is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 39, 26-09-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaneen boerenzoon, Hein Idzerda, een vrolijk type, dat echter ongezouten zijn mening zegt. Er volgt een fel gesprek tussen beiden, waarbij Willem wel niets toegeeft, maar toch de verhouding tot de coöperatie ineen ander licht gaat zien.

Het aantal ingezonden kazen bedroeg 72 Goudse volv. en 29 Edammer 40 +. Voor de Goudse Volvet werden gouden medailles toegekend aan de coöp. zuivelfabrieken te Rinsumageest (99 punten), Bleskensgraaf (98 pt.), Warns (97 pt.), Haskerhorne, Opeinde en Oudeschoot (94 pt.). Bij de Edammer 40 + kregen de fabrieken te Berkhout en Roor-

dahuizum de gouden medaille (met resp. 91 en 90 pt.). * * * De feestelijkheden werden op 20 Sept. beëindigd met een gemeenschappelijke maaltijd inde Dierentuin. Hier voerden een twintigtal sprekers het woord, waaronder verschillende buitenlandse gasten. Zij werden telkens door Voorzitter Linthorst Homan op zijn bekende gevatte wijze beantwoord.

Op een avond loopt Willem, vervuld van zijn zorgen, bij zijn buurman Bos binnen. Al staan ze op het punt van coöperatie lijnrecht tegenover elkaar, de verstandhouding als buren is goed. Op voorstel van haar ouders gaat Annie bij Willem in het huishouden helpen. Zij telefoneert buiten medeweten van Willem naar Piet, dat hij eens thuis moet komen, omdat zijn moeder ziek is. Als dan onverwacht zijn zoon thuis komt, besluit Willem Groeneveld om plaatste maken voor de jeugd. „Je moeder en ik gaan hier weg” zegt hij. „We gaan stil leven. Oude bomen kun je niet verplanten. De jongeren zijn nu aan bod en die moeten zelf maar uitmaken wat ze doen willen”. * * * In het kader van de festiviteiten werd een keuring van Edammer en Goudse kaas gehouden, met het doel een beeld te geven van hetgeen de aangesloten fabrieken op het gebied van de kaasbereiding presteren. De kazen werden gekeurd volgens het Reglement voor Centrale Kaaskeuringen; er zijn gouden, zilveren en bronzen medailles beschikbaar gesteld. De kazen waren inde Houtrusthallen tentoongesteld op 20 en 21 September.

Storgards en Hietaranta hebben waargenomen, dat in enkele gevallen een oxydatiesmaak in koelhuisboter (talkig, vissig) ook door bacteriën kan worden veroorzaakt. Dergelijke boter had een hoog peroxydgetal (12e Zuivelcongres, deel 3, blz. 323). * * * Volgens Prof. Scheer verdient het bestralen van de melk ter verhoging van haar gehalte aan vitamine Da de voorkeur boven het toevoegen van het vitamine. Naar zijn mening ontstaat er door de bestraling ook nog een nog onbekende stof inde melk, daar ook bestraalde ondermelk het optreden van rachitis tegengaat. (Milchwissenschaft 1950 no 9). * * * Amerikaanse onderzoekingen hebben aangetoond, dat voor elke liter melk, welke inde uier gevormd wordt, het nodig is dat 400

liter bloed de uier passeert. Geeft de koe 20 liter melk, dan moet dus 8000 liter bloed haar werk in de uier doen.

In verband met de hoge relatieve vochtigheidsgraad van de lucht inde lokalen ziet men meer en meer af van het gebruik van hout bij de bouw van zuivelfabrieken.

Bij de rijping van de kaas wordt het eerst gevormde melkzuur ontleed. Deze ontleding gebeurt niet gelijkmatig door de gehele kaas; aan de buitenkant gebeurt dit sneller dan in het binnenste.

* * *

Sommige bacteriën van de coligroep kunnen aan de melk ook een meer of minder sterke smaak geven.

Tepelaandoeningen komen dikwijls voor bij koeien lijdend aan mond- en klauwzeer. Hierdoor komt er niet alleen bloed e.d. in de melk, maar ook wordt het melken bemoeilijkt. Uieraandoeningen worden erdoor inde hand gewerkt.

* * *

Bij het gebruik van buizen- of platenpasteurs voor het verhitten van wei kan het gebeuren, dat dooreen te geringe beweging in de vloeistof onder het pasteuriseren er een afzetting van eiwit plaats vindt, waardoor deze apparaten verstopt geraken.

Dames in provinciale klederdracht poseren met enige keuringskazen.

846