is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 48, 28-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.30 uur s namiddags afvoer. Voor andere zendingen is een dergelijk bewijs te leveren.

De firma McHutchison & Co. wijt het euvel hieraan, dat de Red Star Line meer te vervoeren heeft dan zij vervoeren kan. Nu zouden zulke zendingen verzonden kunnen worden met de Holland-Amerika lijn of andere, even lijnen, maar ingevolge onderlinge overeenkomsten pool (arrangements), weigert b.v. de Holland-Amerika lijn zendingen uit België te vervoeren. De Red Star Line weigert met de firma McHutchison & Co. vrachtcontracten af te sluiten, omdat zij daardoor onder de bepalingen der Amerikaansche wet komt te staan. Deze contracten zijn dientengevolge voor de firma gesloten door eene Belgische maatschappij, die buiten den plantenhandel staat. De Red Star Line weigert contracten te sluiten met verzenders, omdat zij dan tegenover deze verantwoordelijk zou zijn, voor het naleven er van.

De toestand is ondragelijk geworden, schrijft ten slotte de meergenoemde firma. Daarin moet verbetering worden aangebracht, of wij zullen onzen handel met België moeten staken, welke jaarlijks, berekend volgens de waarde der planten te New-York, meer dan 100.000 dollar bedraagt.

WHj kunnen hierbij opmerken, na de zaak met een exporteur op Amerika te hebben besproken, dat er op het oogenblik overal veel vracht is voor Amerika. De slechte aardappeloogst daarginds draagt daar zeer veel toe bij, zoodat thans uit Holland groote partijen aardappelen naar Amerika worden verzonden, terwijl het nieuwe invoertarief, dat verlaging bracht voor vele artikelen, aanvoer daar-van op de Amerikaansche markt in de hand werkt. De Holland-Amerika lijn vervoert dan ook vele goederen met schepen, niet tot hare vloot behoorende, die voor haar in charter varen.

Wanneer nu zulke lijnen veel contract vrachten hebben, zooals met de meeste trans-atlantische lijnen het geval is, dan wordt er bij veel aanbod van te vervoeren goederen met een daaruit voortvloeiende hoogere vrachten markt, aan dergelijke gecharterde schepon gewoonlijk weinig verdient, omdat bij hooge vrachtprijzen ook de charterpiijzen evenredig hoog zijn. De prijzen van gewone viachten toch kunnen bij eene hooge vrachtenmarkt veel hooger zijn dan die der contractvrachten.

Om aan te toonen, hoeveel vracht er op het oogenblik is voor New York, diene, dat op 22 November naast de „Nieuw-Amsterdam,” een boot van 17.000 ton, nog een vrachtboot, de „Cotswold-Range,” afvoer. Op 25 November voer daarop wederom een extra boot, de „Kansan,” terwijl op 29 November het stoomschip „Noordam” in den gewonen wekelijkschen dienst vaart.

De Holland-Amerika lijn eischte dit najaar van plantenexporteurs dat de zendingen uiterlijk Donderdag moesten worden aangeleverd voor den op Zaterdag daarop vertrekkenden stoomer. En waar voorheen, na voorafgaande bespieking van ruimte, nog zeer laat werd aangeleverd, daar was deze maatregel velen exporteurs zeer onaangenaam. t Is ons bekend, uit informaties bij betrokken kringen, dat de door de Holland-Amerika lijn getroffen maatregel goedgekeurd moet worden, ook al is hij voor exporteurs

lastig, waar toch de maten van de aangevoerde kisten moeten worden omgerekend, het vrachtcijfer worden vastgesteld en de connossementen in tijds worden uitgemaakt, om deze met dezelfde boot mede te kunnen geven. Voor dit alles is tijd noodig, terwijl de betrokken stuurman zijn ladingsplan moet hebben bij gewerkt en de stoomer geheel opgeknapt moet zijn vóór het vertrek, wat vooial bij mailbooten met passagiersvervoer van veel belang is.

Hoe onaangenam het ook voor importeurs en exporteurs is, dat er „pool arrangements” tusschen de verschillende stoomvaartlijnen bestaan, zal daaraan o. i. weinig te veranderen zijn, zoolang deze lijnen zuiver particuliere handelszaken zijn. De vraag rijst alleen, of de exporteerende kweekers zich niet evenzeer tot een „pool” kunnen aaneensluiten; menigeen meent, dat de tijd daarvoor rijp is.

Tuinbouw-Onderwijs.

Hoorn.

Bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 24 November 1913, Directie van den Landbouw, n«. 9020, Iste afdeeling, zijn benoemd tot leden van de Commissie van toezicht op de Rijkstuinbouwwinterschool te Hoorn: H. J. Avis te Midwoud; J. C. van de Blocquery te Hoorn; W. Kooiman Dz. te Bovenkarspel; D. Molen Jz. te Andijk; Chr. Oortman Gerlings te Hoorn!

(St. Gt.)

Examen Fruitteelt der Ned. Pom. Vereeniging. Van de 12 candidaten, die op 3—6 November 1913 te Wageningen aan bovengenoemd examen hebben deelgenomen, werd het diploma uilgereikt aan M. Lubberts te Warnsveld bij Zutphen, J. C. van Lith te Hees bij Nijmegen, H. Crapels te Heerlen (L.), N. v. d. Heuvel te Wassenaar en T. Kruithof te Vorden.

Uit het „Maandschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde” nemen wij het volgende over:

VERSLAG van het te Zutphen gehouden examen in Groententeelt op 30 Sept. en 1 en 2 October 1913.

Ondergeteekenden hebben hiermede de eer U, namens de Commissie, het verslag aan te bieden van het examen Gi oen tenteelt, gehouden te Zutphen op 30 Sept en 1 en 2 Oct. j.l.

Door het bedanken van 2 Commissieleden van het vorige jaar en het onverwachts verhinderd zijn van den toenmaligen Secretaris, was de Commissie voor dit jaar aanvankelijk samengesteld als volgt: de H.H. C. van Spronsen, A. van Spronsen en C. van Beveren te Loosduinen, H. M.' Velders te ’s-Gravenhage, J. Heemstra te Groningen' J. H. Zelders te Zutphen en E. H. J. Cunaeus te Leiden.

Bijeengekomen te ’s-Gravenhage op 12 Sept. j.L, met uitzondering van de H.H. Zelders en Heemstra, die bericht van verhindering hadden gezonden, verklaarde de Heer C. van Spronsen zich bereid om het voorzitterschap