is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 5, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTRIJDING VAN DE NEMATODEN OP SUIKERBIETEN.

De beste vangplant wegens hare talrijke en sappige wortels is gebleken het zomerraapzaad te zijn. Door vier kuituren van dit gewas ineen jaar achter elkander, die op het juiste tijdstip volgens voorschrift worden vernietigd, verminderen de Nematoden zoodanig, dat akkers, die hij overvloedige bemesting slechts 12 000 kg. van de Ha. opleverden, in het volgende jaar een oogst van 37 000 kg. en meer gaven, evenals andere niet bieten-moede akkers in hetzelfde jaar en onder dezelfde omstandigheden. Grond, door Nematoden tot den hoog sten graad van hieten-moeheid gebracht, verkrijgt dus door toepassing van de vangplanten-methode zijn vorig vermogen om suikerbieten voort te brengen volkomen weder terug. Óok wanneer in het derde jaar de suikerbieten op den voorheen besmetten akker wederkeerden, was de opbrengst nog bevredigend. (1) Door deze methode wordt de grond echter niet volkomen van Nematoden gezuiverd en de overblijvende parasieten geven des te meer aanleiding tot nieuwe verspreiding nu alle halmgewassen en talrijke onkruidsoorten eveneens tot de voedingsplanten der bietennematoden behooren en hare ontwikkeling in hooge mate begunstigen kunnen. Het is daarom noodzakelijk ook na het jaar waarin de grondige zuivering (4 kuituren van vangplanten) plaats had, doelmatige maatregelen tegen nieuwe vermeerdering te nemen. Eene proefneming om dit doel te bereiken, door inde stoppels van het op de bieten volgende graangewas, terstond na den oogst Raapzaad als vangplant te verbouwen, beantwoordde niet geheel aan de verwachting, doordien inde wortels van het opslag van het graangewas de nematoden reeds te ver ontwikkeld en weder uitgekropen waren toen het raapzaad, dat als vangplant dienen moest, opgeplukt en vernietigd werd. Ik nam daarom een proef met den verbouw van Hennip, die nog in het laatst van Mei gezaaid kan worden, zoodat daardoor de mogelijkheid ontstaat nog vóór dat tijdstip een vangplant te 'verbouwen en weder te verwijderen. De Hennipkultuur slaagde hierbij voortreffelijk en toen na een herhaalde Hennipkultuur in het derde jaar (1886) suikerbieten volgden, gaven deze op met stalmest bemest hennipland ruim 42 000 kg. bieten per Ha. met 17.6 pCt. suiker in het sap, en op met kunstmest bemest land bijna 37 000 kg. met 16.9 pCt. suiker. In 1889 werden na twee voortreffelijke hennipoogsten ieder jaar door de kuituur vaneen vangplantgewas voorafgegaan , ruim 44 000 kg. bieten van de Ha. met 17.7% suiker geoogst. Het is dus inderdaad mogelijk door goed gelukte kuituren van vangplanten, die in het voorjaar de Hennip voorafgaan, de Nematoden zoodanig te onderdrukken, dat normale bietenoog sten verkregen kunnen worden. Tot nog toe gelukte het echter niet om de hennip op voor(1) Zooals men weet is het inde landstreken van Dnitschland, waar suikerbieten a. h. w. het hoofdverbouw uitmaken, zeer algemeen, dat dit gewas drie en vier jaren achtereen op deuzelfden akker verbouwd wordt, natuurlijk bij zware bemesting, waarbij ook Superphosphaat en Chilisalpeter in ruime hoeveelheid gebruikt wordt. Natuurlijk dat men daardoor in hooge mate de vermeerdering der Nematoden inde hand werkt. (Red. M.)

72