is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 5, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTRIJDING YAN DE NEMATODEN OP SUIKERBIETEN. Nieuwe onderzoekingen van Prof. Dr. Julius Kühn.

De voor het ongewapende oog ter nauwernood zichtbare Nematode, het bietenaaltje, de oorzaak van de zoogen._ „bietenmoeheid” van den grond, waarvan men daardoor dikwijls niet meer dan een derde opbrengst verkrijgt van hetgeen men anders met recht had mogen verwachten, is gelukkig tot nog toe bij de suikerbietenteelders in Nederland slechts door haar kwaden roep bekend. Maar daarom is het niet gezegd, dat onze landbouwers nog eens niet tegen deze zware bezoeking te strijden zullen hebben, zooals zij dit nu reeds tegen andere bezwaren moeten doen, terwijl het tevens als een bewijs wat wetenschappelijke kennis, scherpzinnigheid en ervaring inde praktijk vermag, zeker zeer belangwekkend is, ons eens de onvermoeid volhardende werkzaamheid in herinnering te brengen, waardoor het aan den Hoogleeraar en landbouwkundige, Dr. Julius Kühn te Kalle a/S, gelukte een afdoend middel te verkrijgen om de Nematoden te bestrijden. De op hoogen prijs gestelde vriendelijkheid van Prof. Kühn zelf, die ten gebruike van ons Maandblad afdrukken aan onze Redactie toezond van twee onlangs verschenen nieuwe bijdragen van zijne hand, stelt ons in staat omtrent de Nematoden-bestrijding, onze lezers inde navolgende regelen het nieuwste mede te deelen van wat op dit gebied bekend en gedaan is. Bij dezen betuigen wij nogmaals onzen welgemeenden dank aan den geaehten inzender. Terwijl wij onze lezers, die omtrent de levenswijze en verdere bijzonderheden betreffende de Nematoden meer mochten wenschen te weten, verwijzen o.a. naar de werken van Dr. Ritzema Bos, meermalen’ in dit Maandbl. besproken, geven wij thans aan Prof. Kühn zelf het woord. Alleen zij er vooraf nog even aan herinnerd, dat na allerlei middelen beproefd te hebben, als alleen afdoend gebleken is het teelen van zoogen. „vangplanten” tot drie of vier keer toe ineen jaar, een middel niet alleen door Prof. K. maar ook dooi landbouwers inde Pruisische provincie Saksen, waar de schade door de Nematoden te weeg gebracht het grootst is, in het groot met goed gevolg is toegepast. Wel is waar kost dit middel, zooals van zelf spreekt, veel moeite en de opoffering der opbrengst vaneen jaar. Maar hiertegenover staat het feit, dat de meerdere opbrengst van het volgend jaar reeds ruimschoots deze opoffering vergoedt. Ik ontdekte het eerst schrijft Prof. Kühn dat de embryonen (nog niet volkomen ontwikkelde parasieten) der Nematoden, niet, zooals men vroeger geloofde, buiten aan de wortels der biet zich vastzuigen maar daar binnen indringen. Tevens ontdekte ik, dat zij hier spoedig haren aaltjes-vorm verliezen en üeschvormig opzwellen. Hoewel daarbij het vermogen om zich te bewegen verliezende, behoeven zij nog veel voedsel om zich tot geslachtsrijpe dieren te kunnen ontwikkelen. Wordt op dit tijdstip de vangplant vernietigd, dan moeten de opgezwollen larven sterven omdat zij geen nieuwe voedsterplant kunnen opzoeken, 't Doel is dus om de wormpjes door geschikte vangplanten zooveel mogelijk gelijktijdig bijeen te vangen en ze met deze te vernietigen.

71