is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 1, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOED ZAAIZAAD. OSDEEZOEK DAAEVAN.

Goed zaaizaad, wat is daarover reeds veel gezegd en geschreven, maar toch nog zeker op lange na niet te veel. Er zijn er een menigte —■ wellicht niet gij zelf waarde lezer! nog maar niet van overtuigd, dat besparing van enkele guldens bij het gebruik van minder goed zaaizaad, er wellicht even zooveel tientallen en soms nog veel meer verlies ten gevolge van geringer oogst veroorzaken. Yeel onkruid op den akker, met het andere, slecht gezuiverde zaad mede gezaaid, of ook te welig groeiende, ten gevolge van te hollen stand van het gewas, dit laatste dikwijls veroorzaakt door te geringe kiemkracht van het zaaizaad; van den anderen kant soms ook een te dichten stand van het gezaaide, een gevolg daarvan, dat er, bij onbekendheid met de juiste kiemkracht van het zaad, te veel uitgezaaid is, ziehier een paar voorbeelden. Het blijkt intusschen uit velerlei, dat de zorg voor goed zaaizaad tegenwoordig op verblijdende wijze toeneemt, al is die zorg dan ook nog niet algemeen genoeg. Denken wij slechts aan de vrij talrijke en met uitmuntend gevolg in verschillende provinciën inde laatste jaren gehouden wedstrijden van zaaizaden, op de wenschelijkheid waarvan in vorige jaargangen van dit Maandblad, o. a. in dien van 1880 blz. 53 en 70 reeds is gewezen (1). En er is nog een punt dat hier wel «en oogenblik onze aandacht verdient, nl. de prijzenswaardige inspanning en kosten die sommige (belaas zijn ’t nog slechts sommige!) handelaren ook in Nederland zich getroosten, om werkelijk puik zaaizaad te leveren niet alleen, maar ook om een bepaalde gebruikswaarde (hoeveelheid zuiver en kiemkrachtig zaad in ieder geleverd kgr. daarvan) te garandeeren, zoodat ieder landbouwer, die bij bedoelde handelaren koopt, voor billijken prijs zaaizaad kan krijgen, waarvan hij zoo nauwkeurig mogebjk de meest passende, voor 1 hektare land benoodigde hoeveelheid kan berekenen. Het Eijksproefstation te 'Wageningen o. a., belast zich bij betaling van slechts één gulden voor ieder monster, met het onderzoek, of de gegarandeerde kwaliteit of gebruikswaarde in het geleverde zaad werkelijk aanwezig is (2). Daar het aantal monsters zaden, dat sedert 1876 in het Proefstation jaarlijks wordt onderzocht, jaar op jaar toeneemt, en daar verder de zaadhandelaars, die zich met den waarborg en de controle inlaten, niet verflauwen, maar integendeel hun ijver steeds vermeerderen, is daarin mede een bewijs gelegen, dat ook de landbouwers van hunne zijde van lieverlede meer het belang van goed zaaizaad gaan inzien; ware dit zoo niet, dan zoude de ijver der handelaren reeds lang verflauwd zijn. Men moet meer van nabij met hunne pogingen om goede waar te leveren bekend zijn, om die te kunnen waardeeren, vooral als (1) Ongetwijfeld zal ieder onpartijdige het met ons eens zijn, dat hier een sprekend bewijs wordt opgeleverd van het nut, dat door landbouwgeschriften kan gesticht worden. Is de opwekking, toen in ons Maandblad gedaan, al niet rechtstreeks de aanleiding geweest tot het houden van deze hoogst nattige wedstrijden, zij heeft er zeker toe bijgedragen. Hoewel bij oppervlakkige beschouwing minder merkbaar, laat het lezen van dergelijke zaken toch meer of minder indrukken achter, die op het praktische leven van invloed zijn. (3) "Voor monsters zaad van handelaren die hun handel niet onder controle van het Proefstation gesteld hebben, zijnde volgens vast tarief bepaalde kosten hooger.

11