is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 7, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIPPEN FOKKER IJ.

om te zien, of ze al- dan niet bevrucht zijn. Is men niet in het bezit vaneen dergelijken spiegel, dan kan het schouwen ook plaats hebben door het ei inde holle hand te nemen en het tegen het licht of de zon te houden; ook bij lamplicht kan zulks geschieden. Onbevruchte eieren zijn doorschijnend en helder, terwijl bevruchte daarentegen troebel of voorzien zijn van gekleurde streepjes. Bedoeld onderzoek kan het best gedaan worden wanneer de hen van de eieren is. Zijn er eieren gekneusd of onbevrucht, dan moeten deze verwijderd worden. Tevens is het noodig te onderzoeken of de hen met ongedierte geplaagd is, in welk geval zij daarvan dient gezuiverd te worden door haar inde gelegenheid te stellen een zandbad gemengd met wat bloem van zwavel of turfasch te nemen. Aangezien het embryo (vrucht) voor zijne ontwikkeling zuivere lucht noodig heeft, moet er voor gezorgd worden dat de pooten niet vuil zijn. Zijnde eieren versoh gelegd, dan begint het kuiken den 19en of 20™ en wanneer ze ouder zijn den 21en dag de wanden zijner gevangenis door te breken. Dit voor het nog zwak beestje vermoeiend werk duurt doorgaans 3—6, ja soms tot 24 uren voor het de schaal kan verlaten. Het komt clan ook door uitputting om, wanneer de schaal moeilijk barst, hetgeen veelal gebeurt als de plaats, waar het begonnen is te pikken, vuil is. Om zulks te voorkomen dompelen vele kweekers de eieren een paar dagen voor dat ze moeten uitkomen in lauw water en leggen ze dan weer nat in het nest; de damp van het water maakt het vlies zacht en bevordert daardoor het uitkomen. Het gebeurt ook wel dat men de kuikens bij het uitkomen te hulp moet komen; mij is dit dikwijls wedervaren. Zulks dient heel voorzichtig te geschieden, daar men anders gevaar loopt de fijne bloedaartjes, waarmede de diertjes zijn orageven te scheuren en ze daardoor te dooden. Het best is om, alvorens tot die operatie over te gaan dat met den nagel of de punt vaneen mesje gedaan moet worden —• het ei met lauw water te bevochtigen en daardoor de schaal zacht te maken. Aan dit bevrijdingskerk laat de moeder zich in het geheel niet gelegen liggen. De ledige schalen moeten verwijderd worden; daar deze anders den kleinen diertjes in hun beweging hinderlijk zijn. Wanneer de eieren even oud zijn dan komen de jongen omstreeks terzelfder tijd uit, terwijl bij ongelijken ouderdom men een verschil vaneen of twee dagen in het uitkomen zal hebben. In het eerste geval kunnen de kuikens, zoodra alle uitgekomen zijn, met de kloek ineen kuikenren overgebracht worden, waarmede evenwel zonder bezwaar tot den volgenden dag zou kunnen worden gewacht. De diertjes kunnen zoolang buiten voedsel blijven; warmte is al wat ze noodig hebben. In het laatste geval, n.l. wanneer een verschil in het uitkomen bestaat, zal men, om de nog niet uitgekomen kuikens te behouden, de reeds uitgekomene van de moeder moeten nemen en afzonderlijk verplegen totdat de achterblijvers alle uitgekome zijn, als wanneer de eerstuitgekomene weder aan haar worden teruggegeven en wel des avonds. Dit omslachtig werk kan echter worden voorkomen dooreen nauwkeurige aanteekening der datums, waarop de eieren uit het nest worden

103