is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 3, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LACTINA BOWICK.

Ik schreef den Heer v.d. Bosch mijne ondervinding, welke in ’t kort op het volgende neerkwam: Aankoop van het kalf ƒ 12. 50 kilogr. Lactina Bowick » 17.50 Koemelk gedurende de eerste 14 dagen « 2. Totaal . . , f 31.50. Waarde van het kalf na 7 weken f 2.50. Ik nam verder de vrijheid den Heer v.d. Bosch te melden mij daarbij beroepende op de verkregen resultaten aan’sßijkslandbouwschool dat ik de Lactina als zuiver „boerenbedrog” beschouwde, en ZEd. verzocht ter gemoetkoming voor de geleden schade, mij de helft van het bedrag te willen kwijtschelden, en mijne rekening met f 8.575 te willen verminderen, terwijl ik anders de Lactina Bowick, alsmede het verkregen resultaat, in alle landbouwbladen zou bekend maken. De Heer v.d. Bosch schold mij het geheele bedrag kwijt, maar verzocht mij tevens de proef wel te willen herhalen. Overigens speet het ZEd. dat ik mij op de Wageningsche resultaten beriep, daar ik evenmin als hij deze als een „ernstig opgevatte proef” kon beschouwen (!) De geachte directeur der R. L. S. was zoo goed mij de verslagen toe te zenden en schreef mij verder het volgende: „Hierbij de verslagen van mijne proefneming met de Lactina „Bowick, door den Heer v.d. Bosch geleverd. Bijgaande cijfers, „mij door den bedrijfsboer Koning verstrekt, en op wiens nauwkeurigheid gij staat kunt maken, zullen u een voldoend overzicht „geven van het zeer ongunstig resultaat door het gebruik verkregen. „Proef een en twee, zooals u zal blijken, heeft niet met alle „mogelijke nauwkeurigheid kunnen plaats hebben, omdat toen juist „de bascule eene reparatie onderging, en dus niet gebruikt kon worden. „Beide proeven zijn echter geheel in overeenstemming met de „derde, die evenals de voorgaanden met den meesten ernst genomen „werd en waarbij de bascule wèl gebruikt werd. „Hoe ook proef N°. 3 in het nadeel der Lactina is uitgevallen, „zal u uit inliggend verslag duidelijk worden. „De beesten met Lactina gevoederd zagen er zoo verarmd uit, „hadden voortdurend zulk een last van diarrhée, waardoor een „ondragelijken stank verspreid werd, dat ik eindelijk besloot niet „verder door te gaan, en orders gaf met het geven van Lactina „te eindigen; hoe de kalveren daarna dadelijk herstelden, kan u uit het verslag evenzeer blijken. „Met deze ondervinding sta ik volstrekt niet alleen, en moet „derhalve op grond van eigen ervaring, gesteund door die van „anderen, de Lactina als oen ongeschikt kalverenvoedsel ten stelligste verwerpen.” {was geteekend) C. J. M. JONGKIND!’ CONINCK. N°. 1. Het Kalf van Marie, geboren 16 November 1882, woog (bij de geboorte) 32 kilo, kreeg de moedermelk tot 25 November 1883. Van 25 November tot 15 December pér dag 5 liters l.aeliua "s morgens en 4 liters koemelk ’s avonds, maar bij zichtbaren achteruitgang.

36