is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 8, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEBLINGEN.

te dingen, minstens 5 hectoliter, tegen eendoor hen op te geven prijs, ter verkoop beschikbaar zijn; van erwten 3 hl., van wikken en grijze boekweit 2 hl. en van roodeklaverzaad 200 kg. Omtrent de grootte der in te zenden monsters en andere bijzonderheden zie men het Programma, verkrijgbaar bij den beer H. van Gortel, Secret. van genoemde Afd. Die monsters wenschen in te zenden moeten daarvan kennis geven aan den beer P. H. van Rijn te Wageningen. Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 Juni tot 14 Juli 1889, ’s morgens 8 uur.

ADYERT ENTI EN. Prijs per regel 20 cent.

Onder Controle v.h. Rijksproefstation. De Lijm- en Gelatinefabriek DELFT. Levert prima kwaliteit stoffljn BEENDERMEEL. Merk A. Prys per 100 Kg. 5 °/„ Stikstof, 17 °/0 Phosphorzunr a ƒ6.90 Merk L. 1 °/ü Stikstof, 27 °/0 Phosphorzunr a ƒ 5.90 Be prijzen zijn berekend af fabriek, a contant zonder korting. Wederverkoopers genieten 10 “/„ rabat.

Dr. V. BRUINSMA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, P. Nookdhoff. ƒ 1.50. [ g^gQJjj^ghijBECKtR&BUDDINGH, ARNHEM. 'VERSLAG DER COMMISSIE belast met een onderzoek naar de mogelijkheid OM HEIDEONTGINNING te doen dienen als middel tot ’ Werkverschaffing. > Uitgegeven volgens besluit van de Algemeene Vergadering der Maatschappij van Nijverheid, gehouden te Alkmaar in 1885. Prijs f 0.60.

127

Opmerkingen: liegen gezamenl. 23,5 m.m. (141,5 mm. in 1888) dus weinig. Daar de temperatuur tot omstreeks half Juli bovendien vrij regelmatig hoog was, rijpte het winterkoren zeer snel aan, dat dan ook dit jaar ruim 14 dagen eerder gemaaid kon worden dan in andere jarenj over het algemeen is men zeer tevreden over de opbrengst en kwaliteit, tenzij daar, waar het graan vroeg is gaan legeren. Ook de aardappels beloven veel. De weiden daarentegen leden van de sterke droogte. Hoogste en laagste thermometerstand, de eerste, 11 Juli 4b 1 C. en de tweede, 18 Juni 2° C. v. P.