is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 2, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKOOP VAN YERSCHE ZOGGEN. DATUM-EIERS.

Deze handelwijze der Vereeniging moet natuurlijk zeer toegejuicht worden. De handel in eieren wordt op deze wijze op een solieden en flinken grondslag gevestigd en het is te hopen, dat dit voorbeeld veelvuldige navolging zal vinden, ook in ons Vaderland. Ook bij ons kan het verschil in gewicht der te koop aangeboden eieren even aanzienlijk zijn als boven van de eieren te Hannover is medegedeeld. ledere huisvrouw kan daarvan meepraten en heeft eveneens dikwijls veel te klagen over meer of minder bedorven eieren. Zij geeft gaarne een of een paar centen voor een groot en versch ei meer dan voor een ander. Van den anderen kant is het billijk, dat de eerlijke leverancier voor groote en gegarandeerd versche eieren beter betaald wordt dan voor kleine en twijfelachtig goede. KORTE MEDEDEELINGEK Fereeniging tot bestrijding van Jcnoeierijen inden Boterhandel. Volgens eene door andere bladen ontvangen mededeeling, zou 20 Jan. j.l. te Amsterdam eene algemeene vergadering van deze Vereeniging gehouden worden. Aan de orde is gesteld: ]. Verslag van den toestand der Vereeniging en van de werkzaamheden van het Bestuur sedert de oprichting. 2 Mededeeling omtrent een adres aan de Regeering. 3. Algemeene bespreking van de volgende vragen : a. Is het wenschelijk om ten dienste van de leden der Vereeniging een algemeen handelsmerk in te voeren? b. Kan de knoeierij inden boterhandel naar de tropische gewesten bestreden worden door het wederinvoeren van certificaten van oorsprong? 4. Benoeming vaneen definitief Bestuur. Bij een volgend Maandblad zal wel het een en ander over de gehouden besprekingen medegedeeld kunnen worden. Ter aanvulling van hetgeen reeds vroeger (vergelijk blz. 78 en 22 van onzen vorigen jaargang) is bericht, omtrent het tot stand komen van deze Vereeniging, die zeer veel nut zal kunnen te weeg brengen, wanneer zij niet alleen instemming maar ook ruimschoots en van alle zijden door bijdragen in geld gesteund wordt, moge nog het volgende dienen. Inde circulaire, 1 Dec. j.l. door het voorloopige Bestuur verspreid, blijkt, dat de Vereeniging haar doel wil trachten te bereiken o. a. door: a. Het onderzoek van boter gemakkelijk te maken en te streven naar het verkrijgen van doelmatige en eenvoudige hulpmiddelen om boter te onderzoeken; b. Het publiek in te lichten omtrent de vervaardiging, samenstelling en werkelijke waarde van natuurboter en kunstboter; c De eerlijke handelaars te steunen; d. Bedrog en knoeierij op te sporen en te bestrijden; e. Te streven naar het verkrijgen van doelmatige wetten en reglementen; ƒ. Te bevorderen nadere aaneensluiting tusschen de eerlijke handelaars onderling om daardoor den afzet der natuurboter zoowel binnen- als buitenlands uitte breiden en den goeden naam van dat product te bevestigen; g. Te streven naar het verzamelen van vertrouwbare gegevens voor het tesamenstellen eener statistiek van de productie van, en den handel in echte boter. Sedert de oprichting zijn reeds eenige van bovengenoemde middelen toegepast. De jaarlijksche bijdrage der gewone Leden bedraagt ƒ 0.50, die der Begunstigers minstens ƒ 2.50. Reeds hebben zich 900 personen als lid en 120 als begunstigers aangesloten. De bedoelde circulaire is onderteekend door de H.H. J. Zijp Kz., te Abbekerk, Voorzitter; J. M. de Kuiser, te Delft; B. Wijsman Hz., te Amsterdam; H. H. Lugard, te Deventer; H. Reuyl, te Kampen; H. D. J. Hasselman, te Zoelen; P. Buis Jr , te Schagen; Hylke Halbertsma , te Sneek; J. Rinkes Borger, te Leiden, Secretaris. Wat de strijd tegen de Kunstboter aangaat, ook in andere landen maakt men zich daarvoor gereed. Behalve in Denemarken, Zweden en Noorwegen, Engeland en Noord-Amerika dringen nu ook in Duitschland velen aan op eene regeling bij de wet van den verkoop van Kunstboter. Men wil daar geenszins de bereiding van

30