is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 8, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEELT VAN GEITEN IN EUROPA.

prikkelende stoffen houden, en allerlei gifplanten, zooals wolfsmelk en dolle kervel, zonder gevaar eten. De melk der geiten is zeer smakelijk: hare samenstelling is als volgt (Schmidt-Mülheim); water 863.58 vaste stoffen 136.42 caseïne ■ . 33,60 albumine 12.99 boter 43.57 suiker 40.04 zouten 6.22 In ’t algemeen is dus de geitemelk iets minder rijk aan vaste stoffen dan de koemelk. Dit verschil betreft vooral het botergehalte, terwijl het eiwit (caseïne + albumine) gehalte gemiddeld niet of weinig geringer is. „Te Broek in Waterland nemende geiten toe, omdat men meent te bespeuren, dat het vermengen van koemelk met geitemelk gunstig werktin de kaasfabrikage” (Yersl. v.d. Landb. 1885). Huart du Plessis beveelt de Nubische geit aan voor kruisingen met Europeesche geiten, om deze te verbeteren. Inde Jardin d’Acclimatation te Parijs worden tegenwoordig Zwitsersohe geiten van het Toggenburger slag met eenen Nubischen bok gekruist. Behalve door andere, voor het gebruik nuttige eigenschappen, moet dit Nubische ras zich van zijne Europeesche soortgenooten „door zijn aangenamer parfum” onderscheiden; wij Nederlanders zouden zeggen: doordat het minder stinkt. Dr. ,T. RITZEMA BOS. KORTE MEDEDEEL! NOEN. In het Maandblad der Huil. Mij. van Landb. n°. 6 komt een zeer lezenswaardig opstel voor van de hand van Prof. Dr. A. Mayer: «Naar aanleiding van de boterwet.” De Schrijver is van gevoelen, dat de bekende «Boterwet”, hoewel die alleszins bevorderlijk zal zijn tot herstel in het buitenland van den goeden naam der Hollandsche boter, dit toch geen reden mag zijn tot zorgeloosheid van de zijde der boterbereiders. Integendeel, nu des temeer moeten alle zeilen worden bijgezet om ook de eerlijlce concurrentie der kunstboter het hoofd te bieden. Vooral belangrijk zijn echter in het stuk de beschouwingen omtrent het scheikundig onderzoek van boter en margarine en de bezwaren daaraan verbonden, bezwaren, die wel niet gering mogen worden geacht, maar die toch volgens het gevoelen van den Schrijver met der tijd door de ervaring bij het onderzoek opgedaan, wel grootendeels zullen verdwijnen, vooral na de oprichting der nieuwe Proefstations, waarvan één, meer bepaald voor het onderzoek van zuivelproducten bestemd is. Zeer wenschelijk zoude het dan ook zijn, dat het in werking komen van die Proefstations niet langer vertraagd werd. Ten slotte verdedigt Prof. Mayer het Proefstation te Wageniogen tegen de aanvallen, die het onlangs heeft moeten verduren. De firma Louis Nagel & C°, te Arnhem zond ons een exemplaar vaneen geschrift, dat onder den titel van "Vorschlage zur Reform des Ackerbaues” door de bekende firma Rud. Sack te Plagwitz-Leipzig (waarvan de firma Nagel & C°. agent voor Nederland is) ./op grond van praktische proefnemingen” bewerkt en uitgegeven is. Bestemd om de voordeelen door de verbeterde werktuigen voor de bereiding van den bouwgrond teweeggebracht, in het licht te stellen, onderscheidt zich het werkje (24 bladzijden met 23 afbeeldingen) bovendien zeer gunstig door de wetenschappelijkpraktische beschouwingen en verklaringen op het totnogtoe schaars betreden gebied der

125