is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 11, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKAANKONDIGING.

Het onderwerp waarover het werk handelt, is verder van zeer uitgebreide strekking; ook worden er op het gebied der bemestingsleer nog voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan. Het boek van Prof. Wolff heeft niet alleen de groote verdienste, dat het voor hen die nog weinig of niet aan de studie der landbouwscheikunde deden, een korte en gemakkelijk te begrijpen, tevens grondig bewerkte handleiding aanbiedt, maar tevens, dat het ook aan hen, welke zich die wetenschap reeds hebben eigen gemaakt, opheldering kan geven van veel zaken die gedurig in het landbouwbedrijf voorkomen of in landbouwgeschriften besproken worden en die anders voor menigeen onduidelijk zouden blijven. Ook de bezitters van den eersten druk van het werk en die zich in het boek reeds geheel tehuis gevoelen, zullen zich den aankoop van dezen tweeden druk niet beklagen. Vooral in het tweede gedeelte is het werk aanmerkelijk uitgebreid en dit zijn ook de tabellen, over de gemiddelde samenstelling der oogstprodukten en meststoffen, aan het slot van het werk. Wil men over de eene of andere hulpmeststof, die inden handel voorkomt natuurlijk ook over den stalmest het een of ander weten, het boek geeft daaromtrent in zeer beknopten vorm volledige inlichtingen. Het eerste en kortste, maar niet het minst belangrijke, theoretische gedeelte van bet boek handelt over de voornaamste eigenschappen van de dampkringslucht, van het water en van den grond; verder over de voeding der planten en over de bestanddeelen waaruit zoowel gene als deze zijn samengesteld. In het tweede en verreweg het grootste, uitsluitend praktisch gedeelte, wordt eerst de stalmest, zijne samenstelling en behandeling besproken, verder de invloed dien de weidegronden op de bouwlanden uit het oogpunt van bemesting uitoefenen en eindelijk de talrijke handelsmeststoffen, in groote groepen bijeen genomen Aan het slot geeft de kundige schrijver eenige hoogst praktische en behartigingswaardige wenken en beschouwingen. De hoogst mogelijke zuivere winst van de landerijen te behalen, met verstandig gebruik maken van de omstandigheden waarin men verkeert, dit is het doel waarnaar ieder landbouwer moet trachten te streven, en tot bereiking van dat doel zullen boeken als dat van Prof. Wolff, hoe langer hoe meer blijken een onmisbaar hulpmiddel te zijn. De Zwolsohe Firma, die meer dan eenige andere de Nederlandsche landbouwliteratuur met tal van goede werken heeft verrijkt, zorgde als naar gewoonte voor goede uitvoering, duidelijken druk en correcten arbeid. Mocht na niet te lang tijdsverloop een derde druk noodzakelijk blijken te zijn. vp NOG lETS OVER HET GEWICHT VAN HOENDBREIERS. De Redactie der „Hann. Land-und Forstw. Ztg.” komt eens weder terug op eene vroegere mededeeling, waarvan op blz. 29 van den loopenden Jaargang van het Maandblad een uittreksel is gegeven. Ook te Maagdeburg heeft eene daar bestaande Yereeniging tot verbetering van Pluimvee zich met den verkoop van versche eiers

173