is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 10, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiï DE REDACTIE.

stelling; dit bewijzen diegenen die terug komen en diegenen die gaarne wenschen terug te komen, doch de middelen niet hebben °m dat te doen. Daarom is het de plicht van ons Gouvernement en van particulieren °ni dien stroom van landverhuizers tegen te houden, om al die krachtige arbeiders hier te helpen aan den kost te komen, om onze bevolking niet te doen verminderen, om die krachten te bezigen tot ontginning van onze doode gronden. Indien dit met ambitie, goed overleg en vooral goede bemesting geschiedt, dan zullen binnen Weinige jaren onze barre gronden in heerlijke landouwen herschapen zijn. Daarom een maatschappij opgerioht, waarvan aan het hoofd staat oen directeur, die kennis heeft van de zaak, die geen moeiten ontziet en deze maatschappij moet dan ook de grootste steun vinden bij ’sLands Regeering, dan streeft alles ten goede en veel armoede zal. geweken zijn en 's Lands welvaren zal er met der tijd door stijgen. Dus niet naar Amerika, hier is ook goud en goed te verdienen zonder teleurstellingen. Eendracht maakt macht zij onze leuze, onderling overleg is half Werk. Die meer weet, zegge meer. Door dit te plaatsen zal uwe redactie zeer verplichten een voorstander van Vooruitgang. KORTE MEDEDEELIB GEN. Met ingenomenheid vestigen wijde aandacht op dein dit blad voorkomende advertentie: «Groenten in pekelnat”, waarin door eene Engelsche firma te koop Wordt gevraagd eene groote partij augurken alsmede kleine uijen. De teelt van verscheidene tninhonwgewassen verdient, vooral op piet zeer groote landbouwbedrijven en vooral daar, waar geen gebrek aan mest en arbeidshanden, of waar bét gezin kit verscheidene leden bestaat, tegenwoordig, nu de marktprijzen van de meeste skkerbouwgewassen laag zijn, meer in praktijk gebracht te worden, dan tot nu oe geschiedt. Met de noodige kennis en oplettendheid, valt daarbij zeer zeker aardig "'at te verdienen, vooral nu de gelegenheid tot afzet reeds gemakkelijker wordt gemaakt, zooals ook uit de bedoelde advertentie blijkt. Van bevoegde zijde heeft de Redactie reeds voor eenigen tijd op haar verzoek toezegging ontvangen vaneen opstel over de kuituur van tuinbouwgewassen in het groot voor den nitvoer vooral naar Londen, en daarop wachtende, is tot nog toe 'n dit blad omtrent dit belangrijke onderwerp het stilzwijgen bewaard. Wij bevelen "as nogmaals beleefdelijk aan. ook bij anderen , die hieromtrent het een of ander 2°uden kunnen mededeelen, dit in het Maandblad• te doen. Daarmede is zeer zeker een goed werk te verrichten. Aan de uitnoodiging in ons vorig Maandblad tot het doen van mededeelingen "Wtrent de uitkomsten van de bontknltuur in ons vaderland verkregen, vooral met bet oog op het veranderen van zeer schraal bouwland bij gebrek aan mest h)t boschgrond, is reeds spoedig gevolg gegeven. De Hr. Mr. L. Oldenhuis Tonckens te Stadskanaal zond een exemplaar van zijn «Betoog dat het voor den "hrentschen landbouwer voordeeliger ia, de heidevelden en de bouwlanden voor "boschkultuur te bezigen, met de adviezen van vier deskundigen over dat Betoog (uitgegeven bij Willinge Gratama te Assen). Erkentelijk voor deze toezending, geven wij gaarne gevolg aan het voorstel van den geachten schrijver, om het een ea ander aan deze, nog niet algemeen genoeg bekende brochure te ontleenen. Gebrek aan plaatsruimte noodzaakt ons echter hiermede tot een volgende aflevering tc wachten.

157