is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 10, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINÖEX.

Mede makeu wij hierbij met erkentelijkheid gewag van de ontvangst van n°. 36 en 27 van het * Oesterr. Landw. Wochenbl.” waarin een opstel voorkomt van de hand van de aan onzen lezers reeds bekenden volijverigen Directeur van het Zwitsersche zadencontrolestation te Zurich, Dr. F. G Stebler, over het winnen en zuiveren van graszaden. De Heer R. Röber, te Herisau, vervaardiger van dein ons Maandhlad beschreven en in Sundsvall (in Zweden) onlangs bekroonde machine voor het zuiveren van zaden, die de bladen toezond, zij daarvoor onzen welgeraeenden dank toegebracht. Ineen der volgende Maandbladen deelen wij het voornaamste van den inhoud van dit opstel mede. Uit Kappeln in Sleeswijk wordt ons door den Voorzitter van het "Aneler Verein, für landw. Kulturtechnik, speciell für Wiesenbau” verzocht om melding te maken van de jaarlijksch gehouden 14 daagsche kursus in het aanleggen van vloeiweiden volgens de methode van Petersen (draineeren met vloeien verbonden) die door dezen zelf den 26en September zal begonnen worden. Verscheidene weiden inde nabijheid van Kiel, waarvan de ontwerpen reeds gereed zijn, zullen bij deze gelegenheid volgens het genoemde stelsel aangelegd worden en van andere nieuwe projecten gemaakt. Hoewel de kursus reeds begonnen zal zijn, wanneer onze lezers dit bericht te zien krijgen, meenden wij toch aan het gedane verzoek te moeten voldoen. Het systeem-Petersen heeft zoowel ijverige voor- als tegenstanders en voor menigeen kan het van veel nut zijn, zich met eigen oogen over de geheele inrichting van dat systeem, waarvan men uit boeken alleen moeilijk eene juiste voorstelling kan verkrijgen, in oogenschouw te nemen onder leiding van den kondigen en ingenieusen uitvinder. {Red.) Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wagening^ van 14 Aug. tot 13 Sept. 1882 , ’s morgens 8 uur.

158