is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 19, 09-05-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men zeer op prijs. Daarom heeft Kraft, de bekende fabriek van korstloze kaas, een procédé ontwikkeld waarbij het mogelijk is een aantal plakjes korstloze kaas tezamen in plastic te verpakken. Ongeacht de kamertemperatuur kunnen de plakjes steeds van elkaar los worden gemaakt.

Bij de fabricatie gaat men als volgt te werk. De zorgvuldig gemengde en gesmolten vloeibare kaasmassa laat men op een koeltrommel lopen. Men krijgt dan een dunnen strook korstloze kaas, die 3 mm dik is en minstens 80 cm breed. Deze strook wordt vervolgens in repen van 7,5 cm breedte verdeeld, waarna deze repen in stukjes van 7,5 cm lengte worden gesneden. Acht plakjes, die dus 7,5 x 7,5 cm groot zijn, worden nu tezamen ineen plastic omhulsel! verpakt. Vanaf het ogenblik dat de kaas gesmolten wordt komen dus geen mensenhanden meer in aanraking met dit product. (Ontleend aan National Butter adn Cheese Journal, Maart 1950). Het mond- en klauwzeer inde week van 16-23 April 1950 Het totaal aantal besmette boerderijen bedroeg 95 (waarvan 10 nieuw), gelegen in 71 gemeenten (7 nieuw). Groningen, Drenthe en Limburg waren onbesmet. In Friesland waren 2 bedrijven besmet (geen nieuwe), Overijssel 1 (1), Gelderland 12 (2), Utrecht 12 (1), Noord-Holland 5 (0), Zuid-Holland 21 (3), Zeeland 16 (3) en Noord-Brabant 26 (-). Het aantal sterfgevallen tengevolge van de ziekte bedroeg 2 runderen, 3 kalveren en 39 varkens en biggen. De Amerikaanse zuivelinvoer. Het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat de Verenigde Staten de invoerrechten op Deense boter, kaas en andere producten met ingang van 28 Mei zullen verlagen. Op dezelfde datum zal Denemarken de rechten verlagen en ongeveer 40 Amerikaanse producten. Het Amerikaanse recht op Deense boter, een van de belangrijkste Deense exportproducten, zal worden gehalveerd, waardoor het

nieuwe recht 7 cents per 1b zal bedragen. Deze concessie zal alleen van toepassing zijn op de eerste 5 millioen Ibs boter, die inde periode van 1 April tot 15 Juli van ieder jaar uit alle landen naar de Verenigde Staten worden gezonden. Een soortgelijke tariefsverlaging zal van kracht zijn voor 5 millioen Ibs boter, die worden verscheept tussen 16 Juli en 31 October van ieder jaar. De wereld-zuivelhandel. De economische commissie voor het Britse Gemenebest heeft bekend gemaakt, dat het vorige jaar het aandeel van het Britse Gemenebest inde wereld-zuivelhandel belangrijk kleiner is geworden. De Verenigde Staten van Amerika waren ook verleden jaar een belangrijken exporteur dan voor de oorlog. Het grootste deel van de toegenomen Deense en Nederlandse export ging naar Engeland., In het rapport der commissie wordt opgemerkt, dat er wijzigingen van betekenis zijn ingetreden inde handel in gecondenseerde melk. De landen van het Verre Oosten en van Centraal- en Zuid-Amerika namen grotere hoeveelheden van het Amerikaanse en Nederlandse aanbod af. Nederland is een heel eind op weg om zijn vooroorlogse positie als voornaamste exporteur van „geconserveerde” melk weer in te nemen. Grotendeels doordat nog steeds geen zuivelproducten uit Oost-Europa verzonden werden, nam de totale wereldexport van boter verleden jaar met 28 pet af, vergeleken met 1938. De export van kaas en „geconserveerde” melk was belangrijk groter dan voor de oorlog. Actuele cijfers voor de week van 9 t.m. 15 April 1950, medegedeeld door het C. B. S. Van veehouders ontvangen melk 103.102.000 kg (113 % van de overeenk. week van 1949) met een gem. vetgeh. van 3,47 %. In consumptie gebracht aan volle en gestand, melk 27.478.000 kg (88 %), onder- en karnemelk 2.395.000 kg (92 %), slagroom 133.000 kg (54 %) en koffieroom 24.000 kg (73 %). Teruggeleverd aan veehouders aan onder- en karnemelk 21.721.000 (120 %).

Bereide boter 2.083 ton (140 %), fabriekskaas volvet 1.429 ton (86 %), 40 + 683 ton (105 %) en 20 + 62 ton. Gesuikerde volle condens 1.868 ton (1.749 t.), onges. volle condens 934 ton (577 t.), ges. magere condens 232 ton (73 t.), volle melkpoeder Hatmaker 130 ton (108 t.), volle spray-poeder 84 ton (196 t.), magere melkpoeder Hatmaker 760 ton (189 t.), magere spraypoeder 492 ton (147 t.), gewone zuurcaseïne 23 ton (—), weipoeder 100 ton (258 t.) en weipasta 3 ton (10 t.). Inde genoemde week bedroeg de uitslag van koelhuisboter 163 ton; opgeslagen werd 1.049 ton, zodat de voorraad koelhuisboter aan het einde der week 1.269 ton bedroeg. Varia Op 19 Mei a.s. zal in Meerkerk officieel ’n nieuwe kaasmarkt worden geopend. Door het gemeentebestuur, de producenten van boerenkaas en de handel is medewerking toegezegd. Ook dertig jaar geleden heeft Meerkerk een kaasmarkt gehad, die echter niet veel succes had. Men hoopt dat de nieuwe kaasmarkt meer levensvatbaarheid zal hebben. – Nu in Engeland de melkdistributie opgeheven is, blijkt er toch geen grotere vraag naar dit volksvoedsel te zijn ontstaan. Men neemt niet meer af dan gemiddeld de iy2, liter per persoon en per week, welke bij de distributie als normaal hebben gegolden. Er wordt gevreesd voor een teveel aan drinkmelk, terwijl de regering niet van plan schijnt, de verkoop van room vrij te geven. In Frankrijk zijnde maximumprijzen voor kaas, boter en room ingetrokken, maximumprijzen voor consumptiemelk blijven van kracht; deze worden in elk departement op eigen houtje vastgesteld. – Zweden wil trachten consumptiemelk te exporteren. Hiervoor denkt men snelvarende tankschepen te kunnen inzetten. Gedacht is aan een levering aan W. Duitsland en aan de thans tot Rusland behorende Baltische landen.

395