is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 5, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIES. Prijs per regel 20 cent. DARWIR, Ontstaan, Yarieëeren, Afstamming, Gemoedsaandoeningen, Menseden, Dieren, Planten. DARWIN’S Meesterwerken 25 cent per afl. De 8e afl. is verschenen van DARWIN’s Biologische Meesterwerken, voor Nederlanders bewerkt met de nieuwste ontdekkingen, toelichtingen en verklaringen door Dr. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN en Dr. T. C. WINKLER. Deze interessante hoogst belangrijke Serie wordt zoo bewerkt, dat het door geleerden en minder geletterden kan worden verstaan en begrepen; zij verschijnt in 60 hoogstens 65 afl a 25 cent, tezamen 6 flinke deelen vormende met talrijke gravuren en heliotypen. Wat meer verschijnt boven de raming wordt gratis aan de inteekenaren geleverd. Na het sluiten der inteekening wordt de prijs aanmerkelijk Verhoogd, is in pl, m. een jaar compleet en verschijnt als volgt: DARWIK. Het ontstaan der soorten door natuurlijke teeltkeus, 8e dr., 1 deel. DAR WIN. Het varieëeren der Huisdieren eu Cultuurplanten, m. platen, 2 dln. DAR WIN. De afstamming van den Mensch en seksueele teeltkeus, 4e druk met platen, 2 deelen. DAR WIN. Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den Mensch en de Dieren, 2e dr. met platen, 1 deel DAR WIN. Kleine Biolog. Geschriften, welke hij de verschillende hoofdwerken worden ingelascht. Deze zeer fraaie populaire en goedkoope uitgave wordt zeer toegejuicht door verschillende voorname geleerden. Wij mochten daaromtrent uitvoerige aanbevelingen ontvangen , die van hooge ingenomenheid blijk gaven, o. a. bevat de Iste aflevering en het prospectus, dal overal gratis te bekomen is, uitvoerige brieven over deze uitgave van: Prof. Moleschott te Rome, Prof. Suringar te Leiden, Prof. Hugo de Vries te Amsterdam, Prof. Hubrecht te Utrecht, Dr. Cattie en Dr. v.d. Stadt te Arnhem, Krelage te Haarlem, Dr. de Haan te Winterswijk, Witte te Leiden enz. Goedkoope uitgave van Gebr. E. fit M. COHEN te Arnhem en te Nijmegen. OARWIN’s Geïllustreerde Meesterwerken a 25 cent per aflevering. Bij W. E. J. TJBENK WILLINK te Zwolle is verkrijgbaar: C. TREURNIET, Een kort woord overeen belangrijke zaak. (VOEDING VAN JONGE KALVEREN.) Aan de melkleveranciers der Zuivelfabriek te Kuinre. Prijs ƒ 0.20, fr. p.p. ƒ 0.22. Dr- V. BR UI NS MA, De Boter-en Kaas DAOpili CObijBECKER&BUDDINGH bereiding met afbeeldingen. Groningen, DHOuULLO P. Noordhopf. / 1.50. A ÜJN il iL Het Maandblad kost per jaarg. ƒ 1.50, franco p. 'p. ƒ 1.80, Voor Laudb.-Mijen., die voor alle Leden inteekenen , slechts/0.36 fr.p.p.f 0.54, Uitgave van W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.