is toegevoegd aan je favorieten.

Mededeelingen van den Nederlandschen Tuinbouwraad aan de aangesloten Vereenigingen, 1912, no 4, 05-10-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEKIKG vak AAkDAPPELEk VüUk de GEVAjmüEkIB te KEULejn.- üp y October a.s. ten lu ure ‘s voormiddags zal doornde Directie der gevangenis te Keulen de levering van ongeveer 80.000 Kg.aardappelen worden aanbesteed.

Het Destek is bij genoemde Directie verkrijgbaar tegen betaling van 50 Pfg,

(Mededeeling van Consul Dihlman te neurenoerg)

HkLGliii

VAK AAHDAPPkLkjNTen overetaan van den Gouverneur der Provincie Antwerpen zal op 14 üctooer a.e. des voormiddags te 10 uur te Antwerpen de levering worden aanoesteed van de gedurende 1912-1913 Denoodigde hoeveelheid aardappelen voor de staatsweldadighcidskolonies te Merxplas-Wortel, Hoogstraeten en Keckheim.

Het Deetek van deze aanoesteding ie verkrijgDaax ten Duteele van het Provinciaal Heetu\ir tHureau jn0.30) te Antwerpen.

(Mededecling van Coneul-treneraal van den üergh

te Antwerpen.)