is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 9, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEWERKING VAN DEN GROND DOOR STOOMKRACHT.

in veel gevallen zou het zelfs onmogelijk zijn in dit opzicht met paarden of ossen hetzelfde werk ten uitvoer te brengen. Met behulp van den Stoomploeg en Grubber, waarvan fig. 1 eene voorstelling geeft doch waarbij men in het oog moet houden, dat ook nog verschillende andere werktuigen voor diepe bewerking van den grond met stoom gebezigd wor-

den met behulp van deze werktuigen nu, wordt de bodem tot eene diepte van 35 tot 40 centimeter volkomen gelijkmatig los gemaakt. Hoewel er reeds zeer veel over het ontwijfelbare en groote nut van diepe bewerking van den grond, of wal hetzelfde is: verdieping van de bouwvoor, gesproken en geschreven is, ook in dit Maandblad, is het toch niet ongepast hier nog eens weder enkele bijzonderheden hieromtrent in herinnering te brengen. De beide nevenstaande figuren geven eenejsj aanschouwelijke voorstelling vaneen paar der voornaamste voordeelen door verdieping van de bouwvoor te weeg gebracht. Een natuurlijk gevolg daarvan is, dat de wortels zich jiaar alle richtingen dieper inden grond verspreiden (zie fig. 3) en op deze wijze inde gelegenheid komen om meer voedende bestanddeelen op te nemen. De planten verkrijgen daardoor tevens een meer stevigen stand en, wat niet het minst nuttig is,

zij lijden zoowel bij overvloedige als bij te geringe hoeveelheid regen veel minder dan ineen ondiep bewerkten bodem; in het eerste geval verspreidt het water zich veel meer inden bodem, terwijl in het tweede geval aan de behoefte van vocht voor een groot gedeelte uit den ondergrond voldaan kan worden. ïwee der voornaamste oorzaken van mislukte oogsten worden dus door het diep bewerken van den grond, zoo niet geheel weggenomen, dan toch veel verminderd. In

136