is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 10, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEFSTATION TE WAGEN ING EN.

den verkooper gewaarborgde gebruikswaarde enz. zoo mogelijk de factuur zelve. Is men voornemens, den uitslag der controle eventueel tot grondslag eener klacht in rechten te maken, dan moet het gekochte zaad vóór de beslissing van het Proefstation niet worden uitgezaaid, opdat de gelegenheid bhjve bestaan tot het instellen vaneen naonderzoek ter vaststelling van de indentiteit en van de nauwgezetheid, waarmede het ingezonden monster was genomen. Art. 8. De controle geschiedt voor elk monster zaad, zonder onderscheid, tegen gelijktijdige inzending vaneen gulden door den kooper, die het onderzoek verlangt. {Slot ineen volgend nr.) NOG lETS OYER DE NIEUWE WINDMOLENS (l). Op blz. 175 van het bekende weekblad „Eigen Haard” komt eene uiteen Fransch tijdschrift (La Nature) overgenomen figuur van een windmolen voor, waarvan de samenstelling geheel op hetzelfde grondbeginsel berust als de op blz. 6 e.v. v. in dit Maandblad beschrevene. Zij wordt daar eQne uitvinding genoemd van den Heer Dumont, die haar op de laatste landbouwtentoonstelling te Parijs in werking (tot oppompen van water) had. Het meest bijzondere van deze „atmospherische turbine” zoo noemt de uitvinder he't werktuig is, dat zij betrekkelijk sneller draait bij een zachten dan bij een sterken wind. Als zij b. v. wordt gedreven dooreen wind, die een snelheid heeft van twee meters inde seconde, dan draait een punt van den omtrek harer wieken (beter: vleugels) met een snelheid van 4 meters. Wordt zij daarentegen gedreven dooreen wind van 10 meters inde sekonde, dan draaien de wieken (vleugels) slechts met een snelheid van 11 meters. Deze soort van molens kan dus altijd doorwerken, ook bij storm en zou, volgens den Heer Dumont, onder dezelfde gemiddelde atmospherische toestanden in denzelfden tijd driemaal zooveel arbeidsvermogen leveren, als de tot nog toe bekende windmolens. Ineen Duitsch landbouwblad bood onlangs in eene advertentie de firma Fried Filler te Eimsbüttel-Hamburg aan , de hier bedoelde en andere dergelijke molens gewijzigd volgens het stelsel Halladay, te leveren. De prijs waarvoor zij dit doen wil wordt niet opgegeven; wel dat door die firma reeds 300 stuks met een vermogen van 3/4 tot 20 paardenkracht in verschillende landen zijn afgeleverd. De allergrootste zou in staat zijn om tot 500 000 liter water in het uur op te pompen. (Dit tot antwoord op eene vraag ons voor eenigen tijd gedaan, om inlichtingen waar die molens te verkrijgen waren en waarop wij toen geen voldoend antwoord konden geven. Waarschijnlijk belasten ook de firma’s Boeke en Huidekoper te Groningen en Landré & Glinderman te Amsterdam zich met de leverantie.) Het bovenstaande stukje, reeds voor het vorige Maandblad geschreven en gezet, moet thans aangevuld worden met de mededeeling, dat op de onlangs te Amsterdam gehouden Landbouw-tentoonstelling (1) Vergelijk blz. 6 in n°. 1 van dit Maandblad.

157