is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 10, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEUZE VAN HET ZAAD.

Men moet ze geheel verwerpen en het is te verwonderen, dat de landbouwers zich wel eens op zoo groote schaal hebben laten beetnemen. Homoepatische meststoffen kunnen ook slechts door kwakzalvers of onkundigen aangeraden worden. Als men de kiemkracht wil bevorderen moet men het zaad met water en bij voorkeur met gier bevochtigen. Dit doet men vooral als men oud zaad gebruikt of als het zeer droog is of laat inden tijd. Men heeft aangeraden het zaad met petroleum te bevochtigen voor men het aan de aarde toe vertrouwt, om het tegen de insekten te beveiligen, maar dit heeft het groote nadeel van de ontkieming later te doen plaats hebben, wat in sommige gevallen slechte gevolgen kan hebben. Verschillende middelen worden aangewend om het koren te kalken en het tegen den brand te beveiligen. Het kopervitriool wordt hiertoe ’t meeste gebruikt en dit terecht, want goed aangewend is het een onfeilbaar middel. De landbouwers wenden het op twee wijzen aan. Eenigen lossen de vitriool op en begieten er het zaad mee op den dorschvloer; anderen, integendeel dompelen er het zaad in. De laatste manier verdient de voorkeur daar zij zekerder en volkomener uitkomsten waarborgt. Als men begiet en er een groote hoeveelheid koren behandeld moet worden, zullen als de bewerking, ook van het oplossen van de vitriool, niet zeer nauwkeurig geschiedt, vele korrels niet bevochtigd worden. Bovendien worden de korrels met brand, n.L, die waaraan kiemen der parasiet hechten, door het dorschen niet alle gebroken, men vindt ze dus in het koren dat gekalkt wordt. Maar als men het zaad onderdompelt, kan men ze gemakkelijk afscheppen, daar zij boven komen drijven. Men moet ook niet vergeten, dat de kiemen van de brand niet alleen zich aan de huid van ’t zaad vasthechten maar ook indringen in het bosje van den baard dat er om heen is. Prof. J. Kühn heeft opgemerkt, dat als het zaad slechts met de oplossing begoten wordt, het vocht niet door dit bosje heendringt en dat de kiemen van de brand dus niet aangetast worden, echter wel als het zaad in het vocht ingedompeld wordt. Maar om deze methode geheel aan het doel te doen beantwoorden, moet men eenige voorzorgen nemen waarvan de ondervinding het nut heeft aangetoond. Ten eerste moet men vooral niet te veel blauwe vitriool gebruiken daar men anders de kiem benadeelt. Boussingault heeft opgemerkt, dat het graan niet meer ontkiemt als men hot indompelt ineen oplossing van 500 grammen per hectoliter. Maar deze hoeveelheid is ook volstrekt niet noodig om de kiem van de brand te dooden. Onderzoekingen hebben aangetoond dat dit resultaat verkregen kan worden door 150 a 160 gram per hectoliter zaad. Maarde krachtdadigheid van het kalken van het koren hangt af van den duur van de onderdompeling. Het is niet genoeg om het zaad onder te dompelen als men de kiemen van den brand wil dooden, hiertoe moet men het verscheidene uren onder de vloeistof laten liggen. Prof. J. Kuhn zegt, dat na 10 of 12 uur de levenskiem van de brand volkomen vernietigd is, maar toch raadt hij aan, den duur te verlengen als het zaad afkomstig is van land, dat sterk door brand is aangetast.

155