwen stal voor alle nieuwsgierigen sluiten en uwe onderhoorigen op zulke verkeerde gewoonten opmerkzaam maken. Waarom? Het is alweer, de kennis van de leefregelkunde der dieren, het daarom op te lossen. Het rundvee heeft eene betrekkelijk groote hoeveelheid voeder voor luinne voeding noodig, het kauwen en de bespeekseling van de giove voedselstolien heeft zeer onvolkomen plaats. Hit nadeel wordt opgeheven door het herkauwen. ordt het vee gedurende den benoodigden rusttijd gestoord, dan Jlijlt een gedeelte van het voedsel inde eerste of groote maag, de pens, eidooi ontstaat eene onregelmatige spijsvertering. Mordt deze verstoring gedurig herhaald, dan geraakt het dier ge– fn abn«rm«-len toestand, bet groeien en de melkafscheiding houder 6’ 6n het BeV°'S ‘S: o,lberekenbare schade voor den vee- Nieuw Gelderland, 21 Jan. 1881. {Wordt vervolgd.) H. BOSKER. EIJivSLAXDBOUWSCHOOL TE WAGEXINGEN. Het programma van het onderwijs aan de Rijkslandbouwschool voor het leeijaar 1881/S3 is dezer dagen indruk verschenen en voor ieder belanghebbende is daarvan gratis en franco een exemplaar verkrijgbaar bij aanvraag aan den Directeur der school, den Heer C. J. M. Jongkmdt Comnck. Het kan echter niet overbodig geacht worden er hier

128