is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 34, 19-03-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentlëai Boeldag – Vries

wegens opheffing van het bedrijf. Op Donderdag 2 April 1936, voorin. 10 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van den heer A. M. VAN WIJK te Vries, a. d. Taarlosche weg, publiek worden verkocht: 1 ingeschreven drachtige vosbles merrie no. 61118, 16 Koeien als; 1 nieuwmelkte, 9 zomer- en herfstkalvende, 3 drachtige vaarzen. 3 kalveren (geschetst), 2 beste wipkarren met toebehooren en varkensopzet en eenspan, büna nieuwe 4voets Córmick maaimachine met eenspan, ook geschikt voor koren – maaien, vorkjes hooischudder, nieuwe ploeg, ondergrondscheen schoffelploeg, nieuwe giertank (400 L.), houten gierbak, waaier, aardappelzeef met 2 roosters, hondekar, 2 kruiwagens, kookpot (100 L.), nieuwe 5 balks ijzeren egge, grijpegge, voorts al de boeren- en deelgereedschappen als: vorken, schoffels, harken, schoppen, 2 groote voerklsten, drink- en andere vaten, melkbussen, varkensbakken enz. enz., voorts partijtje hooi en stroo, benevens een kookkachel. Posten tot en met flo. k contant, overigens betaling 1 September 1936 onder bekende en solide borgstelling. Borgbriefjes worden niet aangenomen. POSTHUMA, Notaris te Vries. Palmslag – Daterbrug. Cand.-nots. D. G. SWANENBURG DE VEYE, waarn. het vac. kantoor van wyien Notaris A. Rinsma te Oosterhesselen, is voornemens op MAANDAG 30 MAART a.s., des voorm. om 10 uur, in het café MENSINGH te Zwinderen gem. Oosterhesselen, ten verzoeke van den heer G. VAN PUTTEN te Dalerbrug gemeente Oosterhesselen, publiek bij palmslag te verkoopen: Een Muls met schuur en erf, groenland, bouwland en dennen te Dalerbrug gemeld, groot 2.94.50 hectare. Ingezet op f3OOO plus f 225 voor overname. Veeboeldag te Noordbroek. Op Maandag 6 April 1936, ’snam. 1 uur, zal ten verzoeke en ten huize van den heer J. P. BLAAUW te Noordbroek, onder het min. van dw. KOOL te Appingedam, publiek worden verkocht: 22 stuks uitmuntend HOORNVEE, benevens 2 electro-motoren met maalderij, diverse kleinboerenen melkgereedschappen en eenige meubilaire goederen, een en ander nader te adverteeren. LOER & MATERS, Zuidbroek. Rozendaalsch Klaverzaad Onze jarenlange handel in Klaverzaden, waarborgt U soortecht inlandsch zaad, inde puikste qualiteiten tegen billijke prijs. Firma S. HEVINGA. Noordbroek. Vergadering van LEDEN der Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij „Oosterhesselen en Omstreken”. voor de gemeenten Emmen, Oosterhesselen, Zweeloo, Westerbork, Sleen en Dalen op ZATERDAG 28 MAART 1936, des namiddags om 1 uur in Hotel DEEN te Oosterhesselen. Aan de orde: 1. Notulen. 2. laarversiag. 3. Rapport Commissie boekencontróle en vaststelling rekening 1935. 4. Verkiezing vaneen Bestuurslid en 2 Commissarissen wegens periodieke aftreding. 5. Verkiezing vaneen Bestuurslid of commissaris inde gemeente Westerbork. 6. Nadere vaststelling salaris Directeur. 7. Vaststelling percentage waarmede de verzekerde sommen tijdelijk worden verhoogd. 8. Herverzekering. 9. Voorstel om geen contributie te heffen. 10. Wijziging Tarief. 11. Rondvraag. Namens het Bestuur: De President: K. STRATING, Wesfenesch.

111 De Agrarische Pers, | gevestigd te Meppel. Het voorstel van den Raad van Commissarissen tot wijziging der statuten ligt tot nader aankondiging eiken werkdag op het kantoor der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage. Het kantoor is geopend ’s morgens van 8 tot 12 uur en’s middags van 14 tot 6 uur. De Raad van Comm. van de N. V. De Agrarische Pers: E. Z. OLDENBANNINQ, voorz. O. |. RUITER, secr. Jaarvergadering Dr. B. Bond Afd. Westerbork en Omstr. op Dinsdag 24 Maart a.s., ’s avonds half acht in café Meursing. AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Rekening en Verantw. 4. Verkiezing bestuur, aftr. F. Blauw en A. Brunsting (niet herkiesbaar). 5. Op de gramofoonplaat de rede van den Heer Smid. 6. Mededeeling. Rondvraag en Sluiting. Namens het Bestuur. Afd, Kropswolde-Wolfsbarge van de NAT. BOND LANDBOUW en MAATSCHAPPIJ Propaganda- Vergadering op Vrijdag 27 Maart as., ’s avonds 7 uur in café P. KLOOSTERHUIS. Spreker i de heer A. EVERS te Rheden. Opvoering van de tooneeistufcjes De Looden Last. De Les door de {eugdafdeeling. HET BESTUUR. Propaganda-Avonden van de Jeugdclub van L. en M. Afd. Reilen. op Vrijdag 27 Maart voor gehuwden en Dinsdag 31 Maart voor ongehuwden in café SMIT. SPREKER de heer DE LANGE. Opgevoerd wordt: Eendracht maakt macht. In dagen van Strijd. De Les en Tableau. Entrée 15 ct. Aanv. 7.30 u. precies. HET BESTUUR. Propaganda- Avond van Landbouw en Maatschappij In Café H. TIMMER Taarloo, op Dinsdag 24 Maart, ’s avonds half acht, spreker de heer EVERS. KOMT ALLEN. Afdeeling MARUM van den Nat. Bond Landbouw en Maatschappij Propaganda-Avond op Maandag 23 Maart, ’s avonds 7.30 uur in hotel de Kruisweg te Marum. Op het programma: Rede door den heer A. EVERS uit Rheden Opvoering van: Eendracht maakt macht; In dagen van strijd, en De Les. Tot slot: Vertoonlos van de Landdagfilm, Toegang vrij. Het Bestuur, Ledenvergadering Afd. Ruinen L en M. te ECHTEN bij BEIMA op WOENSDAG 25 MAART, 74 uur. Benoeming Bestuurslid. Rondvraag. Sluiting. HET BESTUUR.

Doorten’s Brei-inrichting Winkel geopend a. d. 1 Schoolstraat te DALEN ; Alle Manufacturen verkrijgbaar. i Gec. Hengststations Stads kanaal-MusselkanaaL ' a/h Café „Panman”, Stadska; naai, telefoon 111, 5-j. „WALDHERR” gitzw. h. met 3 w. v., 1.60 M. 1 Als v. uit Old. geïmp., als , I—2-J. Iste Pr. Pr. als 3-J. Iste Pr. Pr., als 3-j. kampioen 3—4-j. h., idem als 4-J., als 5-j. kamp. 5-J. en o. h. Op veulens Iste fokpr. Bondstent. Gron. nr. 1 boerenwagen, nr. 1 concourswagen, nr. 1 o. d. zadel. Stamt vr. uit 6 gen. Old. Staatsprm. Tevens houder v.h. militair certificaat. Dekgeld f26.—. Aan Café „Schot”, Musselkanaal, telefoon 601, 4-j. „GAMBOZOON” gitzwart, 1.59 M. Als v. gépr., idem als 1-j., idem als 2-j. met Iste Pr. Pr., idem als 3-j. mét 2de Pr. Pr. V. pref. premieh. Gambo; M. pref. premiem. Ranusa (1933 1935 res.-kamp. v. Nederland). Gambozoon is een product van inteelt op ber. Oldenb. prmh. Gambo en op ber. Gron. pref. prmh. Olivier. Dekgeld f2l.—. (Blliyke, geschikte gelegenheid tot stalling.) Dektyd tot 1 Augs. Gust geblei vén merries f5 reductie. Dekstation Exloo Telefoon 3. Staan ter dekking: 1. De zw. witvoet Gr. St.b.- en Premie- en Dr. St.b. hengst Reichsfürst. R. werd In 1931 uit het allerbeste Old. bloed uit Old. ingevoerd en werd datzelfde Jaar reserve-kampioen van Groningen. Leverde In 1935 de beste 3 Preferente merries en op de locale keuring het hoogst aantal geprimeerde afstammelingen. Dekgeld f 17.50 + fl voor st.b. 2. De Belgische St.-, Pr.- en Kamploenhengst Elegant de Cavelier, Vos kol. E. verwierf verschelden», le pryzen en stamt uit het allerbeste Belgische bloed. Dekgeld fl2. No. 1 staat vanaf 20 Maart en No. 2 vanaf 3 April lederen Vrydag tot ’s middags l uur by Café Kooiker te Emmen. Twee merries van één eigenaar en gust van vorige jaar reductie. Aanbevelend, W. TAKENS. «at Dekstation Nijeveen. Staat ter dekking bij Café ter Haar Bekend om z’n prima afstammelingen, de zwarte witvoet Hengst „MODULUS”. M. was in ’29 Reserve Kampioen van den Haag. Behaalde in ’34 de le prijs in tuig te Assen. Fokt veel ! Stamboek en M.C. merriën. Twee \ hengsten van M. zijn reeds goedgekeurd. , Dekgeld f 16. Meerdere merries van één eigenaar reductie. Zondags niet ter dekking. Eig. GEBR. BOUT Groningen. ’ Dekstation Balkbrug. Ter dekking: 1. De kastanjebruine witvoet ; warmbloedhengst j „DOLIVIER”, , alom bekend. 2. De nieuwaangekochte Bel- | gische Vosschimmel „AVENIR”, (Dekgeld beide hengtsen f 13 a contant of flO dekgeld + f 5 i veulengeld.) 1 3. De uit Limburg aangekochte 3-J. Belgische Goudvosbles met witte staart en manen „SULTAN”, : (Dekgld f 15 a contant ol f 10 dekgeld + f7.50 veulengeld.) Bovenstaande Hengsten dageiyks a. d. stal, ’s avonds tegen vergoeding per auto aan huis te ontbieden. Telef. 721, Balkbrug. Aanbevelend, I. H. GROOTENHUIS.

la.H. Veehouders. Onze Bevruchtingsbougies voor koeien en merries die gust blijven, worden al jaren in Groningen met succes gebruikt. Prijs per behandeling t 0.80. Fa. D. C. DE JONGE, Lage der-A 4, Groningen

jDekstation Eelde. gp w-'S ‘ ' I fmm m || fII X ( Staat ter dekking bij MAKKEN te Eelde: GRUNDSTEDV 3-jarige zwarte witvoet Dr. Stam- en Premiehengst. Afstammende van: Grundstein Old. Stam- en Premiehengst. M. Liesel: Stam- en Premiemerrie. Hengst met diepte, breedte, best beenwerk en extra gangen, uit Oldenburg ingevoerd. DEKGELD ƒ17.50 + ƒ I. stamboek. Eig. GEBR. BOLT, Erven MAKKEN, Tel. 14, Eelde. «ft Hengstenver. „Roden” Staat ter dekking: bij ’t Hotel VAN DER MOLEN, Tel. no. 11, Roden, de 6-jarige zwarte witvoet Stam- en Premiehengst „GERMANENBLOED" No. 153 D. P. S. Vader Gaukler No. 3397, 01d.5.8. Moeder Studia, No. 38602 01d.5.8. „Germanenbloed” is bekroond zoowel in tuig als aan de hand. Fokt buitengewoon beste veulens, veel hals, breed en diep, met extra gangen. Dekgeld f 17.50 + fl voor ’t Stamboek. Twee en meerdere merries van één eigenaar reductie. Dektyd tot 15 Aug. Stalgelegenheld en welde voor merries met veulens. Billijk en goed. Dekuur kan besproken worden, HET BESTUUR. Fok- en Stlerenver. WETTEN en Omstr. stelt haar stier SIGISMUNT voor een beperkt aantal zuivere koeien ter dekking. Siglsmunt is breed en diep met zware beenen en van prima af stam m. en prod., opgenomen in N.R.S. met 82 punten. Vader Hasdrubal No. 12299 S. Moeder Kooistra 7 Nü. 77805 S. Inlichtingen bij den stierh. Gebr. Arends, Witten, of bij den secr. H. Zwaneveld, De Haar 4, Assen. Lagere Landbouwschool Borger. Tot de school kunnen worden toegelaten leerlingen, die de lagere school volledig hebben doorlopen. Aangifte vóór I April e.k. bij het hoofd der school, alwaar levens inlichtingen te verkrijgen zijn. Het Hoofd, H. DE BIE. Lagere Landboawschool te VRIES. Aangifte van nieuwe leerlingen vóór 1 April a.s. bij eender Bestuursleden H. B. OORTWIIN, Vries; K. LUTGERS, De Punt; R. DE VRIES, Übbena; J. DA VIDS Az., Winde; G. VORENKAMP, Tinaarloo of bij het Hoofd der School H. BOEREMA te Vries. Landbouwvereenigiog Gasteren vraagt prijs aan, voor hare leden benoodigde partij Puntdraad pt.m. 35 rol No. 12% franco Gasteren. Inschrijfbiljetten in te zenden tot en met den 1 April bij |. Meursing, Secr. Landb.v. Gasteren.

Staan ter dekking j bf| J. WILTING te WACHTÜM: 1. de 4-jarige Dr. stamboekhengst Granikus No 157 D P S, afstammende uit het beste | Oldenburgsch bloed, met mooie maat, diepte, extra gang, en fijne zwarte kleur. Te Assen in 1935 bekroond met f 150 invoerpremie. Volle zuster van Granikus verwierf dele staats- i premie als 3-jarige merrie op de Centrale keuring 1934 in Ol- j denburg. 2. De 5-jarige goudvosbles Belgische stamboekhengst Olivier No. K 1651. Op de keuring te Assen bekroond met de 3e prijs. Pracht paard met beste sterke gang en stamt af van het beste Belgische bloed. V. de beroemde Wilson no. K 693. M. de beroemde premiemerrie Gararda no. K 10865. 3. De van ouds bekende Belgische vosbles stamboekhengst Itordie de Grubben No. K 978, genoeg bekend door zijn beste veulens. Dekgeld van iedere hengst fl3 + f 1 voor stamboek. Merrle’s van vorige jaar gust gebleven f3 reductie. » Dekstation Brouwen. Staan ter dekking: 1, de prachtige 3-J. zwarte wltv. Premiehengst „Richard” no. 162 D.P.S. Afstammende van het beste bloed. V.: „Gambo", Pref. Premie-, M.C.- en Kamploenhengst. M, „Leda” Pref. Pr.- en M.C. merrie. Ongeslagen Kampioene in Drenthe. Kampioen Fokdag V.H.V. 1935 te Stadskanaal. GrM. „Dora”, Pref. en M.C. merrie, meermalen bekr. in tuig. Fokker A. Buiting te Veenhof, Dekgeld 117.50 '+’ fl voor St.bk. Herdekken om 3 weken. Dektyd tot 1 Sept. 1936. *„Robert” K. 1(42. Vosbles met extra gang en beenwerk. Bekroond als fokpaard en in tuig met 3e pr. Dekgeld fll. In 1935 van „Gran.” en „R.” gust gebleven merries red. H, A. DBLLING, Stat.-Koffieh. DROUWEN. Tel. no. 8 onder Buinen. Monstering Zondag 22 Maart ± 2V» uur. STAAN TER DEKKING bij W. BOXEN, De Groeve; „DIEDBRICH”, Gron. en Dr. Stam- en Premieheugst. Donkere vos. Militair certificaat. Extra type. Leverde inde enterklasse met afstammelingen de kopnummers in Drenthe, Friesland en Overijssel, terwijl meerdere werden bekroond centrale keuring Groningen. „HARDI” K 1590 vosb., zeldz. foktype inde kleine maat. Bekroond aan de hand en ingespannen. „LEO” K 1641 vosbles, 1.62 M., meermalen bekroond. Vader Lion d’ Or. Eender beste fokhengsten van Zeeuwsch Vlaanderen. Dekgeld „Diederlch” f 17.50, plus f L— Stamboek en f2.soreductie; „Hard!” en „Leo” f 15. met f 5. reductie. Vanaf 13 April is „Hardi” Maandags en Dinsdags te Anderen, via Annen, Anloo, en „Leo” Donderdags en Vrijdags aldaar. Dekstation Ellersinghuizen. Staat ter dekking: de 6-jarige donkere vosbles stam- en premiehengst „GOUDFAZANT”. De veulens van Goudfazant werden op de tentoonstelling te Vlagtwedde in 1935 met le en 3e prys bekroond. Op den fokdag te Onstwedde waren van 11 bekroonde veulens, 7 afstammelingen van Goudfazant. Dekgeld fl6. Merries In 1935 gust gebleven fll. H. MEIJER, Ellersinghuizen.

Beëedigd Makelaar in roerende en onroerend* goederen, hypotheken 611 assurantiën. R. UDEMA Stationslaan 2a STADSKANAAL (0)^, I. PATÉ» Engelscheslraat 37 WINSCHOTEN • Telef. 4» Levering van alle voorkom6*l^* Grafwerken Prima afwerking. Billijke prijzen. AanbeveW^ ClicltÉ'B voor Handel. Mijveriieid en UtiMSé |BESSBBjjMBryp£-V D. J. KLOMPSMA (Lid L. en M.) Landbouwsmederij en hoefbeslag Nieuw-BuineQ1 Levering van alle soort** LaudbonW* werktuigen* Reparatiën vlug en billijk. Beleefd aanbevelend) I BAKKER^ INSTALLATIE-BUREAÜ STADSKANAAL Lindensfraat Hoofdstr. UW ADRES voor Waterleiding, 8 Electr. Installaties.

H.H. Landbouwers! Bestelt thans Uw Grassilo’s, GierkelderSi Dorschvloeren en ander* Betonwerken bg G. LARKENS SOLIED WERK . prima referenties Betonbouw – APPINGEDAM Leden van „Landbouw en Mij.” Uw belang is ook ons belang. Doe daarom Uw inkopen bij hen, die ook Uw belang nastreven. Wij bieden U grote keuze Ledikanten, Matrassen, Bedden, Vitrages, enz. Prachtige collectie Dames en Heren Stoffen Beleefd aanbevelend, P. LEEVER – Rolde Ontvangen: Grote keuze Vitrages, Kanten Franje-Gordijnstoffen voor achtergordijn#1 Gratis maken vanaf 25 ct. per en toch goedkope prijzen. Zie die Etalage! Beleefd aanbevelend, T. WIERSEMA Hoofdstraat 12 – STADSKAN^

Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek van ODOORN en Omstr. bekend, dat zij zich heeft gevestigd als Costumière «è ODOORN. Speciaal adres voor het maken van Mantels, japonnen en Kinderkleding. Voor nette en vlugge bediening zal worden ingestaan. Beleefd aanbevelend, Mej, D. OOSTING, Gedipt. Costumière. iOnze Rijwielen 1936 staan gereed. Prima merken. Prijzen vanaf f 19.75. Ie klas Reparatieinrichting. Alle soorten Landbouwwerktuigen. Ijzeren Landhekken (3 M. lang) vanaf f5.50. Vraagt prijs van Puntdraad en Vlechtwerk. Beleefd aanbevelend, A. HL JANSEN, ELECTR. SMEDERIJ – PESSE (bij Hoogeveen) Voor betere Maatkleeding W. LAN JOUW, Kleermakerij, DALEN. Stalen-collectie wordt gaarne zonder verplichting aan huis bezorgd. Vraagt ook onze WEST-END REOENKLEEDINd. Beleefd aanbevelend. Leden van Landb. en Maatschappij! Koopt Uw Manufacturen en Kleeding naar maat, voor BORGER en Omgeving, JOtt. LEEVER,Borger. Ie klas coupe. Prima stoffen. Billijke prijzen.. Bel. aanbev. Autoverhuur-inrichting C. STIKFORT Ceresstraat 11 Telef. 301 STADSKANAAL is het speciaal adres voor Gezelschappen. Billijke tarieven. Betrouwbare wegkundige Chauffeurs. Ook steeds luxe wagens voor verhuur beschikbaar. Vraagt prijs. Beleefd aanbevelend.