is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 9, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING VAN DE VEEBOERDERIJ.

de vrouw het vee voedert; wanneer hij begrijpt dat het voederen mannenwerk is, dan kan de vrouw zich ongestoorder met de melkerij bezighouden. Worden de koeien goed gevoederd, dan volgt daaruit eene grootere raelkopbrengst en meer werk in het karnhuis, het is dus beter de moeite waard zich meer op de zuivelbereiding toe te leggen, want. .. dat inde melkkamer wel eens iets te wenschen overblijft, blijkt uit de verschillende prijzen , die op de markt voor de boter bedongen wordt. Te Zwolle b. v. staat de boter thans genoteerd van f 1.40 tot ƒ1.90 per kilogram (T), dus een verschil van ƒ 0.50 op één kg. boter, dat is ruim Hoe denkt gij daarover? Wij zullen zien of de oorzaak daarvan op te sporen is; wij moeten beginnen bij het begin; de meid komt juist met de emmers om te melken, de eene is leeg, de andere half gevuld met water. Verbeeld u, de meid gaat naar den stal om te melken, maarde emmer is ingedroogd, opgeschenen, de melk spuit overal met fijne straaltjes uit, zonder dat ze zich daar veel over bekommert, ’t zijn immers maar fijne straaltjes, ze komt inde melkkamer, maar nu blijkt dat ze in plaats van 10 liter slechts 7 liter melk heeft. Zeg eens! meisje, waarvoor gebruik je dat water? gebruik je dal om de melk te wasschen? Neen! dat gebruik ik om de memmen van de koeien af te wasschen. Vergun mij u te zeggen dat dit een zeer verkeerde gewoonte is. De uijers en tepels worden niet schoon gewasschen, maar slechts goed nat gemaakt, onder het melken druipt veel onzuiverheid inde melk, dit sap komt voor een groot deel inde boter terecht. De uijers moeten met een stroowisch goed droog afgewreven en de tepels met de hand afgestreken worden, „reden”, zeggen de Staphorster boeren, —• dan blijft de melk zuiver, en veel beter voor de zachtheid der tepels. Wij zijn zoo vrij de meid tot in het karnhuis of melkkamer (de geute) te volgen. Moet de melk door die teems, met paardenharen gaas geklenst worden? die zeef is bijna geheel dichtgezet door onreinigheid die er onmogelijk uitgeboend kan worden, zonder ook het paardehaar er uit te boenen; de warme melk dringt door deze onzuiverheid en neemt hiervan een gedeelte op, dat inde boter terecht komt. Die karn en die melkvaten zijn door ouderdom door en door verzuurd, inde kim zit een geel grauw randje, ’t is niet heel erg, maarde reuk is toch niet zeer aangenaam. Niet in alle boerderijen vindt men het zoo, vandaar dan ook een verschil van 50 cents per kilo boter. Bat ü ruim 1U van de zuivere opbrengst. Dat verschil is wel de moeite waard er eens bedaard over na te denken. Aangenomen dat gij 6 koeien melkt en deze goed voedert, zoodat de dieren behoorlijk melk geven, zoowel in hoeveelheid als in deugd; iedere koe geeft 300 dagen gemiddeld 12 liter molk, waarvan uit 40 liter één kilo boter gekarnd kan worden, derhalve 300 Xl2 = 8,600 liter per koe in tien maanden tijds, 6 X 3,600 = 21,600 liter van de zes koeien , = 540 kilogram boter 40 540 X ƒ0.50 = ƒ270.—, dus een verschil in (1) Namelijk iu Januari j.l. toen dit geschreven werd.

139