is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 3, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITRFSTROOISEL, EEN SURROGAAT VODR DE HEIDEPLAGGEN.

komstig, opgeloste of vergruisde minerale bestanddeelen, door regenwuter naar de laagten gespoeld, bezinksels tijdens de veen vorming tnz .De dikte dezer laag is zeer verschillend, inde laagten natuurlijk ““ke,r, 'l® .hA°?,ten ’al naar. de 1 'oBiTlg' van den zandgrond, gemiddeld 0.30 tot 0.40 meter en is zwartblauw van kleur. C. Blauw veen, geschikt voor bagger- of sponturf (korte turf). In deze laag vindt men het zoogenaamde kienhout, de boomstobben staan veelal op de plaats waar ze gegroeid zijn, klein en groot door of naast elkander; de zware dennen stobben, waarvan de stammen eene dikte hebben met zelden van 0.40 meter, zijn ± 1 meter boven den wortelhals afgebroken en liggen veelal naast de stobben met den top m N.-O. richting. D. Zwarte- of blauwe veen, deze laag wordt vergraven voor lange steekturf, de laag heeft eene dikte van 0.40 tot 3 a 4 meter. Be lagen C. en D. zijn gevormd en zamengesteld uit verrot en bijna vergaan hout. Zware dennenboomen, enkele eiken elzen, berken en struikgewas, wollegras. Moorke, driemoorke, flok’ lok {Eriophorum vaginatum en E. angustifolium). Struikheide’ {Erica vuig aria). Yeenmos {Sphagnum soorten) en andere planten. E. Grauw veen bonkaarde, deze laag is gevormd door Dopheide* {Erica Tetralix). Yeenmos {Sphagnum cymbifolium). Wollegras {Eriophorum vaginatum). Bunt- of Bentgras en Struik-Heide. Deze laag is geelgrauw van kleur en zoo ligt als spons en heeft eene dikte van ± 0.40 tot 1.30 a 1.50 meter. Dit is de goudmijn voor de landbouwers op zandgrond. Turfstrooisel. De chemische of nadere bestanddeelen van deze veensoort zijn hiehtdroog ten naastenbij, de volgende. ’ Daarop volgen verschillende stroosoorten en heideplaggen. Bestanddeelen . -a . g £ § & cd o ffl ö • ö 2 n . *"35 ten | 5 1| I -I | J 3 3 | honderd. g Èfï 3 | » * M Jf P-4 Grauwveen .... 13.71 0.81 84.13 3.16 005 0.24 004 0.04 021 0.05 Stroo, gemiddeld. . 14.36 0.39 81.43 4.41 362 0.12 023 079 0,31 0.11 Zand, heideplaggen 15.75 wTm Dit zijn ten naastenbij de chemische bestanddeelen van het turf-Gooiscl. Stroo- en heideplaggen. En nu eene vraag, vooral aan de veehouders op zandgrond: v6t doel gebruikt gij heideplaggen of harksel uit bosschen, °or strooisel inde veestallen? Uw antwoord zal vermoedelijk op et volgende neer komen. Om hot bed inde stallen onder het vee droog te houden. E. Omdat, door vermengen met strooisel, de mesthoop vereerderd wordt, en om de vloeibare uitwerpsels van het vee te °Qn opzuigen, absorbeeren. 3*

35