is toegevoegd aan je favorieten.

Mededeelingen van den Nederlandschen Tuinbouwraad aan de aangesloten Vereenigingen, 1912, no 5, 12-10-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was aangenomen en op 1 uctooer in werking zou treden, den Heer Directeur van den Landbouw verzocht, het daarheen te willen leiden, dat ten spoedigste juiste ambtelijke berichten zouden worden ingewonnen en pogingen zouden woraen aangewend, om, met het oog op de goede regeling van den Phytopathologischen Dienst hier te lande, indien mcgelijk, voor zendingen uit ooomkweekerijen aikomstig, uitzonderingsbepalingen te bedingen.

Zooals dezerzijds dd.3l September j.l. reeds aan een IBtal meer direct belanghebbende aangesloten vereenigingen werd bericht, geldt net verbod van invoeir echter niet alleen PInUS CIiIMHHA (zie het hierboven vermeid schrijven van den Heer Directeur Ueneraal van den Landbouw; maar ook PIhUS LAMhI!:hTIAwA,PIhUS MühTICuLA en PIhUS STKUHUS.

Ofschoon juis heden nieuwe tijdingen inliepen, waaruit valt op te maken, dat van en met 1 Deceimber 1912 plantenzendingen voor ae vereenigde Staten van xMOord-Amerika behooren te woraen vergezeld van een, door den Amerikaanschen Consul gelegaliseerd certificaat, hetgeen per zending eene extra uitgave van /v.sü beteekent, hopen wij, dat het

certificaat van aen wederlandsohen Phytopathologischen Dienst, bedoeld in de hierboven aangehaalde mededeeling van narer Majesteits üezant te Washington, voldoende zal blijken te zijn. Intusschen zullen hieromtrent naaere inlichtingen woraen ingewonnen.

KOELTECHKIEX.

Naar men ons mededeelt, zullen in de koelinrichting van het Openbaar Slachthuis te *s-cravenhage, op ultnooaiging der Directie, door de “Loosduinsche Öroentenveiling" proeven genomen woraen met het bewaren van groenten, teneinde te onderzoeken of dit koelhuis ook dienstbaar gemaakt kan woraen aan ae belangen van aen tuinbouw.

Indien alle slachthuizen in weaerland dit loffelijk voorbeeld van ae Haagscne Directie wilden volgen, dan zouden niet alleen in de nabijheid der fruit-en groentenkweekende streken, maar ook in ae groots steden waarheen onze tuinbouwproducten worden vervoerd, in tijden van overvloedige oogsten en lage prijsnoteeringen, verschillende tuinbouwproducten kunnen woraen opgeslagen teneinde betere noteeringen