is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 9, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWE DUBBELWEEKENDE PATENT-BOTERMACHINE.

karnen ophouden. Door dit „temperir”-apparaat is het ook mogelijk om niet alleen room maar ook de onafgeroomde melk met voordeel te karnen en wel op iederen tijd, onafhankelijk van het weder, en onafhankelijk van de temperatuur die de melk bij het ingieten in de karn bezit. De nauwkeurige, in verschillende proefstations voor melkonderzoek genomen proeven, hebben alle uitstekend goede uitkomsten opgeleverd. Yan 90 daarbij verkregen hoeveelheden boter verkregen er 24 het predicaat „hoog-fijn”, 46 het predicaat en 20 het predicaat „goed.” De opbrengst aan boter was, vergeleken met andere karnen, van 8 tot 20 pCt. meer. Deze karn wordt in verschillende grootte vervaardigd de kleinste van 1 tot 12 liter inhoud, de grootste tot 1000 liter inhoud toe door de Duitsche Firma Güldenstein & C°. te Frankfurt a/Main, die aan belanghebbenden op verlangen gaarne nadere inlichtingen geeft.

Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 Juli tot 14 Ang. 18S5, ’s morgens 8 uur. 15 16 17 18 19 20 21 22 3324 25 36 37 28 59 30 31 13 34 6 6 7 8 9 10 111/ 13 14 – < et ~ S o % % l» Bar. “C. ~ 3 r, 2 ;'f-Ki'-: .: i / : II Windrichting . . Bewolking .... 746027420 24 1230683 6931 2 39681682 Opmerkingen: Eegen gezamenl. 39 m.m., grootendeels gevallen op 6—9 Aug. (onweder 5 Aug.). Tot zoolang bleef het droge tijdperk, inde laatste week van Juni begonnen, voortduren, en werd daardoor de verwachting op een meer dan middelm. ruimen oogst, ten minste van de zomergranen, sterk verminderd. Veel leden vooral de weiden door de droogte, terwijl het aardappelloof hier en daar langs opgaand- en kreupelhout nog in volkomen groenen toestand geheel verdorde. De regen van 6—9 Aug. kan voor do overige wortelgewassen, het Etgroen en de Boekweit nog veel weder goed maken. Omstreeks half Aug. hadden we vrij sterke nachtvorsten, die echter, zooais schijnt, weinig nadeel veroorzaakten. De temperatuur was voor dezen tijd van het jaar over het algemeen laag bij opmerkelijk lang aanhoudende N. wind. v. P. In dank ontvangen: 1. Programma van de Tentoonstelling van vee, landbouwvoortbrengselen en werktuigen vanwege de Afd. Zutfen der Geld.-Overijs. Mij. van Landbouw te bouden te Borkulo op 10 Sept. 1885. 2. Mededeelingen van het Landbouwproefstation te Wageningen •> De najaarsprijscouranten der garandeerende meststof handelaren, opgemaakt vanwege het Proefstation (Augustus 1885).” Daar sedert het voorjaar inde prijzen enz. der meststoffen slechts weinig veranderingen gekomen zijn, en dit Maandblad toch reeds veel te weinig ruimte aanbiedt om de voorhanden opstellen, gedeeltelijk reeds gezet, te plaatsen, moeten wij onze lezers verwijzen naar het Maandblad voor Maart. In de vergelijkende waardebepaling (kostende prijs van 1 Kgr. der inde meststoffen aanwezige voornaamste bestanddeelen) door den Direkteur, is eene kleine wijziging gekomen. {Bed.)

143