is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 9, 07-03-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Voorzitter deelt mede, dat de daartoe benoemde commissie, de rekening heeft geteekend, na ze met de bescheiden vergeleken en accoord bevonden te hebben, waarna de rekening en verantwoording door de vergadering wordt goedgekeurd.

5. Vaststelling der begroeting over het jaar 1913. De Voorzitter: Volgens de statuten is het eigenlijk oen bespreking.

De flnancieele toestand is niet buitengewoon gunstig, maar wij hebben het zoover kunnen klaar spelen, dat deze begroeting althans sluit. Intusschen moge dit, in verband met hetgeen in de opening gezegd is, een rede te meer zijn voor de vereenigingen, om te overwegen, of het niet tijd wordt om de flnancieele regeling wat vruchtdragender te maken, dan nu het geval is.

Ik zal nu gaarne het woord verleenen aan degenen, die een opmerking wenschen te maken, naar aanleiding van de begroeting voor 1918.

Geen der aanwezigen vraagt het woord, zoodat de overgelegde begroeting voor kennisgeving aangenomen wordt.

6. Verkiezing van drie leden van het Centraal Bestuur, wegens periodieke aftreding van de heeren:

J. Klok te Leeuwarden, zitting hebbende voor het bedrijf groenteteelt;

A. Keessen Jr. te Aalsmeer, zitting hebbende voor het bedrijf boomkweekerij;

W. G. Droog te Haarlem, zitting hebbende voor het bedrijf bloembollenteelt.

De Voorzitter: De Heer Wtofc heeft medegedeeld, dat hij wegens gezondheidsredenen niet voor een herbenoeming wenscht in aanmerking te komen. Ik wil hier den Heer Klok dank zeggen, voor hetgeen hij in het belang van het tuinbouwvereenigingsleven heeft gedaan en den wensch uitspreken, dat hij verder zijn dagen in gezondheid moge doorbrengen.

Verder zou ik willen voorstellen, om de vacature Klok aan te houden en wel in verband hiermede, dat aanstonds aan de orde komt een voorstel van het Centraal Bestuur, om een nieuwe groep op te richten, waaraan verbonden is het voorstel, dat deze o.a. vertegenwoordigd zal worden door een lid, die het bedrijf groenteteelt uitoefent of uitgeoefend heeft. Het is verstandig, om op het oogenblik in deze vacature niet te voorzien, voordat omtrent punt 8 der agenda een beslissing is genomen.

De heeren Keessen en Droog zijn herkiesbaar.

Deze worden bij acclamatie herbenoemd. De Heer Droog neemt zijne benoeming'aan. Daar de Heer Keessen ongesteld is, zal hem kennis worden gegeven van zijn benoeming.

7. Verkiezing van een lid van het Centraal Bestuur, om zitting te nemen voor het bedrijf zaadteelt, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den Heer A. van Namen Hzn.

De Voorzitter: Zijn er ook afgevaardigden, die voor deze vacature candidaten wenschen op te geven?

De afgevaardigde van „de Eendracht” te Groningen: M. de V. Wij wenschten voor deze vacature candidaat te stellen den Heer P. Brouwer te Scheemda, omdat de zaadteelt in Groningen zich aanmerkelijk uitbreidt. Het jaar 1912 wijst op een cijfer van ruim 1000 H.A.

De afgevaardigde der Nederl. Tuinbouw-handelsvereeniging, (de Heer Lodder): M. de V. Mag ik vragen of de vereeniging van zaadhandelaren tegenwoordig is.

De Voorzitter: Neen.

De Heer Lodder: Dan is mij de opdracht gegeven, de vergadering te verzoeken, om in deze vacature te verkiezen den Heer W. Turkenburg te Bodegraven. De vereeniging heeft daarvoor een aanbeveling rondgezonden aan de leden. Daar echter de vereeniging op het oogenblik niet is vertegenwoordigd, is mij opdracht gegeven, deze candidatuur in de vergadering kenbaar te maken.

De Voorzitter: Mag ik de Heeren Lijsten, Langenbach, en Witte uitnoodigen voor deze benoeming het stembureau te willen uitmaken.

Wij zullen intusschen doorgaan met de behandeling van punt 8, luidende:

Voorstel van het Centraal Bestuur, om over te gaan tot de vorming van eene groep, omvattende de Veilings- en Verzendvereenigingen, onder bepaling, dat deze groep in het Centraal Bestuur zal ver tegenwoordigd zijn, door twee leden, waarvan een de groenteteelt en een de ooftteelt als bedrijf uitoefent of uitgeoefend heeft.

De toelichting is den Heeren wel bekend. Wie van de afgevaardigden wenscht het woord hierover?

De afgevaardigde van de Rotterdamsche Tuinbouwvereeniging (de Heer van ’t Hart): M. de V. Ik wensch namens de Rotterdamsche Tuinbouwvereeniging voor te stellen, om het voorstel van het Centraal Bestuur zoodanig te wijzigen, dat er zal gekozen worden in het Centraal Bestuur één afgevaardigde voor de verzendvereenigingen en één voor de veilingsvereenigingen. Het ligt voor de hand, dat, wanneer een groep tot stand komt, de veilingsvereenigingen de overhand zullen hebben. Er zullen waarschijnlijk twee afgevaardigden van de veilingsvereenigingen in het Centraal Bestuur gekozen worden. Nu meen ik, dat er in het Centraal Bestuur al genoeg veilingsmannen zitting hebben. Ik meen, dat de Heeren Zeeman en Velders als groentetelers veilingsmannen zijn. Ook wat fruitteelt betreft, meen ik, dat de Heeren Welling en Kooiman veilingsmannen zijn. Het is dus niet te veel gevraagd, wanneer de verzendvereenigingen ook een plaatsje vragen in het Centraal Bestuur. Wat zal het gevolg zijn, wanneer er twee afgevaardigden der veilingsvereenigingen worden benoemd? Dat de verzendvereenigingen misschien opzij gezet zullen worden, waarin ik versterkt word door het stukje van den Heer Spronsen. W anneer alle veilingsmannen met denzelfden geest bezield zijn als hij, dan kunnen de verzendvereenigingen wel opzij gezet worden, dan behooren deze niet meer in den tuinbouw thuis. Als het mij vergund is, wil ik een enkel punt uit dat stukje van den Heer van Spronsen aanhalen. In de eerste plaats zegt de Heer van Spronsen, dat meest alle producten der leden in consignatie worden gezonden. Dat heb ik al zoo dikwijls gehoord, vooral in Rotterdam. Telkens hoort men in Rotteidam: die Rotterdamsche Tuinbouwvereeniging moest er niet wezen, die stuurt alles in consignatie, dat deugt niet. Is dat echter wel waar? Wij verzenden ons goed wel over 80 plaatsen in Duitschland. Dat wordt geconsigneerd en gekocht tegen vaste prijzen. Maar het leeuwenaandeel wordt geveild op de buitenlandsche veilingen. Nu zou ik willen vragen, wordt het veilen ook gerekend onder consignatie ? Dan spreekt het vanzelf, dat alle tuinbouwers, die niet in Holland veilen, ook consigneeren. Dat blijft toch hetzelfde.

Ten slotte heeft de Heer van Spronsen gezegd, dat de verzendvereenigingen de ontwikkeling van het veilingwezen in den weg staan. Dat lijkt mij wel wat vreemd. Daar zijn wij nog nooit van beschuldigd. Voor zoover wij weten, hebben wij die nog nooit in den weg gezeten. Ik begrijp niet, waar die beschuldiging vandaan komt. Die zou alleen van de kooplieden kunnen zijn.