is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 57, 1951, no 5, 30-01-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De keurmeesters geven aan boter met een hoger diacetyl-gehalte dan 1 mg per kg een hoger cijfer dan aan boter met een diaeetylgehalte lager dan 0,5 mg per kg. Het ligt dus in het belang van de fabriek te werken op een behoorlijk diacetylgehalte van de boter. •» * * Direct contact van ijzer met de melk is ongewenst wegens een verkeerde invloed op de smaak van de melk en kans op roestvorming. * * * Van boter, welke in 0,01 gram een positieve coliproef laat zien, kan met grote zekerheid een geringe duurzaamheid worden voorspeld. •» * * Inde centrifuge staat de melk inde blikjes overeen grote oppervlakte aan besmetting bloot. Het is daarom van belang deze blikjes na het reinigen inde stoomkast te steriliseren of wel ze te desinfecteren met chloorbleekloog. * * -X- Het feit, dat de kaas uit gepasteuriseerde melk langzamer rijpt, wijst er op dat de veranderingen inde melk door het pasteuriseren eerder van microbiologische aard dan van scheikundige aard zijn. •X- -X- -X- Wil men het zuursel krachtig aromatisch houden, dan doet men goed, het overentingspercentage niet te hoog te nemen. * «- Inde melk komt gemiddeld 0,07 % cholesterine voor. Cholesterine is een bestanddeel van het melkvet. * * * Wanneer koper in laag-gepasteuriseerde melk aanwezig is, kan de ontkleuringstijd bij toepassing van de reductaseproef verlengd worden.

De grassoorten, welke de koe in de weide te vreten krijgt, kunnen invloed uitoefenen op het vetgehalte van de melk. Minder goede grassen kunnen maken, dat het vetgehalte wat verlaagd wordt. * -X- * De stoomketel dient in- en uitwendig schoon te worden gehouden, ook de voet van de schoorsteen. * * * Met de verbetering van de apparatuur voor de boter- en kaasbereiding gaat niet altijd samen een overeenkomstige verbetering van de 'kwaliteit van het product. Het zwaartepunt ligt hier, en zal hier blijven liggen, bij het vakmanschap van de botermaker en de kaasmaker. Willen deze hun werk goed kunnen doen, dan dient echter de apparatuur aan hoge eisen te voldoen en met haar tijd mee te gaan. * *■ * Melk bevat ook fluorium (gemiddeld 0,1—0,2 mg per liter). Dit gehalte hangt niet samen met het fluorium-gehalte van hét drinkwater dat de koe krijgt. Fluorium is voor een goed gebit van groot belang. * * * De levensmiddelenindustrie stelt verschillende eisen aan het melkpoeder, al naar het doel, waarvoor het bestemd is. Food Industries 1950 blz. 1002 geeft hiervan enige voorbeelden. Zo prefereren bakkers een poeder, dat bij de bereiding hoog verhit is geweest. De chocoladefabrikanten hebben een poeder nodig met een goede melksmaak, welke gedurende de bereiding zo weinig mogelijk veranderd moet zijn, terwijl bovendien dit poeder liefst een buitengewoon laag vochtgehalte dient te hebben. Voor de fabricage van caramels wordt inde U. S. A. een speciaal bereid melkpoeder gebruikt; het-

Intrekking sommige Belgische geldstukken In het Staatsblad is een Koninklijk Besluit verschenen betreffende de ont. munting van zekere zuiver nikkelen vijffrankstukken, van de zinken stukken van 5 frank en van de stalen tweefrankstukken. Met ingang van 1 April worden aan de circulatie onttrokken: de zuiver nikkelen muntstukken van 5 frank van het model 1930, de zuiver nikkelen vijffrankstukken van het model 1938 en de zinken Vijffrankstukken van het model 1941, evenals de tijdens de oorlog te Londen in omloop gebrachte stalen muntstukken van 2 frank. zelfde is het geval met het melkpoeder dat dienen moet voor de bereiding van vlapoeder. * * * Het nut, dat de bacteriologische bedrijfseontróle inde fabriek doet, kan soms door enige personeelsleden niet worden begrepen. Het kan zijn nut dan hebben, hun wat van het bacterieleven te laten zien. Goed doet men in dit geval, hun door het microscoop bacteriën te tonen. Aardig en sprekend is ook agarplaten aan te leggen van vingerafdrukken van werknemers. Dergelijke voorbeelden spreken en maken dat de mensen het nut van het nemen van hygiënische maatregelen in het bedrijf gaan beseffen. * -X- -X- Wordt er inde steden van India slechts zeer weinig melk verbruikt, heel anders is dit óp het platteland. Men drinkt er de melk rauw, al of niet gemengd met wat suiker. Groot is er de consumptie van „ghee”, een uitgesmolten boter, welke een grote duurzaamheid heeft. * * * Roestige melkbussen leveren een gevaar op voor het optreden van oxydatiesmaak inde consumptiemelk, welke in deze transportkannen geweest is. Niet zo zeer de onvoldoend vertinde bussen zijn gevaarlijk in dit opzicht, maar vooral die, waarin diep ingevreten roestplekken voorkomen.

86