is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 12, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LANDBOUWVERSLAG OVER 1881.

een lijst in, van bekende maatschappijen of vereenigingen ten dienste van den Landbouw, met een korte vermelding van hare voornaamste werkzaamheden, de laatste op verzoek, grootendeels bepaald voor het Verslag door H.H. Secretarissen opgemaakt en ingezonden. De lange lijst van bijna 140 grootere of kleinere vereenigingen of instellingen ten dienste van den Landbouw levert het bewijs, dat ons Vaderland in dit opzicht niet voor andere landen behoeft onder te doen. ’t Lijdt wel geen twijfel, of het nut is zeer groot, o. a. gesticht door onderlinge bespreking op de vergaderingen en de daar gehouden voordrachten of gegeven voorlichtingen van omgaande landbouwleeraars, verder van de gehouden tentoonstellingen en veekeuringen, van de tengevolge vaneen en ander tot stand gebrachte vereenigingen tot het aankoopen voor gemeenschappelijke rekening van hulpmeststoffen, voedermiddelen, zaaizaden, en tot het houden van voortreffelijke mannelijke fokdieren, maar van den anderen kant zou het nut van eene Algemeene Landbouw-maatschappij naast (niet ter vervanging van) de bedoelde afzonderlijke vereenigingen nog aanmerkelijk grooter kunnen zijn. (Vergelijk de opstellen op blz. 164 en 168 in het voorgaande nommer van dit Maandblad.) leder voorstander van zelfkennis ook op landbouw-gebied het eenige zekere middel om tot afdoende verbetering te geraken van zeer veel, dat nog steeds op verbetering wacht zal zeker met ons den volijverigen en kundigen bewerker van het Verslag, nog vele jaren lang lust en werkkracht toewenschen, om het op zich genomen, en met velerlei onaangenaamheden verbonden werk, goed te kunnen voortzetten en nog voortdurend te verbeteren en evenzeer de onmisbare welwillende medewerking van Gemeentebesturen en anderen, zooals die tot nog toe verleend werd. Hetgeen door. de Red. der wekelijksche Landbouw-kroniek in n°. 309, bij de bespreking van het Verslag gezegd wordt, nl. dat dit keurige en lijvige boekdeel niet slechts op het Gemeentehuis in het archief behoorde aanwezig te zijn, maar tevens veel meer dan thans nog in handen moest komen van hen om wiens wille het samengesteld wordt, maken wij ten slotte gaarne tot de onze. Red. DE WAARDE VAN HET KEUKENZOUT VOOR HET VEE. door Dr. PLÖNNIS (1). Is reeds onder gewone toestanden, bij goed gegroeid, goed gewonnen en bewaard voeder, een toegift van keukenzout bij het wintervoeder van het vee van groot nut, des temeer is het dit bij minder gunstige voorwaarden. Besparing door middel van het onthouden van keukenzout, dit belangrijke onderdeel uit de groep der minerale bestanddeelen uit het voeder, straft zich zelf; men zal hiervan des temeer overtuigd worden, naarmate men beter de rol heeft leeren kennen, die het zout in het geheele dierlijke organisme speelt. (1) Landw. WochenWatt für Schleswig-Holstein.

178