is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 11, 28-12-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE KOOP: een beste Waak- en bunzinghond (zwart dek), bij D. de Boer, Omraerkanaal. TE KOOP: esn zwart© Trekhond, soort dog, pl. een jaar oud. Jan Slomp Jzn., Larijweg, Ruinerwold. STOP; LEEST: Te koop: rasz. Spaniël, pr. b., zeer fel op enged., 2 j. oud, waakseh en vertr., ad f 10; n. o. Z. J. Schippers, Neerdorp, Holten (O.) TE KOOP: een jonge Boxer, 3 mnd., reu, goudgestr., w. kop ©n borst, flO. J. M. de Vries, Hotel „de Jonge”, Assen. TE KOOP: ©en zeldzaam mooi geteekende langharige D. st. Jachthond, reu, ruim 7 m. oud, van alom bekende ouders, met prima eigenschappen, bij alle vee vertrouwd, prijls billijk, bij Hm. Cazemler Az., aan ’t Wandelpad bij Roden (Dr.). Wie koopt mijn prachtige Duitsohe Dog, reu, IV2 jaar oud, pracht dier, bij Jan Middelkamp, Ter Apelkanaal. TE KOOP GEVRAAGD: goede zw.b. produotie-Koe, Juli kalvend. Omschrijving en prijs aan G. Kolk, Veehdam. TE KOOP GEVRAAGD: een volbl. zwartb. Stiertje van11120—12 mnd. oud. Brieven met opgaaf van prijs, productie en afstamming aan J. Brink, Drouwenerveen. GEVRAAGD: esn gedrongen Werkpaard, mak en gewillig, van 3—B jaar, liefst merrie. Brieven met opgaaf van prijs, bij Jac. Hagting, Norg (Dr.) TE KOOP GEVRAAGD; een goed werkend© Zaaimachine (achter-Btuur). Aanbieding met prijsopgave van breedte der wielen en merk worden ingewacht bij M. Mulder, landbouwer, Aehterdiep, Sappemeer.

Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE ■weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, onverschillig wat soort machine, zijn altijd hl) ons verkrijgbaar. HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Groote voorraad Hand-, Trapen Inzinkmachines, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. GARAGE P. SCHEIDEMA, Westerbork. Luxe-autoverhuur met en zonder chauffeur. Speciale ziekenauto. Teief. No. 11. Dag eh nacht geopend. Beleefd aanbevelend. In voorraad alle soorten Hout, Triplex, Asphalt, Carboleum x enz. enz. Aanbevelend: J. Dorenbos, Timmerman, Have’te.

Orentsche Boerenbond Afdeeling MEPPEL. HET BESTUUR maakt bekend, dat het voor de leden een Kleine Bibliotheek heeft aangeschaft, bestaande o.a uit: Onze Landbouw. Wereldontwrlchting en Weretdherstel. Landbouw en Democratie. Economie. De landbouwcrisis, onze sociale politiek en het vrijhandelsbeginsel. Deze boeken zijn ter lezing verkrijgbaar bij den agent L. DE WOLDE, Nieuwstraat. Tevens bestaat bij genoemden agent gelegenheid voor het bestellen vaneen Maandkalender van den Bond k f 0.25. Voor het Bestuur: L, WEIDE, Secr.

TE KOOP GEVRAAGD: een gebruikte of nieuwe ijzeren Bergcf Hooischuur. Aanbiedingen met opgaaf van prijts era maat onder no. 77 aan het bureau van L. en M., uitg. J. A. Boom & Zoon te Meppel. TE KOOP GEVRAAGD; 4000 K.G. ! droog geperst Roggestroo en 1000 K.G. Havervoerstroo, levering franco huis. Aanbieding . met prijsopgaaf aan R. Venekamp, Langelo gem. Norg. B. z. a.; een flink persoon, 61/: jaar werkzaam geweest inde expeditie en IV2 jaar op een ontginningsbureau, Br. onder no. 88, bur. L. en Mi}., uitg. J. A. Boom en Zn., Meppel. & b. 2. a.: ©en nette Jongeman, v. pl.veebedr., 6 j. als zoodanig werkzaam geweest. Br. onder no. 78 aan het bur. van L. en M., uitg. J. A. Boom & Zn., Meppel. GEVRAAGD met 1 Mei: een flinke Boerenknecht, goed kunnende melken, door R. Braams T.Azn., Eext (Dr.). GEVRAAGD per 1 Mei; ©en flinke Boerenknecht, z. g. g. o. z. a. t. m. Voork. 8.8. F. Prakken Rz., Smalbroek, Bedien. GEVRAAGD met Mei a.s.; een aankomende Boerenknecht, bij J. Brouwer, Benneveld gem. Zweel 00. GEVRAAGD met Mei; een flinke Knecht of Volontair, door M. van Zanden, landbouwer, Borgercompagnie (Gr.) GEVRAAGD met Mei a.s.; een net Dienstmeisje van pl.m. 16 jaar, dat goed kan melken, door L. K. Holtkamp, Annerveensche kanaal.

DIVERSEN.

Adverfentiën. J.W.Bödeker’s Woningbureau en Bureau voor Boekhouden Opgericht 1901. Torenstraat 14 WINSCHOTEN – Telefoon 211. Vaste Goederen • Hypotheken • Boekhoudingen – Belastingzaken

„GEKA” PUDDING aan de Spits. Vraagt Uwen winkelier. ALOM VERKRIJGBAAR. Puddingfabriek „GEKA”, R. KOOPS – Nw.Buinen Landbouwers, koopt Uw Kiphokglas, Tuindersruiten, Teerproducten, Verfwaren en Behangselpapieren bij H. VAN HALEN ROLDE. Concurreerende prijzen. ARN. KRIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal julianastraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso’s Adviezen

Groninger Boerenbond. Propaganda-Vergadering op Woensdag 10 Januari 1934, ’s avonds 7 uur, in Café BULTHUIS te ’t Zandt. SPREKER: de heer J. DE LANGE, te Wijster, propaganda-leidw van den Nat. Bond Landbouw en Maatschappi;. HET BESTUUR.

Een afdoend voeder voor Uw kippen om veel eieren te rapen is, uitsluitend Ochtendvoeder „Economie” nog extra gemengd met Levertraan en Garnalen, f5.50 per 100 pond. Katoenfust. Onbekenden rembours. L. Thijs, Pluimveevoeder, Kerkstraat 22, Assen. STAAT TER DEKKING: een le klas l’/a-jarige Stier van prima afstamming. Dekgeld fl. H. Speelman Azn., Nieuwediep, Pekelderweg. TER DEKKING; 2 prachtige VI. Reuzen. No. 1 Wit (rasz.) bekr. afst.; No. 2 gekruist (goudgeel X grijS) bekr. afst. R. Venema, Haspel, Zevenhuizen (Gr.) rER DEKKING: ©en völbl. Stier van beste afst. met hoogeprod., bij H. Mulder Hzn., te Ruinerwold. Tevens een hond te koop.

Kantoorboeken VOOR 1934 Firma A. HUISMAN Boekhandel Meppel WINSCHOTER BTOOMWABSCHERIJ Boschsinget 17 H. B. H EDDEMA Telefoon 312 TARIEF i DROOG TOEGESLAOEN EN GEHEEL OPQpMAAKT : GEMANGELD: , _.„i_ Zakdoeken en Vingerdoekjes e ct», per stuk. 2 ctg per stük Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt. le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportsehade verzekerd. 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd ; van elders dienen ze franco gezonden ie worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd, 3e. De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. Meubelfabriek Ter-Apelkanaal Tel. No. 9. Speciaal ADRES voor Goedkoope MEUBELEN Dressoirs, Eiken Linnenkasten, Theemeubels, Tafels enz. Leverlng uitsluitend aan den handel. AANBEVELEND, J. G. SCHOEMAKER. H. H. Veehouders! Vee-Reinigingpoeder Gemakkelijk Goed Goedkoop. Per bus voor 5 koeien f 1.00. Voor 10 f 2.00 Alleen verkrijgbaar bij: Drogisterij Fa. D. C. do Jonge orlondJoenl RADIO Vraagt thans demonstratie met de nieuwste Philip s-apparaten. Lage prijzen. – Schitterende selectiviteit en weergave. Officieele Philip» – Service. Wij zijn door de N.V. PHILIPS aangewezen voor eventueele herstellingen aan hare toestellen. Aanbevelend RADIO TECHNISCH BUREAU R. AEILKEHIA – SAPPENEER. IB KOOS GODSCHALK ■■ Brinkstraat 19 ASSEN Telefoon 569 fl Philips enN.S.F.-RadioHj Prima Service. ;fl ? Heeren Landbouwers Vraag bij uwen winkelier de merken Mad, Recamier en Staalkoning 10 inde prijzen van 5 tot en met 10 ct. Verkrijgbaar voor Meeren Winkeliers bij H. HOSPERS Hzn. GROSSIER – NIEUW-BUINEN. A. F. REIIMDERS 1 Bocht Oosterdiep 19 – Tel. 241 – VEENDAM Wijnen – Likeuren Sigaren – Sigaretten Sterke dranken Tabak Het van ouds bekend solled adres.

IWij steunen de boeren met beste kwaliteiten en lage prijzen. Beleefd aanbevelend, A. FOKKEMA en Zn. Ijzerhandel, Assen, i i— Telefoon 439. -h

Koopt Uw Goud- en Zilverwerken, Uurwerken en Brillen bij Fa. G. DE WAAL tegenover ’t Hotel CENTRAAL ZUIDIAREN.

I KOOPT NU REUZEIj ■ WIJ VERZENDEN THANS ■ franco één veer pev* bodes I 10 pond extra dikke Bladreuzel I I • voor f 2.75 I (desgewenscht gemalen), afkomstig van vette varkens van 300—400 pond geslacht gewicht. I UDEMA I | GIETEN. | I KOOPT NU reuzel! Ga toch naar de Veenkoloniale Goudsmederij – Uurwerkmakerij FRITS OCKELS BEEKMAN OCKELS Zn. MUBBELKANAAL Groote Bimbam-Klokken f 12.50 VOLLE GARANTIE

A.G.O.S. Tax Wilt gij aangenaam, veilig en goedkoop reizen ? Ga dan per A. G. 0. S. Tax €> cent per K.M. Plein Hoofdstation Stadskanaal Tel. 114; na 6 uur nam. tot 8 uur voorm. Tel. 10. WIJ RUIMEN OP Winter lassen, Costumes. Mante s CONFECTIH BN NAAR MAAT. Mantel- en Japonstoffen worden GRATIS geknipt. VOOR KWALITEIT EN QOEDE COUPE WORDT INGESTAAN. Firn 1.1. WESTEN, IWkml Kerklaan – Zandberg Omzetbelasting en alle andere Belastingzaken : I. WIEGMAN – Nieuwe Pekela – Telct. 203 Tevens ultbelalln. van alle voorkomend. Coupons en Aardappelen-, Stroo-, Tarwe, en Suikerbietenwissel». H.H. Landbouwers! I '■■ DENK OM DE VERHOOQINQ VAN B TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN .WÉ 100 prima Sigaren f 2.70 ■gK Tabak vanaf 20 ct. p. pond, tot Nieuwjaar. Koffie per Bus f 2.—, inbond 5 pond. 'B Losse Koffie 32 cent, 3 pond voor 90 cent. || > Zoekt Uw voordeel: 1 L. Wijn niet 1 pot Abrikozen of Boerenfl jongens en pond Speculaas, samen fl. <B| De Valutawinkel van G. Schoolstr. 4, MUBBELKANAAL H Veel heil en zegen in het komende jaar. 8 iS|| KOOPT EN SPAART

, Koopt Uw Land- en Hooibouwmachines daar rwaarU verzekerd bent direct uit voorraad onderdeelen te kunnen bekomen. Het adres hiervoor is mi MES. Bellen H.H. Landbouwers. ! Komt Uin VEENDAM, bezoekt dan het Hotel „Java” Prima consumptie. Groote en kleine vergaderzalen disponibel. :: Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, – tevens Agent der N. Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek. > N.V. H.J. HAACK’s Betonfabriek en Bouwmaterialenhandel Qroningerbrug ASSEN. Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. i HET adres voor Landbouwkalk. , Concurreerende prijzen. ’ Bezoekt te REILEN Hotel PRAKKEN Steeds groote en kleine zalen disponibel voor alle mogelijke vergaderingen. RUIME stalling voor paarden, rijwielen en auto’s. AANBEVELEND, – F- Prakken Jacz. ; Hl Landbouwers. Uw bezoek voor Café : HOTEL CENTRAAL L ZUIDLAREN. i. Prima consumptie. ** Minzaam aanbevelend.