is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 5, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MELKGEBRUIK BIJ HET FOKKEN VAN KALVEREN EN VARKENS.

Meer willen wij over den inhoud niet mededeelen. De kosten van 20 cents voor het boekje zijn te gering dan dat niet iedere veefokker het zich zoude aanschaffen. KORTE MEDEDEELINOEN. Van den Directeur van het Rijksproefstation te Breda, l)r. A. J. Swaving, ontvingen we een afdruk vaneen door genoemden heer te Steenbergen onlangs gehouden voordracht over het »contracteeren” (bij den verkoop van) »suikerbieten óp gehalte Ook de heer S. toont zich hierin een voorstander van de hier bedoelde wijze van verkoop, door ons in vorige Maandbladen uitvoerig besproken. Hij verleende bovendien krachtdadig hulp hij de pogingen van de H.H. Lako, Dr. Bruinsma en Velthuis om het op gehalte” hij fabrikanten en teelders ingang te doen vinden, door als rijksambtenaar, vaneen groot aantal (eenige honderden) monsters in 1889 geteelde suikerbieten in het nog ter nauwernood daarvoor ingerichte Proefstation te Breda het suikergehalte te onderzoeken. Dit geschiedde, op aanschrijving van Z E. den Min. v. W. H. en N. (ten gevolge vaneen verzoek van Dr. Bruinsma) kosteloos. Uit die analyses bleek de rijkdom aan suiker van vele bieten en ook het aanzienlijke verschil zooals onzen lezers reeds bekend is van het gehalte, bij gevolg de groote onbillijkheid, dat landbouwers voor bieten met 16 en meer pCt. suiker niet meer voor de 1000 kgr. wortels zouden ontvangen dan voor die met 12 pCt., vooral daar inden regel de eerste veel minder van de H.A. opleveren dan de-Tweede. "Het ware zeer te wenschen” zegt de heer S «dat de oude wijze van contracteeren geheel mocht vervallen en voortaan op gehalte worde verkocht: een vooruitgang inde bietencultuur ware spoedig merkbaar te bespeuren; dan waren belangen van fabrikant en van hietenteelder één, heide partijen zouden trachten, ieder uit eigen belang, eene suikerrijke biet van niet te groot gewicht te teelen: de een om het voordeel vaneen zuiver sap en gemakkelijke verwerking der grondstof, de andere om het voordeel van reductie van transport,” (benevens mindere uitputting van den grond, Red. 3f.) "beide partijen om de voordeelen vaneen hoog suikerpercentage.” Twee voorname bezwaren tegen het "contracteeren op gehalte” worden door den heer S. besproken Inde eerste plaats het feit, dat de fabrikant overeenkomsten sluit met allerlei kleine boeren voor vaak geringe hoeveelheden Dit zou te verhelpen zijn door de coöperatie der telers, waardoor de fabrikant met enkele personen over groote hoeveelheden zou kunnen onderhandelen. Een tweede moeilijkheid is: waar en hoe dient het monster ter analyse genomen te worden. Dit kan geschieden op het veld, op de laadplaats en ten derde aan de fabriek. De twee eerste wijzen om het monster te nemen brengen te veel bezwaren voor den fabrikant met zich; alleen de laatste manier zou in aanmerking kunnen komen. Het zou dienen te geschieden door beeëdigde, door het Rijk bezoldigde personen. Het nemen van monsters zou b. v. op de volgende wijze kunnen plaats hebben: Van iedere 3 of 4000 kg. biet, de grootte der levering natuurlijk in aanmerking nemende, wordt een zestal manden gevuld, hunne inhoud door elkander op een hoop geworpen en hiervan een enkele mand gevuld, die een 60tal bieten kan bevatten; de peeën worden nu gesorteerd in groote, middelsoort en kleine bieten; van deze drie soorten worden drie gemiddelde monsters genomen. Een er van onderzoekt het Rijksproefstation en dient tot basis der waardebepaling, één de fabrikant, terwijl het derde voor controle dient. Waar verscheidene personen gezamelijk eene partij leveren moet elk voor zich de door hem geleverde bieten laten onderzoeken. Van gewicht is vooral de uitspraak van den heer S., dat hij niet twijfelt, of ook bij een groot aantal ter onderzoek aangeboden monsters suikerbieten, die uit den aard der zaak ineen betrekkelijk zeer kort tijdsverloop moeten geanalyseerd wrordeu, het toch raogelijk zal blijken, dit werk aan de verschillende Proefstations naar behooren gereed te krijgen. Het spreekt toch van zelf, dat, zal er "op gehalte” verkocht worden, er ook zekerheid vaneen vertrouwd onderzoek moet bestaan. De bepaling van de dichtheid van het sap kan daarvoor op de Proefstations als niet nauwkeurig genoeg, niet dienen: wel kan het aan de landbouwers een middel aan de hand

77