is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 57, 1951, no 46, 13-11-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tel. Redactie én Adm. 341. WMEUJKS '

De melkveehouder „EEN NIEUWE BROEK" aangemeten !

W£e het opschrift van dit artikel leest, denkt onwillekeurig, hoe is dat mogelijk, welk een combinatie een „m e1 k-Veehouder” en een „nieuwe broek” Wij zullen Uw ge u nie e lang op de proef stellen en maar direct vertellen, dat de bewuste Pantalon met de nieuwe melkprijs Verband houdt. Het is weer enige tijd geleden, dat de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor bet melkprijsjaar November 1951 November 1952 de garantieprijs voor de melk heeft vastgesteld op 20 cent per kg melk met een vetgehalte van 3,5 %. (Oude garantieprijs 17,5 cent met een toeslag Van 0,25 cent per kg consumptiebielk). Het is voor onze melkvee-Wders een „succes” geworden, immers het luiden van de alarmklok heeft er toe bijgedragen, dat hulp is komen opdagen. Toch dient uit ons verdere betoog zal dit blijken in ons land en ook daar buiten met het geven van alarmsignalen Voorzichllgheid betracht te worden. Reeds herhaalde malen hebben Vaj kunnen zien, dat hoe meer bij de Overheid wordt aangeklopt, des temeer bij haar de neiging ont°ntstaat de helpende hand te bieden.

Hetgeen hier wordt opgemerkt, behoeft niet bepaald vreemd inde oren te klinken, Het streven van de Overheid is er op gericht met thans nog voldoende werk in het vooruitzicht het economische leven een harnag aan be passen en het gehele diengtibaar te maken. Een verstaander heeft half woord nodig en daarom willen wede Overheidsbemoeüngen slechts in één enkele zin gamenvatten; „Uw bedrijf aan de ketting”. Gevraagd of ongevraagd, al deze Weldaden van Overheidswege Worden over de hoofden van onze boerenbevolking uitgestort, hetzij per radj0; hetzij door bezoek vanwege een officiële instantie regen en wind, droogte en zon, oogst en misoogst. Dit monster wie zich nog een definitie hiervan uit zijn H.8.5.-jaren herinnert -—: een groep van personen levende in een bepaald gebied onder een hoogste gezag, staat velen voor de agen. * * * Melkveehouders, ziet U kans de opbrengsten van Uw bedrijf een jaar vooruit te garanderen ? Neen, hoogstens kan aan het einde vaneen boekjaar gezegd worden, ja, de bedrijfsuitkomsten zijn van die aard, dat het bedrijf staande is gebleven of een foelang-

rijke of minder grote uitbreiding tot stand is gekomen. Verder kan Uw wijsgerig denken ook al niet komen. De garantie, die dus van Overheidswege wordt gegeven, moet wel vaneen verziende blik getuigen. Hoeveel kosten er aan ten grondslag zijn gelegd om tot een dergelijk -inzicht te geraken, zullen wij U onthouden, omdat deze niet inde rapporten worden vermeld. * * * Wij kunnen ons niet losmaken van de gedachte dat die „nieuwe broek” voor de melkveehouders ook iets anders zou kunnen inhouden dan dit; „Zou deze verhoging, of beter gegarandeerde verhoging, van de melkprijs ook betekenis kunnen hebben voor de toekomstige verkiezingen?” Stel U voor, dat ook in ons land evenals in Engeland het roer eens omging, dan zou dat betekenen, dat we weer ruimer zouden kunnen ademhalen en de verantwoording op ons allen, hoofd voor hoofd zou worden gelegd. * * * Nu eenmaal de melkveehouders een gegarandeerde melkprijs van 20 cent is toegezegd, hebben de werknemers, wanneer zij het steeds stijgende kostencijfer voor het levensonderhoud in aanmerking nemen, eveneens de bevoegdheid de noodklok te luiden. Gelooft U 'heus maar, dat de besturen van de vele organisaties, waarmede ons land overstroomd is, alles in het werk zullen stellen aan de wensen van hun leden te voldoen. Hebt U al gedacht aan de Werkloosheidsverzekering 1952 ? (Zie vervolg op pag. 914)

911