is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 57, 1951, no 46, 13-11-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de besmette dieren is groot. De eigen Productie van entstof, vermeerderd biet ongeveer 1600 liter entstof, welke iedere week uit Italië wordt ingeroerd, is onvoldoende om de ziekte tot staan te brengen. In Augustus j.l. exporteerde W.- öuitsland 89 ton kaas naar België. Thans neemt 69 % van de Deense zuivelfabrieken deel aan de georganiseerde bestrijding van de vliegen bij de boeren. • In Sovjet-'Rusland zijn thans 57,2 bullioen stuks rundvee, waarvan 24,2 büllioen koeien. Het aantal nam in 1950 met 11 % toe. Het aantal stuks melkvee neemt in Polen inde laatste jaren sterk toe, doch de stand van het toenmalige grondgebied in 1938 is nog niet bereikt. In 1950 waren er 6,5 millioen, ih 1949 4, in 1947 3 en in 1938 7,3 büllioen stuks melkvee. De gemiddelde Productie per koe wordt op 1.500 liter Per jaar gesteld. Bij de verstrekking van kaas aan de weermacht van de U. S. A. geldt de bepaling, dat de kaas niet jonger dan 90 dagen mag worden verstrekt, onverschillig of ze uit rauwe dan wel Pit gepasteuriseerde melk werd bereid, öit omdat de Amerikanen van mening zijn, dat na 90 dagen eventueel aanwezige ziektekiemen onwerkzaam zijn geworden.

Benoemingen ■— Benoemd tot Directeur van •ie Coöp. Zuivelfabr. „Wilp” te Wilp bij Deventer, uit 46 sollicitanten, de heer W. Remmelink, Directeur van de Coöp. Zuivelfabrieken mANDI”, Angerlo—Dieren. Mede °P het drietal stonden de heren; A. S. Arendsen te Ter Aar en K. C. •ie Wit te Ede. Benoemd tot Voorzitter van •ie Botercommissie, de heer drs J. A-. Heerkens te Roermond, tot lid van deze Commissie, de heer drs A. D. Imhülsen te Blaricum. – Benoemd tot lid van de tlondenscommissie, de heer A. A. üouwes te Leeuwarden. Benoemd tot plv. lid van de kommissie Kaasuitvoer Amerika, •ie heer drs A. D. Imhülsen te Blaricum. —■ Benoemd tot stal- en voe•iercontroleur van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vlijt” G.A. te Rouveen, 75 sollicitanten, de heer G. J. Warner te Hardenberg.

Uit hef Handelsregisfer *1 Nieuwe Inschrijvingen Bodegraven, Willem van Os (Eig.), Spoorstraat 25. Groothandel in kaas. Haps, J. H. van Hoof, Burg. van Hultenstraat 1. Verkoop van melk en melkproducten, zuivelproducten, vleeswaren en groothandel in boter. Eig.: J. H. van Hoof, Haps. Wijzigingen Z u n d er t, Kaashandel van Roon & Bakhuizen N.V. i.0., Catharinastraat A 330. Bedrijf in gebr. Kaashandel van v. Roon en Bakhuizen N.V. (Ned. Staatscourant 19 Juli 1951, no 138, bijv. 1003). Dir.: J. van Roon en G. Bakhuizen. Maatschappelijk kap. ƒ 100.000.—, waarvan ƒ 20.000.— zijn geplaatst en volgestort. Zoetermeer, Firma Zuid-Hollandsche Zuivelhandel, Stationsstraat 23. Groothandel in boter, enz. Vennoot W. Heuveling, Bunschoten uitgetreden. Zaak wordt voortgezet door: H. van Hamersvelt, Zoetermeer onder deze naam. Opheffingen Bussum, N. Beugelaar Marconiweg 13. Handel in melk en melkproducten. Wegens vertrek van de Eig. op 9 September 1951 naar Australië wordt deze inschrijving ambtshalve opgeheven. Rotterdam, Musly en Rinck, Bergslngel 139. Commissiehandel hoofdzakelijk in zuivelproducten en export naar Indonesië zulks inde meest uitgebreide zin. *) Overname ook in excerpt verboden. Marktberichten BODEGRAVEN, 6 Nov. Aanvoer 200 partijen kaas. Prijzen: le srt ƒ 2,30—2,38, 2e srt ƒ 2,25—2,29, extra kwal. tot ƒ 2,46. Handel flauw. WOERDEN, 7 Nov. Aangevoerd 171 partijen kaas. Prijzen: le srt ƒ 2,30—2,37, 2e srt ƒ 2,24—2,29, extra tot ƒ 2,50. Handel traag. APELDOORN, 8 Nov. De notering voor aanvullingsmelk inde week van 11 t. e m. 17 Nov. is als volgt; volle melk ƒ 12,30 + 4,55 % vet, gestandaardiseerde melk ƒ 23,85 en ondermelk ƒ 12,75, alles per 100 kg, franco ontvangend bedrijf. GOUDA, 8 Nov. Aanvoer 247 partijen kaas. Prijzen: le kwal. ƒ 2,29 ƒ 2,36, 2e kwal. ƒ 2,23—2,28, extra kwal. tot ƒ 2,51. Handel is flauw. BARNEVELD, 8 Nov, Kaasmarkt flauwe handel. Aanyoer 11 partijen boerenkaas. Prijzen; le srt ƒ 2,30 —ƒ 2,32, 2e srt ƒ 2,26—2,29 per kg. UTRECHT, 9 Nov. Op de kaasmarkt werden aangevoerd 23 partijen kaas, totaal 697 stuks, wegende

6205 kg. Prijzen: le kwal. ƒ 2,28— ƒ 2,31, 2e kwal. ƒ 2,24—2,27. De handel was matig. LEIDEN, 9 Nov. 67 partijen Goudse kaas. Prijzen; extra tot ƒ 2,52, le srt ƒ 2,29—2,36, 2e srt ƒ 2,23—2,28; 10 partijen Leidse kaas. Prijs: le srt ƒ 2,23—2,30. ALKMAAR, 9 Nov, Aanvoer 9500 kg kaas, waarvan 7 stapels boerenkaas a ƒ 2,08, 2 stapels fabriekskaas a ƒ 2,02 en 1 stapel volvet a ƒ 2,22 per kg. De handel was goed, “'LEEUWARDEN, 9 Nov. Prijzen Goudse volvet ƒ 2,06—2,07, Edammer 40 + ƒ 1,94—1,95, broodkaas 40 + ƒ 1,94—1,95. Stemming zeer flauw. ALKMAAR, 9 Nov. De kaasnotering voor marktrijpe Edammer 40 + werd vastgesteld op ƒ 2,02. KOPENHAGEN, 3 Nov. ’5l. In verband met de export van boter naar Frankrijk, Italië, Finland en het Amerikaanse leger in Duitsland gaat er thans betrekkelijk weinig boter naar Engeland. W.-Duitsland betrekt vrijwel niets na de verhoging van het invoerrecht. Ondertussen zijn er onderhandelingen gaande om te komen tot een verlaging van het W.-duitse invoerrecht voor Denemarken. Als gevolg van de hogere prijs, welke Engeland thans betaalt, is de afrekenprijs, welke de producenten ontvangen, thans gebaseerd op een boternotering van 6 kronen per kg, wat meebrengt dat er een toeslag wordt gegeven van 0,5 kroon per kg geproduceerde boter- en berekende boter in melk en room in het binnenland verkocht. Hieruit volgt, dat de afrekenprijs voor boter verhoogd werd van 550 tot 600 kronen per 100 kg. De afrekenprijs voor melk werd verhoogd van 35,24 tot 37,37 kronen. De melkproductie schijnt thans in een sneller tempo af te nemen dan in de laatste weken het geval is geweest. De exportnoterlng voor kaas is onveranderd: volvette 339—344 en 30 + 260—265 kronen per 100 kg af zuivelfabriek. Noteringen inde groothandel volvet 340—370 kronen (week te voren 340), 30 + 260 kronen (week te voren geen notering). BELGIë, 10 Nov. De stemming aan de veiling is deze week beter en de prijzen zijn hoger. De nadelige gevolgen van het mond- en klauwzeer laten zich reeds gevoelen; de aanvoer is sterk teruggelopen. Noteringen: Antwerpen, 2 Nov. 90,80 frs (90,30)—83,10 frs (81,00), 6 Nov. 91.00 frs (90,60)—82,30 frs (82,60); Brussel, 6 Nov. 89,20 frs (88,10) 84,60 frs' (84,30), 9 Nov. 89,10 frs (88,70)—83,60 frs (83,70); Hasselt, 5 Nov. 91,10 frs (90,30) 85,50 frs (83,60), 8 Nov. 90,10 frs (90,101—84,10 frs (83,60).

923