is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 12, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEB P OEBE R.

1120 Hl. molk, ineen betrekkelijk kleine blikken bus vervoerd worden, terwijl voor stremming van dezelfde hoeveelheid melk voor een voldoende portie lebvloeistof 10 tot 12 licht breekbare literllesschen noodig zijn. Het lebpoeder is verkrijgbaar bij Dr. Moritz Blumenthal te Berlijn, N., Zehndenikerstrasze n°. 2 en het kost f 1.20 het Kgr, zonder verdere berekening van kosten voor verpakking en (in Duitschland) voor verzending. KORTE MEDEDEELOOEN. Zooals uit de advertentie op de laatste bladzijde van dit Maandblad blijkt, is dezer dagen de 38e jaargang van Dr. Staring''s Almanak voor den Nederl. Landman bij den Heer Tjeenk Willink te Zwolle verschenen. Opnieuw zijn in dezen Almanak eenige verbeteringen aangebracht; zoo vindt men b. v. thans op het spoorwegkaartje ook de Tramwegen aangeduid, die inde laatste jaren aanmerkelijk zijn toegenomen en waarvan door de landbouwers nog meer gebruik gemaakt wordt dan van de Spoorwegen. Verder is de rangschikking der verschillende opstellen en tabellen aanmerkelijk gewijzigd; de onderwerpen, die bij elkander behooren, zooals b. v. over het Veevoederen en over de Bemesting zijn nu zooveel mogelijk bijeengevoegd. De korte aanwijzingen bij het nemen en verzenden van monsters meststoffen, zaden, voedermiddelen enz., die men in het Proefstation te Wageningen wenscht onderzocht te hebben, zullen zeer zeker aan vele bezitters van den Almanak welkom zijn. Het titelplaatje geeft een nieuwe ploeg te zien, welke ploeg in Amerika, waar zij uitgevonden is, grooten opgang maakt en die niet alleen uitmuntend werk levert, maar ook minder trekkracht vordert dan de meeste bij ons in gebruik zijnde ploegen. Ook de overige opstellen, zooals dat over de Roest inde rogge, die in dit jaar aanmerkelijk schade heeft veroorzaakt, verder dat over de Melkteekens bij het rundvee, waarop tegenwoordig veel meer dan vroeger de aandacht wordt gevestigd en volkomen terecht zal men zeker met voldoening lezen. lets tot aanbeveling van dezen algemeen bekenden Almanak te zeggen zal wel niet noodig zijn. In het vorige Maandblad is nog verzuimd melding te maken van eenige belangrijke boekwerkjes en landkaarten, ingezonden door den Heer R. R. H. toe Laer, Agent voor Nederland van de v Canadian Pacific Raïlway C°.’’ te Amsterdam. Zij hebben bepaaldelijk betrekking op Manitoba, een reeds zeer welvarende en vruchtbare provincie van Canada aan den genoemden Spoorweg, in het noordelijk gedeelte van Koord-Amerika gelegen. De bezoekers van de Internat. Landbouwtentoonstelling te Amsterdam hebben de werkelijk keurige verzameling van landbouw- en andere producten uit genoemde landstreek kunnen zien, in eene afzonderlijk naast het hoofdgebouw opgeslagen tent; deze inzending verwierf dan ook eene gouden medaille. Bedoelde geschriften worden op aanvraag kosteloos aan belang-

186