is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 3, 24-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor le, 2e en Se soort in grootte, wordt reeds onderhands, voor roode en gele kool f9.-- af 10.-- besteed. Dit is dan voor die soorten door elkaar per 100 stuks.

Op den prijs voor andere producten was de invloed der vorst zeer gering. Z.

Hoogezand—Sappemeer.

Het Bestuur der „V. V. Hoogezand—Sappemeer” stelde op 8 Jan. 1.1. de leden in de gelegenheid hunne restanten op te ruimen, daar op dien dag de laatste veiling werd gehouden. De aanvoer was zeer miniem, zoodat van prijsnoteering geen sprake kan zijn. Spruiten en andere koolsoorten kunnen zoo goedkoop niet worden ingekocht, of ze leveren, bij verzending naar Duitschland, nog verlies op.

De handel in gezouten snijboonen beteekent op ’t oogenblik eveneens zeer weinig, de prijzen varieeren tusschen 18 en 20 gulden per Okshoofd. De voorraad is echter niet groot meer, daar enkele weken geleden, bij iets beter prijs, veel opgeruimd is. Dat ’t ook hier nog zoeken is naar de beste methode van veilen, kan uit het volgende blijken, ’t Vorige jaar werd hier alles verpakt (voor export gereed) aangevoerd, zoodat direct na afloop der veiling, en zelfs eerder, met de inlading en verzending begonnen werd.

Verpakking werd niet in rekening gebracht, zoodat èn ’t veilen èn de administratie zeer eenvoudig was. Sommigen leden voldeed die methode zeer goed, anderen beviel het in ’t geheel niet, terwijl de kooplieden ook verschillend oordeelden. Besloten is nu voor ’t volgend seizoen, dat ongeveer de helft der leden verpakt, (voor export gereed) en de andere helft, in den geest van Loosduinen en Berkel, zullen aanvoeren. De aanvoer bestaat n.l. ook hier hoofdzakelijk uit komkommers, sla, bloemkool, enz.

’t Js te wenschen, dat deze proefneming moge slagen. S. F.

Vereeniging „De Tuinbouw” te Grootebroek.

Bovenstaande veilingsvereeniging, wier marktgebouw in de onmiddellijke nabijheid van het station Bovenkarspel is gelegen, is ééne der oudste en tevens ééne der belangrijkste des lands.

De producten, die door haar worden aangevoerd, bestaan in hoofdzaak uit vroege aardappelen, Meirapen, bloemkool, roode, witte en savoyekool en uien. De voortdurende uitbreiding van de cultuur dezer producten in de gemeenten Grootebroek, Bovenkarspel, Hoogkarspel, Andijk, Wervershoof e.m.a. is vooral hare veiling ten goede gekomen, omdat bloem- en sluitkool aan de veilingen van omliggende plaatsen niet wordt aangevoerd. Alle bloem- en sluitkooltelers zijn lid van „De Tuinbouw” en het veilen van de producten is verplichtend gesteld.

Met een bescheiden omzet begonnen, is deze gestadig toegenomen, totdat in 1911 voor omstreeks f 1.600.000 en in 1912 zelfs voor werd geveild. Het overgroote deel der producten wordt per spoor naar Duitschland verzonden, terwijl een kleiner deel per scheepsgelegenheid naar de Amsterdamsche markt en naar verschillende Zuiderzeehavens wordt vervoerd.

Dat voor het verzenden van zoo groote hoeveelheden vroege aardappelen en groenten zeer vele spoorwegwagens noodig zijn, ligt voor de hand. Volgens mij door den stationschef verstrekte gegevens, liep dit aantal in het afgeloopen jaar over de 5000. Tegen het einde van de maand Mei wordt het veilingsseizoen met de Meirapen geopend, terwijl in den regel

nog in dezelfde maand de eerste vroege aaj-dappelen ter markt verschijnen. Half Juni komen reeds duizende halfmudden aardappelen aan de veiling en worden speciale aardappeltreinen ingelegd.

Met het verschijnen van de bloemkool wordt de aanvoer voor ééne veiling te groot en worden dus twee veilingen per dag gehouden. Ook voor dit product wordt een speciale trein ingelegd. De bloemkoolveilingen, die ’s morgens worden gehouden, worden eerst gestaakt, wanneer de laatste reuzenbloemkool is gesneden, of de winter invalt.

Zoo werd in 1912 de laatste bloemkoolveiling op 15 Januari gehouden. Zal ’t nu 11 .Januari zijn? Vermoedelijk wel. Gedurende de week van 6—ll .Januari, kwamen dagelijks 2 tot 5000, laatstgenoemden datum zelfs nog 18200 stuks reuzenbloemkool ter markt. Werd tot Vrijdag nog fs. tot fB. per 100 stuks gemaakt. Zaterdag daalde de prijs tot f 2.— a f 5. per 100. Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat de voorgeschreven maat van de bloemkool tot en met Vrijdag 11 c.M. was, terwijl die tegen Zaterdag op 9 c.M. 'was teruggebracht.

Toch toonen deze prijzen een belangrijk verschil met die, welke voor enkele weken werden bedongen. De oorzaak hiervan is, dat de Fransche bloemkool de onze van de Duitsche markt heeft verdreven, en we ons restant dus in hoofdzaak te Amsterdam hadden te plaatsen.

De bloemkoolverbouwers hebben echter niet te klagen; ze hebben, vooral met de reuzen, goede zaken gemaakt, en mocht de winter nu voortduren, dan zal er niet noemenswaard op het veld blijven staan.

Nevens de reuzenbloemkool kwamen in de afgeloopen week nog enkele partijtjes uien, bieten (kroten) en blauwe aardappelen ter markt. De handel in die producten blijft echter traag en de prijzen bijzonder laag. Voor uien werd 80 tot hoogstens 60 cent per H.L., voor bieten (kroten) f B. tot f 4. per 1000, en voor blauwe aardappelen f 0.65 tot f 0.70 per H.L. bedongen. Waarschijnlijk zal hiermede het seizoen wel worden gesloten.

K.

Westland.

De gevallen sneeuw en de sleepende weder toestand, waardoor men feitelijk evenmin kan rekenen op flinke vorst, als op het spoedig weder open komen der vaart, waardoor de handel weder in zijne gewone banen zou worden geleid, geven aan dezen iets onzekers. De toevoer aan de veilingen was uiterst gering. De voorraden appelen en peren krimpen sterk in. Zij zijn dit jaar sterk vatbaar voor rot. Prijzen zijn goed én stijgende.

Brusselsche spruiten werden weinig aangevoerd, omdat de sneeuw het plukken bemoeilijkte. Die er waren brachten goede prijzen op. Blijft het weder zonder sneeuw, dan zullen zeker tegen het einde der week flinke partijen komen. Schorsenero is in de laatste weken flink in prijs gestegen en doet reeds het dubbele van voor 2 maanden. Eieren waren door het slechte weder iets duurder. Kool stijgt iets in prijs. Knollen, kroten, peen etc. weinig aangevoerd, prijs dezelfde. 15-1-’l3. ■ X.

Wat de prijzen in ’t bovenstaande bericht aangaat, bleven deze in de afgeloopen week, vrij wel' dezelfde, slechts spruiten daalden in prils. 22-l-’l3. X.