is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 57, 1951, no 12, 20-03-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y^)crï(liicn

Jubileum Op 12 Maart j.l. was het 25 jaar geleden, dat de heer N. Kol, als melkbezorger, bij de N.V. Rotterdamsche Melk-inrichting (R.M.1.) in dienst trad. Condenscommissie Tot leden van de Condenscommissie zijn opnieuw benoemd de navolgende personen; de heer Ir A. Oats, te Leeuwarden, met als pl.verv. lid de heer R. A. Rizzi, te Nijkerk; de heer J. van Dorp, te Gouda, met als pl.verv. lid de heer A. Spiegel, te Amsterdam. Het dichtmaken van boorgaten in kaas In Zweden zijn proeven genomen met betrekking tot het dichtmaken van boorgaten in kaas. Mej. Medd. 1950 No 4 doet er mededeling van. Boorgaten in geparaffineerde kaas laten zich niet goed met boter of paraffine dichtmaken. In op dergelijke wijze behandelde boorgaten ontwikkelt zich nogal eens schimmel. Men kon deze schimmelgroei geheel verhinderen dooreen stukje papier op het boorgat vast te smelten. Dat is dus al heel eenvoudig. Deze werkwijze is in Zweden met goed gevolg inde practijk toegepast gedurende een 'lange periode, en zowel bij jonge als bij belegen kaas. Het vastsmelten van het stukje papier kan met een gewoon strijkijzer gebeuren. Export van boter naar België en/of Luxemburg De minimumprijs waartegen ver. se boter naar België en/of Luxemburg mag worden uitgevoerd is B. frs 78.— per kg bij levering franco Nederl./Belgische grens. Heffing is met ingang 19 Maart 1951 vastgesteld op ƒ 175.— per 100 kg boter netto bij uitvoer naar bovengenoemde landen.

De levering van melk aan het Amerikaanse Leger in Duitsland Voor het Amerikaanse leger in Duitsland werd voor het eerste halfjaar van 1951 aanbesteed de levering van 10.800.000 liter volle melk, 270.000 liter karnemelk, 205.000 liter room 33 %, 708.000 liter room 18 %, 273.000 Ibs. cottage oheese en 3.460 liter chocolademelk. De levering van deze artikelen (alle, behalve de cottage cheese in flessen verpakt) gebeurt alleen door Nederland en Denemarken. Aan de kwaliteit van de melk worden volgens Südd. Molkerei Ztg. van 17 Nov. 1950 de volgende eisen gesteld. De melk moet fris, zuiver en vrij vaneen abnormale reuk en smaak zijn. Ze moet zodanig gepasteuriseerd wezen, dat elk deeltje aan een temperatuur van ten minste 143 °F (62 °C) gedurende niet minder dan 30 minuten blootgesteld is geweest. Elke andere pasteurisatie-methode, die eenzelfde resultaat oplevert, mag toegepast worden. De melk moet afkomstig zijn van t.b.c.-vrije bedrijven, welke gelegen zijn ineen gebied, dat in zijn geheel vrij is van rundertuberculose. De melk moet direct na het pasteuriseren afgekoeld worden tot een temperatuur beneden 50 ° F (10 °C) en op deze temperatuur gehouden worden tot aan de levering aan het leger. De melkflessen dienen direct na het vullen zodanig gesloten te worden, dat de capsule de rand van de flessenhals bij de grootste doorsnede bedekt. De melk dient een vetgehalte van ten minste 3,25 %, een gehalte van totale droge stof van ten minste 11,25 . % en aan vetvrije droge stof van ten minste 8 % te bezitten. Er mag aan de melk geen water, geen conserveringsmiddel of iets anders worden toegevoegd. De leverancier is er voor verantwoordelijk, dat alle personen uit de melkinrichting (en), waaruit de melk afkomstig is, die met de melk in aanraking komen, ten minste eenmaal per 30 dagen dooreen dokter op de aanwezigheid vaneen besmettelijke ziekte worden onderzocht.

De melk moet worden geleverd in literflessen, welke bij 10 en 12 stuks in bakken verpakt zijn. Om de legerautoriteiten zekerheid te geven omtrent het t.b.c.- vrij zijn, zijn tal van bepalingen in het leven geroepen. Deze bepalingen gelden niet alleen ten opzichte van de rundertuberculose doch ook ten opzichte van het besmettelijk verwerpen. In het t.b.c.-vrije gebied mag het totale aantal reageerders inde rundveestapel (dus met inbegrip van stieren, ossen, vaarzen en kalveren) niet hoger zijn dan 0,5 %. Het t.b.c.-vrije bedrijf dient gedekt te zijn dooreen officiële verklaring. Met de gehele levering is een bedrag van ongeveer 6,5 millioen dollar per jaar gemoeid. Productiecijfers inde week van 11 Febr. t.e.m. 17 Febr. 1951 Van veehouders ontvangen melk 60.866.800 kg (94 % van de overeenkomende week van 1950) met een gem. vetgehalte van 3,69 % (v.j. 3,67 %), waarvan in consumptie werd gebracht, aan volle en gestand, melk 28.941.000 kg (102 %), onderen karnemelk 2.839.000 kg (130 %), room 137.000 kg (103 %). Uit de ontvangen melk werd bereid: Boter; 964 ton (92 %); Fatariekskaas: volvet 618 ton (127 %), 40+ 377 ton (120 %), 20+ 16 ton; Gecondenseerde melk: gesuikerde volle condens 2140 ton (166 %), ongesuikerde volle condens 473 ton (40 %), gesuikerde magere condens 301 ton (228 %); Melkpoeder ~Spray”; volle poeder 136 ton (156 %), magere poeder 26 ton (12 %), ..Hatmaker”: volle poeder 28 ton (33 %), magere poeder nihil; Leb-caseïne: 50 ton; Zuur-caseïne, gewoon: 14 ton; Weipoeder: 1 ton. In bovengenoemde week bedroeg de uitslag van koelhuisboter 758 ton, de eindvoorraad boter inde koelhuizen was per 17 Febr. 1929 ton, vorig jaar 350 ton. Verbruik van zuivelproducten in Engeland De fabricage van zuivelproducten in 1950 in het Verenigd Koninkrijk was groter dan in één der voorafgaande twee jaar. Vergeleken met 1938 was de consumptie per hoofd van vetten vrijwel gelijk en die van kaas groter. Het verbruik van boter en margarine tezamen was bijna gelijk aan dat vóór de oorlog. Tegenover een daling bij boter stond een even grote toename bij margarine.

213