is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 5, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NEDEKLAHDSCHE PHVTOPATHOLOGISCHE YEREENIGING.

lijke vruchten van den boom der wetenschap; maar ook deze kan zich verrijken met de jarenlange ondervindingen der praktijk. Laten dus de practici vooral niet hunne toezendingen, mededeelingen en vragen om inlichtingen achterwege houden, omdat zij bang zijn, aan de wetenschappelijke leden der Yereeniging te veel last te veroorzaken; want ook deze zullen van de medewerking der praktische mannen veel profiteeren. Aan beide zijden wordt dus gegeven en ontvangen. En blijkt het, dat de wetenschappelijke leden zonder Staatshulp het werk niet af kunnen, dan moet onze Yereeniging bij de Eegeering om steun vragen, opdat deskundigen worden aangesteld, die al hunnen tijd voor de studie van- en het geven van inlichtingen aangaande schadelijke dieren en plantenziekten beschikbaar hebben. Landbouwers en kweekers klagen thans veel over slechte tijden; en voorwaar niet zonder reden! Maar slechte tijden hebben althans vaak deze goede uitwerking, dat zij meer dan de vette jaren ons de handen uit de mouwen doen steken. Laten wij niet désespereeren, maar onze inspanning verdubbelen. Laten wij eendrachtig samenwerken, ook op ’t gebied van de kennis der plantenziekten en schadelijke dieren. Ook hier zal het gelden ; „Segen ist der Mühe Preis.” Wapeningen, 17 April 1891. I)r. J. RIÏZEMA BOS. AAN DE EEDACTIE VAN HET MAANDBLAD. Daar de smalle damhekken die op vele plaatsen voorkomen nog al eens de invoering van Schlör’s meststrooiers tegenhouden, hebben deze fabrikanten nu eene inrichting bedacht, waardoor het mogelijk wordt de twee groote loopwielen op zijde aan den strooibak te

plaatsen, tegen eene prijsverhooging van f 15.—. Daar door U het eerst in het Maandbl. v.d. Nederl. Landbouwer deze machine beschreven en aanbevolen is (1), stellen wij II ook” gaarne het eerst inde gelegenheid de afbeelding af te drukken. Groningen, 21 April 1891. Jb. BOEKE. (1) Reeds vóór Schlör’s meststrooier iu Nederland bekend was. Zie verder Maandblad 1887 n°. 7, 1889 n°. 3. Vergelijk het Verslag van het 43e Landb – Congres (Goes, 1890), Landb.-Cour. n'. 12 en/,. Vooral bij het steeds toenemend gebruik van Thomasslakkeomeel, maar ook van andere, zelfs meer of minder vochtige bulpmestotoffen, verdient Schlör’s meststrooier aanbeveling. (Red.)

70