is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 7, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TEELT YAN GRASSEN YOOR HET WINNEN VAN ZAAD.

een geringe prijs voor besteed worden. Roord-Sleeswijksche landbouwers hebben inde laatste jaren bewezen, dat bij voldoende zorgvuldigheid, zaad van dit Gras kan verbouwd worden, dat in zuiverheid en kiemkracht niet voor het beste overzeesche zaad behoeft onder te doen. Uit Silezië wordt jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid zaad van Yossestaabt te koop aangeboden, dat echter bijna geheel zonder waarde is tengevolge, waarschijnlijk, van te vroeg inzamelen met het oog op de meerdere blankheid van het zaad. Het kan aan hen, die zich met de teelt van Grassen voor zandwinning bezig houden, niet genoeg op het hart gedrukt worden, dat tegenwoordig het zaad niet meer naar het uitwendig voorkomen beoordeeld wordt: men verlangt ook eene goede innerlijke waarde en bezit hulpmiddelen genoeg om die met voldoende zekerheid te kunnen bepalen. Zeer zeker ware het verzamelen van goed rijp Yossestaartzaad, welk Gras overal in onze weiden wild groeit, eene voordeelige bezigheid, terwijl ook de kuituur van het Gras geene bijzondere moeilijkheden veroorzaakt. In Silezië, maar voornamelijk in Saksen wordt veel Timothee verbouwd en vooral is het uit laatstgenoemd land ingevoerd zaad gezocht wegens de grofheid van korrel en schoone kleur. Ongelukkig zijn dikwijls in groote hoeveelheid zaden van schadelijke onkruiden, als Yonkelaar (Chrysanthemum) en Hondskamille er mede vermengd, waarvan het niet gemakkelijk gezuiverd kan worden. Het Amerikaansche zaad is volkomen zuiver (1) maar iets kleiner van korrel dan het Duitsche. Beemdlangbloem wordt inde Rijnstreken en in Noord-Sleeswijk met goed gevolg verbouwd en er komen van daar aanzienlijke partijen inden handel. Inden laatsten tijd is daardoor de prijs aanmerkelijk gedaald, vooral die van het Amerikaansche zaad. Yolgens het gevoelen van deskundigen is het van het laatst verkregen Gras minder bestand tegen schadelijke invloeden van weersgesteldheid en ook meer vatbaar voor Roest dan het inlandsche. Een andere grassoort, het Fransche Raaigras, waarvan het zaad, merkwaardig genoeg nog steeds uitsluitend door het buitenland (Frankrijk en kleine districten in Moravië en Stiermarken) en wel in aanzienlijke hoeveelheid geleverd wordt, zou mede zeer voordeelig voor den aanbouw ter zandwinning zijn. Yolgens ervaring groeit het best op iederen humusrijken niet laag gelegen grond; alleen op een stijven en kouden bodem gedijt het niet. De plant schiet vele en lange stengels die rijk zaad dragen, is gemakkelijk te oogsten en door hare lengte ook licht van andere Grassen en onkruidsoorten te zuiveren, zoo mede het zaad er van. De prijs voor 1 kgr. goed en zuiver zaad bedraagt, naar de kwaliteit, 48 tot 72 cents. Uit de schrale streken van Mecklenburg, van de mark Brandenburg en uit noordelijk Hannover worden groote partijen zaad van Schapengras (Festuca ovina) te koop aangeboden. Gewoonlijk komt dit zaad zeer zuiver van andere graszaadsoorten inden handel; het is echter dikwijls verontreinigd door het kleine driehoekige (1) Een enkele maal werd er echter te Wageningen Warkruidzaad in gevonden.

101