is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 11, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIJKSLAXDBOUWSCHOOL TE WAGENINGEN.

den oogst. Landbomvboekhouden. Voorloopige behandeling der verschillende zaken, die hij het landbouwboekhouden te pas komen. Practisch uitvoeren van de boekhouding voor een bepaald bedrijf overeen geheel jaar. Grondbewerking en grondverbetering. Draineeren. Ontginning. Bedrijfsleer. Betrekking tusschen landbouwnijverheid en de maatschappij. Kapitaal. Kennis van de ziekten en de geneesleer der huisdieren. Nadeelige gevolgen van bepaalde voedingswijzen. Algemeene ziekte-oorzaken. Houtteelt. Inleiding tot de houtteelt. Aanleg en behandeling van bosschen. Eenige hoofdpunten uit de leer der houtmeetkunde, der boschrentenrekening, enz. Derde Klasse. Plantkunde. Yervolg van het in B2 behandelde. Plantenphysiologie en plantenziekten. Biologie, in het bijzonder de leer van de veranderlijkheid en van de erfelijkheid in hét plantenrijk. Oefeningen in microscopie en systematiek. Dierkunde, a. Anatomie en physiologie der huisdieren. Voortplanting. Herhaling en uitbreiding van hetgeen vroeger behandeld is. b. Nuttige en schadelijke dieren. Insekten en lagere dieren, schadelijk voor den akkerbouw. De belangrijkste parasieten onzer huisdieren. Excursiën. Staathuishoudkunde. De leer der verdeeling: het maatschappelijk inkomon, gemiddeld inkomen, de leer der prijzen, grondrente, ondernemerswinst, arbeidsloon en kapitaalrente. Meer grondige behandeling van onderwerpen, die voornamelijk uiteen landbouwkundig oogpunt van belang zijn. Lijnteekenen. Als inde eerste klasse. Landbouwscheikunde. a. Bemestingsleer: samenstelling en gebruik der meststoffen. b. Practische oefeningen. Landbouwtechnologie. Hoofdzakelijk: suikerfabricage , branderij en brouwerij. Plantenteelt. Uitvoerige behandeling van de teelt der voornaamste cultuurgewassen. Onkruiden. Overzicht van het gebruik, dat van de landbouwproducten wordt gemaakt. Veeteelt. De beoordeelingsleer van het schaap en het varken. De inlandsche en de belangrijkste buitenlandsche rassen. Veevoeding. Zuivelbereiding. De verschillende stelsels van zuivelbereiding, de daarvoor gebruikte werktuigen en de nieuwste uitvindingen op dat gebied. Landbouwwerktuigen. Werktuigen, in gebruik bij den oogst, bij het dorschon en reinigen der veldvruchten en hij het bereiden van veevoeder. Verschillende motoren en pompen. Landbouw-boekhouden. Voortzetting van het in B2 behandelde. Afsluiten der boeken. Bedrijfsleer. Voortzetting: kapitaal. Arbeid, krediet, de markt. Intensief en extensief bedrijf. Afhankelijkheid der bedrijfsinrichting van volkshuishoudkundige toestanden, bodem, klimaat. Landbouwstelsels en vruchtopvolging. Beheer van het bedrijf. Grondbewerking en grondverbetering. Voortzetting: grondbewerking, ontginning, bevloeiing, polderbemaling. Kennis van de ziekten en de geneesleer der huisdieren. Nadeelen van bepaalde voedingswijzen in het algemeen. Uitwendige ziekte-oorzaken. Besmettelijke ziekten en de wetten daarop. Beschrijving van eenige acute ziekten, in verband met de bijzondere voedingsleer. Verpleging der dieren. Hoefbeslag. Verloskunde. Koopvernietigende gebreken. Bijzondere cursus over houtteelt. Er wordt, buiten de gewone lesuren, voorloopig een cursus over het boschwezen gegeven voor hen, die zich in het bijzonder voor het volgen van dit vak aanmelden. Die lessen zijn ook toegankelijk voor leerlingen der af-

171