is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 39, 02-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste vergadering in Gaasteriand, ni te Balk, zou plaats vinden.

wanneer een nieuwe ruit ineen etalage geplaatst moest worden, hield men uitverkoop. Het wordt eigenlijk een verkapt warenhuissysteem, daar men in diergelijke zaken 1001 artikelen kan verkrijgen. Met groote voldoening zag de Middenstandsbond dan ook de indiening vaneen wetsontwerp betreffende het opruimen en ultverkoopen inde Kamers. Voornamelijk acht de Middenstandsbond het gewenschf, dal er bepaalde benamingen voorgeschreven zuilen worden, waaronder ultverkoopen moeten worden aangekondiigd. Nu zou de kooper nog gaarne zien, dat aan het euvel van geschenken voor den detailverkooper op de artikelen voornamelijk tabak, eiga rellen, enz. ook paal en perk gesteld werd. Nu het verboden is geschenken te verstrekken op het gekoekte aan den verbruiker, ziet men dat de detailwerk o oper dit geschenk zelf binnenpalmt. Dit kan toch nooit anders zijn dan ten koste van het artikel, dat öf slecht, 6f te duur is voor bet geld, dat men er voor betalen moet. Laat de Middenstandsbond nu daaraan ook eens aandacht schenken. Wij boeren verkoopen toch ooit geen paard en geven er een vél varken op toe. * * * Waar het platteland kwijnt, kan het de stad ook niet goed gaan. Deze waarheid valt hef best af te leiden «it d® werkloosheidscijfers der groote steden. Zoo het voorbeeld van Amsterdam. End Januari bedroeg het cijfer der werkzoekenden aldaar 69.612. Hel einde van de vorige maand was het aantal 53811 naar eigen opgaaf, of 1402 minder den deze maand. Hat aantal naar eigen opgaaf was eind Dac. 1933 48.787, zoodot er na een jaar weer 6426 werkloozen meer in Amsterdam waren. De toename geldt bijna voor alle bedrijfstakken. En waar is het einde? We kunnen dus aannamen dat V» deel van Amsterdam’® bevolking werkloos omloopt, zoodat iedere 2 werkers er een derde Wj onderhouden moeten. INGEZONDEN MEDEDEELING. Aparte collectie Damesstoffen Willen ü gaarne onze soorten toonen. Bericht U ons even ? Fa. 1. JAKOBS Hzn. – Emmen GRATIS KNIPPEN. Agrarische Politiek. ii Klein en groot bedrijf. Thans wilden wc eyen stilstaan bij da vooren nadeelen van klein en groot landbouwbedrijf. Een scheiding tussen en deze twee is moeilijk te trekken. Men rekent meestel naar het aantal h.a., hoewd dit lang niet aütijd juist is (intensief en extensief bedrijf). Beneden 15 a 20 ha. rekent men meestel tot klein bedrijf. Wat den productiefactor Kapitaal betreft, steat het groot-bedrijf er gunstiger voor. Het gebouwenkapitaal per h<a. omgereksnd is lager, terwijl dc rentabiliteit van moderne machines enz. grooter Is. Grootbedrijf kan Inden regel beter risico dragen. Ook zijln de bedrijfslekHers der groote bedrijven theoretisch dikwijls beter onderlegd zoowel op technisch als economisch gebied. Het kletobedrijf staat er wat betreft den arbeid gunstiger voor. Hoe grooter het bedrijf, hoe grooter de afstand tus-

sdien ondernemer en arbeider, hoe minder zorg en toewijding bij het werk. De ondernemer in het kleinbedrijf heeft over ’l algemeen langer arbeidsdag, zoadat per persoon meer arbeid wordt verricht, hetgeen z’n bedrijf ten goede komt. Het groot bedrijf zal zich inden landbouw hier te lande nimmer sterk ontwikkelen, het zou zeer veel toezicht vragen en dus zeer duur worden. Vooral bij rationeels fokkerij en ook bij tuinbouw komt a'Jes aan op zorg, kennis en toewijding; daardoor staat het kleinbedrijf bier zoo sterk. Slechter woidt bet, wanneer de gem.dde.de grootte der bedrijven zóó k. wordt, dat de ondernemer daarop geen bestaan heeft. Ons erfrecht werkt dergelijke versnipperingen inde hand. Misschien wordt dit ook bij ons nog eenmaal een punt van overheidsbemoeiing. Eigendom. Eenvoudig gezegd verstaat men onder eigendom het recht om vaneen zaak bet voi genot te hebben en daarover naar willekeur te beschikken, behoudens de beperkingen op wef of verordening gegrond. Deze beperkingen laten de mogelijkheid tot onteigening open. De onteigeningswet onderscheidt gewone gevallen, waarbij vooraf bij de wet moet worden verklaard, dat de onteigening van algemeen nut is; en bijzondere gevallen waarbij dit niet noodig is; onder deze laatste valt ook de onteigening van gronden en ter verhooging der opbrengst van gronden en ter verbetering der water!oozing. Deze onteigening heelt plaats ten name van: 1. het Rijk, 2. Provincie of gemeente, 8. waterschappen, veenschappen of veenpoldera, waarbinnen de perceelen zijn gelegen, en ten 4. rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigfngen, uitsluitend werkzaam In hef belang van de verhooging van de opbrengst van gronden. Ruilverkaveling. In Oet. 1924 werd de Ruiiverkave 11 ngswe t aangenomen. Er zijn enkelen die ook ruilverkaveling als onteigening beschouwen, anderen weer niet. Onder ruilverkaveJing verstaat men het ter bevordering van den landbouw naar een bepaald plan samenvoegan en vervolgens opnieuw indeelen van gronden, al dan niet gepaard gaande met het aa.nleggen van wegen °n waterleidingen. De eigenaars worden schade.ocs gesteld in grond, desnoods aangevn'd met geld. Een ruilverkavslingsaanvrage wordt uitgevoerd indien de helft dier eigenaars of rechthebbenden, bezittende minstens de helft van de gronden waarvoor aangevraagd is, er voor zijn. Voor het in-werking-freden der wet was ruilverkaveling afieen moge tijk, wanneer alle eigenaren er voor waren, zoodat er toen met veel kans van slagen was. Thans echter zgn er in enkele streken reeds verschillende comp.exen (on. madelanden) opnieuw ingedeeld. Naar schatting is er in ons land nog circa 500.000 h.a„, die voor ruilverkaveling in aanmerking komen. Vele dezer gronden zijn verdeeld in zeer kleine perceeltjes, ondoelmatig van vorm, en liggen dikwijls ver van de boerderij verwijderd. Ook dis ontwatering laat meestel te wenschen over. In het kort samengevat geeft deze perce&lsCmdeeling do volgende nadoelen: , , l. het vervoer van mesit en oogsfproducten wordt duur; 2. machinale bewerking is meestal niet mogelijk; 3. intensieve teelten zijn ónmogelijk, doordat er te veel tijd verloren gaaf, door het gaan

INGEZONDEN MEDEDEELIN6. COSTUMES. Ons maakwerk stelt tevreden Billijke prijzen MODEHUIS S. M. KRONE Torenstr. 37 . WINSCHOTEN Telefoon 307. sassassass^KSßa^Bßß naar en van het land; 4. het honden van toezicht is moeilijk; 5. minder bestrijding van plantenziekten en onkruiden moge.ijk, snelle veraarding van ver» edeide gewassen treedt op; 6. gebruik ais weiland is dikwijls ónmogelijk; 7. grondverbeteringen zijn meestal niet uitvoerbaar; 8. gemis aan goede grenslijnen geeft dikwijls herrie met de buren; 9. veel grond gaat verloren voor wegen; 10. de afwatering is veelal slecht en moeilijk te verbeteren. Deze nadeeien worden gebed of groofendeeln door ruilverkaveling opgeheven. De een profiteert niet ten koste vaneen ander; het kas voor ieder een verbetering zijn. Men kan op hetzelfde land meer vee houden of «fen akkerbouw intensiever bedrijven. De grondprijs zal hierdoor stijgen. De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, dat de peroeelsindeeling later door verkoop of vererving weer ongunstiger kan worden. De kosten bedragen zoo ongeveer fBO è f 120 per h.a., welke over 10 jaar worden omgeslagen tegen 13.6 pet. In tijden dat het welvaartspeil snel daalt, vormen deze lasten een groot bezwaar. Gelden om meer kapitaal en arbeid In het Land te steken zijn dan dikwijls niet voor handen, waardoor de opbrengst niet stijgt, terwijl de lasten evengoed betaald moeten worden. Uitstel van betaling of beter nog rentelooze rijksvoorsdhoften of het overnamen van deze schulden door de Overheid zouden in dezen gewenscht zijn. In het buitenland kende men ruilverkaveling al veel langer dan bij ons. Zoo Is in Pruisen sedert 1821 meer dan 20 millioen h.a. opnieuw ingedeeld. De resultaten waren over bet algemeen gunstig, de grondprijs steeg gemiddeld 20 è 80 pet. In ons land heeft vooral ook de Ned. Heide Mij. veel bijgedragen tot wetteiijke regeling der ruilverkaveling. De hoofdleiding over ’t heele land berust bij een Rijksorgaan, de Centrale Commissie voor ruilverkaveling te Arnhem. (Wordt vervolgd.) Uit: Economische opsteüen Van den Boer voor den Boer). Werft abonné’s bp dit, ook Uw blad.

He! Week, dal zich een uitstekend conti van actie met de voorbereiding had bezig g houden. De bovenzaal van hotel Boonstra was dan ook dichtbezet, toen om half lie ’s morgens de heer J. de Ruiter, Hoo'd van c Chr. Lagere tuinbouwschool, de vergaderin met een toepasselijk woord opende, waarna onze provinciale propagandist, da heer G. . Ruiter te Knij.pe, het woord kreeg, gevolg* door den heer De Lange ais spreker. Nu zouden wij veel te veel ruimte in Lan< bot».v en Maatschappij moeten vragen, slechts in het kort mededeeling te doan, wa hier op dezen morgen naar voren is gebrach Dit is dan ook niet de bedoeling van daze mededeelingen, welke siechts de algemeen propaganda betreffen. De heer Ruiter besprak op alle vergaderinge het onderwerp: „Crisis inde landbouwpol hek”, hierbij allereerst wijizende op de oorza ken der wereldcrises in het algemeen en d structuur-crisis van thans. Vervolgens kwam de moeilijke positie de veeteelt aan de orde. AfzetmGelijkheden, con «arrende met Japan, scheeve verhouding va indexcijfers 70—140—200, sociale wetgeving beschutting door vakorganisaties, eaz. er.z., om tenslotte te belanden bij ons systeem va Landbouwcrisdspolitiek, een stelsel, dat he welvaartspeil naar recht en billijkheid weer Inden evenaar kan brengen. Ook het margarinevraagstuk krijgt natuur hik een beurt, vervolgens melkbroodactie, enz Sterk wees de heer Ruiter steeds op hei feit dat „Landbouw en Maatschappij” niet de be staande landbouworganisaties wil beconcur reeren of het heft uit handen wil namen. „Landbouw en Maatschappij” wil slechts Zijn: bindmiddel tusschen de landbouworgani saties en politieke partijen. Verschillende landbouw voormanr.en In Fries land mogen hun dit voor gezegd houden. Qron dige bestudeerlng van ons program en ons orgaan zal hun niet slecht staan en hun kenni slechts kunnen verrijken. De heer Ruiter heeft er verder steeds op gewezen dat men in betrekking tot de bodem bewerkers inden laatsteo lijd regeert als „Over ons, zonder ons en met ons”, doorda •aen naar onze adviezen niet meer luistert en men een soort staatssocialisatie invoart op kosten der boeren. Tenslotte komt dan ooi bet pacht- en hypotheekwezen aan de orde waarbij vaak Is gebleken, dat men van land pachterszijde onze zienswijze hierover ineen opzettelijk verkeerd daglicht pleegt te stellen Zeer veel toehoorders zijn dezen winter door «re uitleggingen van den heer Ruiter, de oogen betreffende deze kwesties geopend. Wij moeten nu ook nog even stilstaan bi wat de heer De Lange naar voren heeft gebracht. Een definitie hiervan is veel moei Mjker, omdat hij steeds weer met heel andere bewoordingen kwam. Hij is ietwat poëtisch van aanleg en citeerde nog al eens uitspraken ui dichtwerken van Da Costa en De Genestet Het ging vaak op humoristische en leuke wijze waardoor de lachspieren wel eens in beweging werden gezet. „Het slatuintje” b.v. sloeg altijd geweldig In Maarde ondergrond van zijn redevoeringen Is altijd eTnst Immers da tijden zijn bedroevend slecht. Het steunapparaat is één stuk onrecht. Men vraagt zich af, hoe er van verlost le worden. Ons bedrijf is in stervensnood. Gezamenlijk de handen inéén slaande moet getracht worden dit doodsgevaar af te wenden Vaak was het slot: „Luctor et Emergo”, de Zeeuwsche wapenspreuk: „Ik worstel en ontkom.” Ontelbare Friesche plattelandsbewoners heb ben dezen winter naar zijn boeiende redevoe ringen geluisterd en ik meen de tolk te zijn van hen allen, wanneer ik den heer De Lange vanaf deze plaats onzen besten dank zeg voor bet gepresteerde en hem een tot weerziens toeroep, niet tot over enkele Jaren, maar tot vroeg inden herfst van 1935. Het zal dan blijken, dat hij zich dezen winter in Friesland Vele blijvende vrienden heelt verworven. Wij willen nu verder niet lang stilstaan bij de andere vergaderingen. Hst is naar onze meening één groote triomftocht geweest. Koudum, Warns en Workum, Ja, de geheele Zuidwesthoek is ontwaakt. Ce Weidestreek. Eén vergadering moeten wij toch nog even memoreeren en dat is wel Mant,gum. Hier in het hartje van Friesland en inde zuivere weidestreek hadden wij tot nu toe nog geen vasten grond onder de voeten. Totdat de afdelingsvoorzitter Baarderadeel van de Frieeche Maatschappij van Landbouw, de heer P. J. de Vries van Jorwerd met ©enige anderen zich er voor spande en wij In korten tijd in deze gemeente tot 150 leden uitgroeiden. De kroon op deze actie spande een vergadering, gehouden te Mantgum, waar voor een tot op de kachel gevulde zaal, de hoeren Ruiter en De Lange hun beste beentje voorzetten. Zoo hebben wij dan deze winter-propaganda* campagne naar ons beste weten tot een goed einde gebracht en wij kunnen thans mededee-Jen, dat zich dezen winter ruim duizend leden lieten inschrijven, waarvan een zeer groot gedeelte tevens lezer van ons orgaan werd. Toch hopen wij het nog eens zoover te krijgen, dat alle leden het orgaan lezen. Want «Ut bevat tv-slotte bet voedsel, waarvan wij els organisatorisch geheel moeten leven. Tenslotte moeten wij nog ons bestuurslid, den heer O. J. Ruiter, dank brengen voor de vele uren en dagen, die hij geheel belangeloos aan den opbouw van onze beweging heeft gegeven. Hij is het, die den stoot heeft gegeven naar het doel dat wij ons voor oogen stellen. Dit doel, het in één organisatorisch verband brengen van het geheele Friesche platteland, is nog niet bereikt. Doch met zulke vurige strijders, als Ruiter er één Is, valt het das te gemakkelijker, onversaagd op den ingeslagen weg voort te gaan en om de wapenspreuk *Luctor et Emergo” tot de onze te maken. Wij hebben daarvoor niet de hulp van enkelen, maar van allen noodig. Laten onze leden, die bet wel meenen met onzen nijveren boerenstand (en wie doet dat nu niet), de kiem naar verheffing uit de overheereehing, welke hun door „Landbouw en Maatschappij” is ingegoten, op anderen uitdragen, en aan ondergeteeken/de een briefkaartje schrijven met naam en adres van één of meer nieuwe leden. Nu en dan ontvangen wij deze reeds. Moge de stroom steeds grooter en krachtiger worden. Wij zijn het aan onzen 70-jarigcn voortrekker, den heer Smid verschuldigd. , Leeuwarden. & VELLINGA,

, INGEZONDEN MEDEDEELING. H. DRENTH ‘ Langestraat ■ Winschoten Vertrouwd en vakkundig adres voor Heeren Kleeding, Hoeden – Petten, Mode-Artikelen, Regen- en Sportkleeding Van week tot week. Het Internationaal Arbeidsbureau deelt ineen statistiek mede, dat er over de geheele wereld ongeveer 25 milt!oen werkloozen zijn. Hierbij bevinden zich) 6 è 7 millioen jonge werkloozen onder de 25 jaar. In ons land is het weridoozenaantal de laatste weken gelukkig dalende. Bedroeg het cijfer in begin Maart mog 410.243, in begin Aprilwas het gedaald tot 382.683, t..- een vermindering van 27.560. • • • De gelegenheid maakt den dief, doch ook de malaise maakt den misdadiger. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de stand der geiechtelijk geconstateerde criminaliteit zonder da Rijksbelastingovertredingen voer het jaar 1934 minder gunstig dan voor 1933. In absolute cij.ers bedroeg het totaal aantal onherroepelijk veroordeelden van strafrechtelijk meerderjarigen voor 1934 18.570 tegen 17.439 in 1933 of 1131 meer. O.a. werden in 1934 meer veroordelingen onherroepelijk ter zake van economische misdrijven: in 1933 6500, In 1934 7256. Bij deze cijfers denkt men terstond aan de tuchtrechtspraak, die ingesteld is voor de vreedzame en ordelievende boerenmenschen. Vallen zij er ooi: onder? Onwillekeurig ziet men den boer daar gaan naar het gerecht, onbewust van zijn misdrijf, dat hij onwetens beging, door de verwardheid van de onnoemlijke crisismaatregel-artikeien. Men ziet iin de dossiers der gerechtshoven inde laatste jaren nomen van eerbare boerenfamilies, die eeuwenlang zonder justitioneel© aanraking waren, doch nu slachtoffers werden van ©en op de spits gedreven spitsvondigheid van juridische ambtenaren, die geen greintje oordeel of begrip hebben van de natuurlijke voorwaarden der instandhouding van de boerenbedrijven. De rechter heeft hier een sehoone taak! • • * Mars (de god van den oorlog) verlaagt meer van de volkeren of staten dan Ceres (de godin van den landbouw). Hoewel in ons land Mars niet heel scheutig bediend wordt, blijft Ceres hier toch degene, wie bijna niets gegund wordt. Welk aandeel het ooriogsbudget eischt van de begroetingen, ziet men in onderstaand staatje in percentages. 1931 1932 1933 1834 Japan 84.65"/ o 36,71°/o 42.54 o;» 46.62«/ o Engeland 11.72 11.08 13.01 13.57 Ver. Staten 19,54 18.68 18.66 18.14 Duits chland 6.44 8.22 11.32 13.85 Frankrijk 22.85 23.35 21.67 21.57 Italië 27.20 26.29 22.76 21.29. In Japan gaat dus van iedere floo. opgebrachte belasting f46.62 voor oorlogsdoeleinden weg. ♦ * • Het zijn niet slechts de bewoners vaneen staat die inde crisis zitten en van jaar tot jaar hun bezit zien dalen, doch ook de staat, de provincie of de gemeente deelen mede in dat lot, wat wel blijkt uit het 10-jarig overzicht dat hier volgt: Het Rijk Provinciën Gemeenten 1925 2.916 raill. 168 mifl. 1770 miU. 1929 2.686 „ 197 „ 2122 „ 1930 2.462 „ 230 „ 2179 M 1931 2.388 „ 240 „ 2319 „ 1932 2.338 , 260 „ 2392 „ 1933 2.475 „ 256 „ 2495 „ 1934 2.723 „ 280 „ 2510 „ 1935 2.701 „ Men ziet ,dat de staatsschulden tot 1932 fa neergaande lijn gingen, doch dat nu de schuld bijna het record van 1925 weer heeft bereikt en indien wede provinciale en gemeenteschulden er bijnemen 1925 in schuld verre overtroffen wordt. Hiertegenover staat, dat ons nationaal vermogen sinds 1925 met meer dan 1/4 gedaald is, van 10i.(3 milliard tot 12 milliard. Wanneer we de nationale schuld daartegenover plaatsen, die Dfjn a6 milliard bedraagt, zien we dus, dat ons nationaal bezit reeds voor de helft verschuld is. Zoo zal bet niet lang kunnen doorgaan, vooral niet wanneer we ook nog jaarlijks zoo’n slordige 500 mill. gulden aan verbruiksartikelen meer invoeren dan exporteeren. * • * De indexcijfers der werkloosheid fa ons land gaan do laatste jaren steeds crescendo en wel als volgt: 1925 8.1«/ o 1930 7.8 0/0 1826 7.30/o 1931 14.70/o 1927 7.50/o 1932 25.30/o 1928 5.6 0/0 1933 26.8 0/0 1929 6.20/, 1934 27.80/o Voorwaar een troosteloos vooruitzicht. • • • Er ts een nieuw woord, dat straks een algemeen gangbaar begrip tjn onze samenleving zal zijn geworden: Nozema, d.wj. Nederlandsche Omrcep-Zendmaatschappij. Dit woord wekte bij sommige heeren Kamerleden minder aangename denkbeelden op; vooral bij hen, die inde Qrieksche taal thuis waren. Er is een eensluidend Grleksch woord (nosema) dat ziekte beteekent en In ©ngeren zin zelfs: waanzin. Zij vonden deze vergelijking met ons radiobedrijf toch wel wat al te belachelijk en zouden derhalve gaarne een anderen naara voor het nieuw bedrijf zien gekozen. ♦ • * De Koninklijke Ned. Middenstandsbond heeft het mes zelf in het uitverkoop wezen gezet. Hij zag daarin de groote fouten, waardoor de eerlijke zakenlui hun bedrijven zagen verloopen, daar het publiek de vliegende winkels en. uifverkoopzaken leeg kocht. Voor allerfel gevallen was een uitverkoop denkbaar; zelia

KLEINTJES Van I—3 regels I 0.25. Elke regel meer S cent. TE KOOP: een beste Melkdogcar en een beste Boerenwagen bij Mare. Joling, Weerdinge. TE KOOP: een partij Afbraak, waaronder deuren, ramen en kozijn. H. J. Götz, Café, Havelte. TE KOOP: een beste Duitsche Kar, ook compleet voor hondekar, bij H. Kip Kz., Dalen, TE KOOP: een Korre op luchtbanden en een Rijtuig. O- Hilgenga. Smederij, Westerlee. TE KOOP: een in goeden staat zijnde gegalvaniseerd Landhek, 4X3X2.10, bij W. Bos, Smid, Donderen gem. Vries. TE KOOP: een z.g.a.n. zware Cormick Maaimachine met 2- wielige disseldrager en slijpsteen, compleet, en een partijtje gebruikte Straatsteenen. J. Geerts, Groningerstraat 64, Assen. Tel. 459, TE KOOP: Iste nabouw Ceka Bruine Boonen & 12 ct. p. kg, & contant. J. B. Smaal, Blijham TE KOOP: Hardschllde Boonen (gele en citroen), 10 ct. p. kop. Hidskes, Assen, Stationsstr. 29. TE KOOP: 15 H.L. Eigenheimers, Enter klelpoters, van ongekeurd gewas, bij Hm. Kort Buinerveen K 18. TE KOOP: 200 H.L. puike Bakrogge. M. Loman, Odoomerveen. TE KOOP: droog Roggestrook 35 cent per pak, bij J. Dekker, Dwingeloo. STROO te koop, bij G. Muggen, Ansen, Ruinen. TE KOOP; ongeveer 1000 pond Stroo. C. Middelveldt, Ruinerwold. TE KOOP; een twenter Oldenburger Ruin, bij A. H. Muntinga. Midwolda (Qid.)

TE KOOP: een eerste klas 6-J. warmbloed Merrie, br.bles, 3 witte voeten m. papieren, of een twenter Belg, keur uit 2 (beleerd). E. B.Boelman, Nieuwolda. TE KOOP: een aftandsche zwarte Merrie, met bruin merrieveulen, kol met drie witte sokken. Vader Abelus, Te bevragen by J. Groothuis, Zuid-Sleen. TE KOOP: een Iste klas 4-jar. bl.sch. Belg. ruin, luxe model, beslist mak en eeriyk. Gebr. Kluivlng, Eext. TE KOOP: een beste zwaargebouwde makke Belg. Merrie, oud 5 jaar, by P. Bentum, Nieuwe Pekela. TE KOOP: een 2-J. vosbles Merriepaard, mak en eeriyk, by K. Hoving Bz., Gees gem. Oosterhesselen. TE KOOP: een makke twenter Vosruin, gekr. Belg, by O. Rubingh, Nieuw-Bulnen, Zuiderdiep No. 49, TE KOOP: een 2-jarlge zware Belg. Merrie, goudvos bles met witte st. en manen, beslist mak, by' L. Vedder, Bunne (Vries), TE KOOP: een voor het F.R.S. afgekeurde Enterstier, geb. 30 Oct. 1933. Vader Stanfries 1020809. Opgen. 78 p. Opbr. m. 2 j. 3673 kg. 3.87 pet. V. 155 kg. b. 247 d.; opbr. m.m. 7 j. 6640 kg. 4.31 pet. v. 314 kg. b. 320 d, Geheele bedryf t.b.c.-vrij. Alles stamboek. Sletze P de Boer Ureterp (Fr.) TE KOOP: een Vaarskalf. Joh. Otter, Busselte, Havelte. TE KOOP: een beste Weidestler S. Stevens, Ruinerwold. TE KOOP wegens overcompleet een extra best ongeschetst Vaarskalf, geb. 28 Sept. 1934. G. Jager, Spier, TE KOOP: 2 voorloopig ingeschr. Stieren en 1 voor zomerinspectie aangegeven, Z.H. veeslag. Adres: B. J. Hemmes, Muntendam.

TE KOOP; een volbl. zw.b. 1-j. Stier van beste afstamming, by O. Scholtens, Kolham. TE KOOP: 2 Pinken, oud 11 maanden. G, Pathuls, Den Oever gem. Emmen, TE KOOP: een beste 1-jarlge zwartbonte Stamboekstier no, 13973, vader Sleto 2 no. 12261S moeder Jantje 15 no. 782395; moeder als 2Vs-j. in 330 d. 4815 kg. melk 3.65 pet. vet 199 kg. boter; vaders moeder als 2-j. in 300 d. 3621 kg. m. 4.21 pet. vet 173 kg. boter. Prys biliyk. Js. Arends en H. J. Cazemier, Foxwolde gem. Roden. TE KOOP: een prima zw.b. volbl. Stier, oud ± 1 jaar, met prima prod. en afst. V. is de bekende kampioenstier Harm. V. en M. belde over 4 pet. vet. Uit erkend t.b.c.-vry fokbedryf. Geen luxe prijs. H. J. Gorte,.Wapserveen, Westeinde. Van Stier voorzien. Met dank voor de vele aanbiedingen. K. Hof, Balkbrug (Ov.) De Jonge volbloed Stier, aangeboden in Landb. en Mij., van j. v. Gerner, Odoorn, Is tusschentyds verkocht aan de Stlerhoudery te Erm. TE KOOP: 3 volbl. Stieren, waarvan 2 In ’t N.R.S. opgen., goede productie, prys zeer biliyk. T.Nyks, Wedderveer V>r.) TE KOOP: eenige volbl. V.DJL Beeren, ± 6 mnd. oud, en Iste drachts volbl. Zeugen. Gebr. Klulving, Eext. TE KOOP: een dr. volbl. Zeug, V.D.L., 2e worp, werpt. 20 Mei, by G. A. Benning, Armstraat, Ruinen. TE KOOP: een drachtige Motte, werptyd 14 Mei, by B. Luning, Ansen, Ruinen. TE KOOP: 2 drachtige Motten en droog Roggebosstrook 13.50 p. 1000 pond. L. Tissingh, Ansen, Ruinen. TE KOOP: een beste drachtige Stamboekzeug, keur uit twee, en een volbl. Ruimot, alles Deensch Landvarken; tevens 60 H.L. puike Bakrogge, by J. ■RMfilncr RnraAP fTVr 1

TE KOOP: een Vleeschvarken, bij A. Tuin, Vleddertjes, Ruinen. TE KOOP: een dr. Landvarken, 14 wk. dragende, by H. Sankes Tz., Bunne gem. Vries. TE KOOP: een drachtig Varken 13 wk. dragende, bij A. Struik, Tinaarlo gem. Vries. TE KOOP; volbl, Beertjes en Zeugjes, 3 mnd. oud. Moeder Sterzeug Martha. En een St.b.- zeug met 6 gem. biggen, 7 wk. oud. Ook wel afzonderlijk, by A. K. Oostlndle, VD.L.-fokkerij Nyensleek. TE KOOP; een beste drachtige Motte, 3e worp, werpt. 18 Mei, M. de Groot, Wapse, Diever. TE KOOP: volbloed Deensche Zeugjes, grootm. kampioen, bij B. Hingstman, Grolloo. TE KOOP: prima Jonge drachtige volbl. V.D.L. Zeugen van premiewaardig verkl. ouders. H. Broekhuizen Rz., Koekange. TE KOOP: een beste Trek- of waakhond, hoog 73 cM„ br. 16Vï cM., IV» jaar oud, by Wed, L. Zwiers, Zuid-Barge. TE KOOP: prachtige rasz. D.H. reu, met stamb., geel met zw. dek, kamerz., overal by vertrouwd. Foto op aanvr. Moet om byzondere omst. weg. Prijs f 17.50 onder remb. niet franco. Br. met bet.antw.aan de Wed. A. Schippers, Neerdorp 73, Holten (Ov.). GEVRAAGD: twee Vaarskalveren van stamboekouders voor goede prys. R. v.d. Wal, Westelnd B 183, Biyham. TE KOOP GEVR.: een 3- of 4-J. makke drachtige Merrie of met veulen, door Wed. H. Honning, Den Hooi (best. Dalen). Uiterste prijs gevr. van 4 donker zwartbonte gezonde Biggen, 4—6 wk., waarvan 2 zeugjes. Franco Leeuw. Tevens makke zwarte Merrie gevraagd tot 10 j„ geen luxe prijs, Gebr. Smit. St. Anna Far. (FrJ