is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 12, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. STARING’S ALMANAK

voor den Nederlandschen Landman, 43e Jaar, 1890, MET AGENDA en een kaartje van Nederland met de verschillende Landbouwstelsels en Spoorwegen. UITGEGEVEN DOOR Directeur en Leeraren der Rijks La ndhouiv school. Prijs in katoen f 0.75, in leder ƒ 1.25, in leder verg. op sneê ƒ 1.75. In houd: Teekenen van den dierenriem. Israëüetische feestdagen Eclipsen in 1890. Kalender. Maandelijks te verrichten arbeid. Verschijnselen inde planten- en dierenwereld, naar de maanden gerangschikt. Beschermde diersoorten. Jaarmarkten. Weekmarkten. Weêrsgesteldheid. Windroos. Aantal winden enz. Warmtegraden. Getijen. Rivierstanden. Seinschoten bij watersnood. Planten op de hectare. Thermometerschalen. Spoorwegen met kaartje. Post-Tarief. Telegraaf. Onze maten en gewichten. Herleiding van binnenl. maten. Koloniale maten. Herleiding van buitenl. maten. Buitenlandsche munten Hypotheekbanken. Renterekening. Rente op rente-rekening. By het titelplaatje (m et afb.), door S. Lako. Nieuwe middelen tegen stink- en stuif brand, door Dr. E Giltay. De bepaling van den ouderdom der paarden naar het gebit (met afb.). Behandeling van de stalmest op de mestvaalt, door Dr. Otto Pitsch. Melkonderzoek, door L. Broekema. Tarief voor private onderzoekingen aan het Proefstation der Rijkslandbouwschool. Veevoederen. Verhouding van gewicht en maat Verhouding van geslacht tot levend vee. Draagtijdstafel Het jongen van de huisdieren. Bemesting. Gemiddeld gehalte aan belangrijke aschbestanddeelen en stikstof van de voornaamste landbouw-voortbrengselen naar £. Wolff) ; Gemiddelde samenstelling van de belangrijkste meststoffen. Arbeidsprijzen. Grootte van Nederland. Grootte van den Veestapel. Lijst der voornaamste Akkerbouw(Cultuur)gewassen enz. Lijst van handelaren, onder contróle van het Proefstation. Prijsopgave van hulpmeststoffen. Landbouw-vereenigingen. Holland California Land Company. UITGIFTE van 4000 Acres VRUCHTLAND, a gelegen inde San Joaquin Vallei, Merced County, Californië, voor de teelt van Wijn- en Rozijndmi ven, Citroenvruohten, Oranjeappelen, Olijven, Abrikozen, Perziken en verder alle andere Vruchten.— Prospectussen met uitvoerige inlichtingen op aanvrage te bekomen bj) de Hoofdagenten C. L. SCHEPP & ZOON, Rotterdam, O. Maaskade 60.

Dr. V BRUINSMA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, ! P. Nookdhoff. ƒ 1.50. Onder Controle v.h. Rijksproefstation. De Lijm- en Kelatinefabriek DELFT. Levert prima kwaliteit stoffljn BEENDERMEEL.

BASCULESbijBECKER&BUDDINGH ARNHEM. WAT DE LANDJEUGD~ NOODZAKELIJK MOET WETEN. EEN LEER- EN LEESBOEK vour de hoogste klassen in Landbouvvdorpen. DOOR K. DE VRIEZE, Hoofd der School te Wildervanksterdallen. Prijs ƒ 0.30

Het Maandblad kost per jaarg. f 1.50 , franco p.p. ƒl.BO. Voor Laudb -Mijen., die voor alle Leden inteekenen , slechts / 0 36. fr. pp. f 0.54, Uitgave van W E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.