is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 3, 15-08-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEINTJES Van I—3 regels 8 0.25. Elke regel meer 8 cent.

Graanzakken te huur en te koop; tevens kooper van rogge en haver. Handel in granen: W. O. Qreving, Anloo. Tel’. 6.' TE KOOP: Dorschmachine met rosmolen. Jan Vlot, Uffelte. TE KOOP: een Bamfort Maalderij, capaciteit 6 tot 10 HL. per uur, eb een dwarsstroo Dorschmachine met schudden bij H. Offereins, Kloosterveen 188, Assen. TE KOOP: een gebruikte tweescharige Ploeg. J. Boerma, Landb.smederlj, Nw. Buinen. TE KOOP: een nog weinig gebruikte Kunstmeststrooier, merk „Westfalia”. tegen billijken prijs, en een 5-balks Egge. H. N. G. Lubbl, Erica. TE KOOP: zuivere Thorbecke Pootaard., gekeurd en ongekeurd, goedgekeurde Juliana en Trifoleum Zaaitarwe en Petküser Zaairogge, alles le nabouw. Selectlebedrijf T. Schot, 2e Exloërmond. TE KOOP: ruime voorraad marktschoon Spurriezaad oogst 1935, bij A. Mulder, Westervelde bij Norg. TE KOOP: zuivere Enter Petküser Zaairogge, bij R. Marissen, Odoomerveen. TE KOOP: alle soorten Knolen Spurriezaad, Bertels Veekoekjes, Paardekoekjes en Melkveekoekjes P.R.R. Verder alle soorten fourage bij J. Lahpor, Muntendam, Tel. 616. TE KOOP: een bij uitstek best Hengstveulen, le klas Belgisch ras, bij C, B. Begeman, Landbouwer, Oude Pekela 435. TE KOOP: een mooie platte dichtgedrongen 9-jarige warmbloed Schimmelmerrie, extra best landbouwpaard met beste gang, voor mak en eerlijk wordt Ingestaan, bij J. J. Hamming, Annerveen gem. Anlo. TE KOOP: een beste 4-jarige bruine warmbl. Merrie, voor mak en eerlijk wordt ingestaan, en een beste Boerenwagen op 8 cm. breede wielen. ‘J. Lunslng, Zuid Sleen (Dr.). tTE KOOP: een zwaargebouwde 6-Jarige bovenlandsche Ruin, mak landbouwpaard. D. Mulder, Ommelanderwljk 66. Te KOOP: een extra makke 2Va-j. bovenl. Ruin van stamboekouders. F. K. Wubs, Oosterstr. 20, Stadskanaal (O.) ÜTE KOOP; een zwartbruin Hengstveulen met witte voet en kol. Moeder de stam-, premie- en M.C. merrie „Viva” No. 1929 DP.S. Vader de stam-, premie- en M.C. hengst „Kwaliteit”. Te bevragen bij O. A. Relmers, Bonnen gem. Gieten ItTE KOOP: een volbloed Vaarskalf, S.onders. Prod. M. als 5-J 5714 kg. melk, 220 kg. boter in 323 dagen, vetgeh. 3.40; prod. V.M. als 5-J. 5538 kg, m. 328.7 kg. b. In 319 dagen, vetgeh. 3.64. Geboren 1 Jan. 1935, bij Jn. Gerner, Odoom. 5k KOOP: Deensch ïiaal. Genummerde beertjes en zeugjes van 40—120 V» K.G., Van prima afstamming. f! Meijer, Annerveen (Dr.) fe KOOP: ëëïï volbl. VX)JL. beer, geb. 1 Maart. ,riTader Oustaaf. E. Vedder, Oosterboer Te KOOP; een beste 2e drachts Mot, met acht dagen werpende, bij Jac. Schulling te Annen Eerste klas Dr. Zeugen en jonge Motten te koop, stamboek en volbloed V.D.L. H. Broekhuizen Rzn„ Koekange. Prima volbl. Deen- Jokbeeren, pi.m. 5 mnd. oud, bekr. met Iste en 2e prijzen. Voorts bekr. drachtige Eeugen en B—lo-weeksche beertjes en zeugjes. Jac. ter Haar Ez., Rulnerwold. fe KOOP: beste geslachtsrijpe iV-DI,. Beeren, w.o. premiebeeïen. H. Broekhuizen Rz,, Koebange. Centraal Accoi voor den NIEUND -Ja Sedert vat Uw belang eischt, dat Uwe worden gevoerd. Sluit ü d; Zeer billijke conditiën. Lid L. en M.

TE KOOP: mijn prima Dultsche geïmporteerde stamboekherder, teef, „Sonja von Velsendorf”, pracht verschijning, ook genegen te ruilen voor een scherpe Bouvier of een zwarte of gevlekte Duitsche dog. Brieven aan A. Roeterink, L 44, Winterswijk. TE KOOP GEVB.: ’ een stamb. Merrie, type landb.rijpaard. Moet beslist mak zijn voor en bij alles, zonder gebreken en geschikt om door dame gereden te worden. (Drachtig geen bezwaar.) Brieven met prijs, leeftijd, kleur en afst. onder nó. 19, bur. L. en M., uitg. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. AANGEBODEN: Eerste en tweede Hypotheek in bedrijfskapitaal, tegen billijke voorwaarden. Te bevragen Mare. Buschstraat 47, Delfzijl, GEVRAAGD: 2 volbloed Vaarskalveren. Aanb. met prijsopgaaf worden ingewacht bij H. Kolenbrander, Koelveen te Oud-Schoonebeek. GEVRAAGD: een beleerde Trekhond, welke aan de vereischte bepalingen voldoet. Aanbiedingen met opgave van prijs worden Ingewacht bij H. Wilkens, Anloo. GEVRAAGD: flinke Boerenknecht, beste melker. Indiensttreding direct of na overleg. F. J. Hof, Noordwolde (Fr.) DIVERSEN Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, onverschillig wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Groote voorraad Hand-, Trapen Inzinkmachlnes, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. TE KOOP AANGEBODEN: Alle Org. en le nabouw Tarwe, Rogge, Gerstsoorten, goedgekeurd van de klei. j. H. DE JONGE. Veendam, Ben. Oosterdiep 71 Warm&Moed Fekmaterlaai TE KOOP wegens overcompleet : 1. „UMANDA” geb. 11 April 1935, bruin, kol, b. a. b. witvoet, op de J.l. gehouden voerkeuring provinciaal geprimeerd. V.: Waldherr, M.: Toni pref. premie en M. C. merrie, in 1933 le prov. pr., 1934 2e prov. pr. 2. „TILLY” geb, 3 Mei 1934, bruin, kol, b. a. b. witvoet. V.: Landessohn. M.; Toni. GEBR. JIPPES Kloosterveen 120 – ASSEN. Gelegenheid voor het Denatnreeren van Rogge. Aanbevelend, B. (. HUIZING, Molenaar, Oude-Pekela. HOUT. Groote partij ontvangen. Zeer mooie machinale planken, kruideien enz. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend, Houthandel Fa. 0. H. Westerdijk. Hoogeveen. Het Rijwielhuis Ben. Westerdlep Tel. sa – Veendem GROOTE VOORRAAD Rijwielen en Onderdeelen. RIJWIELEN vanaf f 20. Het Rijwielhuis VEENDAM. Doorten’s Brei-inrichting Winkel geopend a. d. Schoolstraat te DALEN. Alle Manufacturen verkrijgbaar. imtants-Kantoor Landbouw ifllwedde – Tel. 32 n L. en M. e admlfilstratlên nauwkeurig laarom aan bij dit kantoor. Vraagt Inlichtingen en bezoek, zonder eenige verplichtingen ;;

Advertentiën Viijwillige Openbare Verkoeping Wegens sterfgeval. Notaris C. F. J. HEINSIUS te Haarlemmermeer zal op Donderdag 29 Augustus 1935, des namiddags 1 uur (nieuwe tijd) in het Hótel de Beurste Hoofddorp, publiek verkoopen: Eene Souwmanswoning getd. 1588 met schuren, erf, werf, en zeer vruchtbaar bouw- en weiland, gunstig gelegen te Haarlemmermeer, aan den IJweg nabij den Venneperweg, groot 7.62.50 H.A, Ineen perceel. In eigen gebruik te aanvaarden na betaling der kooppenningen, de landerijen bloofschoof 1935 en de gebouwen uiterlijk 1 Mei 1936. Te bezichtigen alleen op werkdagen. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voörnoemden: notaris. Verhuring Boerenplaats IDE. Bij gesloten briefjes zal worden verhuurd voor den tijd van 3 of 6 jaar, ■ ter keuze van den huurder. | EEN BOERENPLAATS, , gelegen te Ide, groot ongev. 25 H.A., ■ waarvan ongev. 18J H.A. Groenland ■ en 6J H.A. Bouwland, met daarop . te stichten nieuwe Boerenbehui■ zing, een en ander thans in huur , bij Mei. de Wed. H. Mulder. Aanv. huis 1 Mei 1936, groen-1 land 1 Dec. 1935 en bouwland St. • lacobi 1936 met de derde garve. ‘ Aanwijs geeft de heer Mulder op 19 en 20 Aug. , Inlichtingen le bekomen ten kan■ tore van ondergeteekende, alwaar ’ ook de briefjes moeten worden in-1 geleverd vóór of op Vrijdag 23 Augustus 1935. R. A. LAMMERS, Notaris te Gieten. [J. Fröling, TANDHEELKUNDIGE Winschoten. i – , Spreekuren: i lederen middag van 2—6 uur, behalve Donderdags [ en Zaterdags. Gebitten met garantie 150 Kliniekgebit f 35. Tj. DE VRIES ' Brood-, Koek- en Banketbakkerij Speciaal adres voor fijne Honingkoek en Melkbeschuit '’t Haagje 3- Telef. 95 Hoogeveen. GEBR. HAAIJER Molenaars – Kolham. Levering van alle soorten Voederarlikelen, o. a. Katoenzaadmeel, Soyaschroot, Lijnmeei, enz. enz. Vertegenw. Roelfsema’s Oliefabrieken, Groningen en de bekende Delfia Producten. Scherp concurreerende prijzen. H.H. Rookers! Neemt proef met ons merk Kopého Sigaren (6 cents kwaliteit) f 4.00. Verder ruim gesorteerd in verschillende merken, Si^arenhandel Koos Drost v. Boekerenstraat, STADSKANAAL Schoenenmagazqn R. Bonman & Zoon CERESSTRAAT 332 OUDE-PEKELA EEN VOORDEELIG ADRES VOOR ALLE SOORTEN Schoenwerk Speciaal vetl. Werkschoenen en Steunschoenen naar maat Reparatie inrichting „PRESTO”

H.H. Landbouwers! Laat de moed niet zakken. Zorg, dat uw woning jtljdig van een laagje verf voorzien wordt. Het is in uw eigen voordeel. Soliecl en billijk adres is B. Elaassens Schilder – Norö. N.B. Behangselpapieren tegen scherpe prijzen in voorraad, niet op staal, maar In rollen. K. JANSINGH Vlaglweddersluis 3- Telef. 16 y. Ijzerwaren; Schoppen, Timmergereedschappen, Touwwerk; Paafdétuigen, Huish. Artikelen (emallle), Kachels, Kookpotten, Oalanteriën, Schilderijen, Stoelen, Tafels, Theekasten, Glas-, Porcelein- en Aardewerk, Inmaakflesschén, Inmaakpotten, enz. Puntdraad, Harmohtcagaas en Vlechtwerk, Kippengaas Klompen, Klnderspeelgoederen. f(ïj cJL^fin\yUNHANDEL. MIEUW-BUIHEM * Vraagt alleen VALENCIA „DE ZWALUW” A. WILBRINK v/h. Fa. Wed. A, j. LUDER. Tel. 426, N.V. H. J. HAACK’s Betonfabriek en Bouwmaterialenhandel ■ Groningerbrug ASSEN Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. Concurreerende prijzen. IGRUNO SIMPLEX TOERIST R.s. RIJWIELEN D. C. POELSTRA Noordeinde 4 Emmen. Rijwielhandel A. ZIENES Hzn. HOOFDSTRAAT 20 . EMMEN Speciaal adres voor Gemakschoenen. M. HOUWEN ZWEËLOQ. Handel in Rijwielen, Radio, Motoren en Onderdeelen. Autoverhuur, le klas Reparatle-inrichting. Telef. No. 8. Aanbevelend. H.H. Landbouwers. De Ijzerwinkel voor Nieuwe-Pekela en Omgeving is B. ABBES 812-13, NIEUWE-PEKELA LAGE PRIJZEN. BELEEFD AANBEVELEND. Ajouren 10 ct' pMèter. Smalfeston 15Metepr!r Plisseeren STii? Stofknoopen In plat en bol. Groote sorteering Dames Mode-artikelen, Gaineeringen, Corsetten. Steeds het nieuwste. MODEMAGAZIJN E. Postweg 10 – VEENDAM.

Beleefd aanbevelend, ARIE BRUNSÏING Sigarenmagazijn „JULIANA”, KEILEN. < Publieke Telef. 2 (cel) dag en nacht. Matrassen I en Ledikanten ( MAGAZIJN ; „DE TOEKOMST" DIEVER. Steeds het voordeligst en soliedste adres. Luxe Bakkerij 1 S.J.v. DUINEN j Tel. 272 – WINSCHOTEN Specialiteit in Echte Groninger kade- en Gemberkoek. Prijzen 50 – 100 – 150 en hooger Franco per post 30 ct. hooger. W. KRUIJER VRIES. Hel adres voor Manufacturen Confectie Mode-Artikelen enz. Agentschap Hillebrands ververij ] Leek. J Landbouwers, koopt Uw Kiphokglas, Tuinders- 1 ruiten, Teerproducten, Verfwaren en Behangselpapieren bij H. VAN HALEN – ROLDE. Concurreerende prijzen. Goedkoops < GEGALV. GOLFPLATEN 50 cent per Meter. Gegalv. Spijkers 25 ct. p. 100. ■ H.PAAS, Noordbarge ■ Schoenen inde betere kwaliteit, / koopt u veel goedkooper bij ' J.MULDER: SCHOENENHUIS – Nw.WEERDINGE \ Grootste keuze, | onder volle garantie. * Alle Origineele Najaarszaaigranen, zoomede alle gekeurde en ongekeurde le Nabouw. t Beleefd aanbevelend, i D. T. S. HOVINGA < Bosctistraat 16 – WINSCHOTEN. < Dames-, Heeren- en ■ Kindersdioenwerk.' Scherp concurreerende prijzen. Speciaal adres voor het maken van Orthopaedisch en normaal Schoenwerk. Aanbevelend, R. SCHUT – ERM.

Harddraverij-Ver. „Meppel en Omstreken" BEZOEKT Zaterdag 24 Aug. a.s. het Concours Hippique te Meppel Aanvang *s middags 1 uur. Keuringen aan de hand M. C. Keuring. Keuring Ingespannen^ Aangiften sluiten Maandag 19 dezer bij den Heer E. DER KS Hzn. Stationsweg 40, Meppel. Entrée: le Rang f 1.—, Tribune f I.—, 2e Rang f 0.50» plus lasten. HET BESTUUR. Café B. Geerts Groningerstr. – Assen Zondag 18 Aug. a.s. Soiree Dansante Muziek van „The Humorous Five”. Landbouwers en Graanhandelaren. I Koopt Uw Graanzakken bij het van ouds bekende adres LEVIE COHEN Zakkenhandel Linthorst Homanstr. 10 – Hoogeveen GROOTE VOORRAAD Zenith-, Zwaluw-, Primus-,] Bato- & Jac. Sulters-rijwielen] tegen fabrieksprijzen. Tevens nog een prachtcoliectie fijne als nieuw opgeknapte Dames-, Meereis-, Tramsporten Klnderrljwielen waarbij Fongers, Gruno’s, Veeno’s, Bato’s enz. prijzen beneden elke concurrentie, bij JAC. SULTER Rijwielfabriek „DE CONCURRENT”, Langestraat 117, Tel. 136, WINSCHOTEN (bij de brug). l-l WSAwdG UW ADRES voor «on. wiens grafwerken Noorderkwartier 19 is STEENHOUWER!! fSJIT EU TAUEU Drogisterij H. 31111 EN ZUNCN en Verfwarenhandel ter apel. emmen. ... ~. . Grafkransen, Alle soorten Geneesmiddelen. Steeds het nieuwste op gebied van Landbouwwerktuigen tegen extra lage prijzen. Hercules Zichtmachines, Hagedorn en Westfalia Aardappelrooimachines. De Hagedorn heeft een verstelbare rechtse en linkse werking, geschikt voor één en twee paarden, geheel oliedicht, op kogellagers* Nog enige gebruikte Harders en Mc. Cormick Aardappelrooiers, reeds vanaf f65.—. Eén-, twee- en drieschar. ploeg, zoowel wend- als gewone ploegen vanaf f35.—. De nieuwste F. J. K. twee-schar. ploeg, uit voorraafl leverbaar. Ploegijzers voor ieder fabrikaat, laag In prijs. Culfivatorcn w.o, R. Sack 9-tands, zwaar model, nieuw, f 50.—. Systeem Ventzki (9-tands) vanaf f 35.—. Schijvenegge, ruwolietractoren. Dorsmachines met zelfbindende stropers. Dorsmachines vanaf f 200.—, Ruwolie motoren en tractoren. Onderdelen van alle voorkomende Landbouwmachines bij onsl Benzine, oliën en vetten. Roodkoperen kookpotten. Electr. Wasmachines, Q. Z, M. Zaaimachine zaait alle zaden en peulvruchten regelmatig en niet te diep, reeds leverbaar vanaf f 185.—. Elevatoren geschikt voor elke schuur, passend voor ieder vak, vanaf f 125.—. F. J. KEMPER, Garst 20, Winschoten, Tel. 55 I -A FIRMA F I AMRF.BS Vil? // APOTHEKER J- Q. TIM ME RS \m|V7/ binnen- EN BUITENLANDSCHE Vil// -: GENEESMIDDELEN : Vl\/i DROGERIJEN EN CHEMICALIËN y Kruisstr. lO ASSEN T Giro 75964. Telef, 183.